Instellen parkeerverbod Middenstraat te 's-Gravenpolder

Burgemeester en wethouders van de gemeente Borsele,

Overwegingen ten aanzien van het besluit

Dat op grond van artikel 15, eerste lid, van de Wegenverkeerswet 1994 een verkeersbesluit moet worden genomen voor de plaatsing of verwijdering van de in artikel 12 van het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer genoemde verkeerstekens, alsmede voor de onderborden voor zover daardoor een gebod of verbod ontstaat of wordt gewijzigd.

U it het oogpunt van:

* Het verzekeren van de veiligheid op de wegen;

* Het beschermen van de aanwonenden, weggebruikers en passagiers;

* Het voorkomen of beperken van door het verkeer veroorzaakte overlast, hinder of schade.

 

Is het gewenst om

Een parkeerverbod in te stellen waarbij het langsparkeren in de Middenstraat verboden is aan de kant van de woningen 2 tot en met 10. Een en ander zoals weergegeven op de bijgevoegde situatieschets ‘parkeerverbod E01 Middenstraat te 's-Gravenpolder.

 

Motivering

Tussen huisnummers 2 tot en met 10 liggen betonplaten met een gesloten kant en een open kant. Het is de bedoeling dat er in de open kant gras groeit. De gesloten kant is bedoeld als trottoir. Het probleem is dat auto's momenteel parkeren aan de gesloten kant. Hierdoor is het voor bewoners soms lastig om richting hun woning te lopen. Met behulp van een parkeerverbod aan de kant van de woningen is dit probleem verholpen. Vanwege de wegbreedte kan er slechts aan een kant geparkeerd worden. Er gaan dus geen parkeerplaatsen verloren met het parkeerverbod.

 

BESLUIT

 • 1.

  Het instellen van een parkeerverbod in de Middenstraat door middel van plaatsing vier borden E01 als bedoelt in het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990.

 • 2.

  Een en ander overeenkomstig bijgevoegde situatieschets.

De datum van openbaarmaking van dit verkeersbesluit te bepalen op 19 september 2022.

Borssele 13 september 2022

Namens deze,

R.D. de Jonge

Beleidsmedewerker verkeer

Mededelingen

Bezwaar- of beroepsclausule

Het verkeersbesluit is voor iedereen in te zien van 19 september 2022 tot en met 31 oktober 2022 via https://www.officielebekendmakingen.nl/staatscourant. Tevens ligt het verkeersbesluit ter inzage op de afdeling Informatiebeheer & Ondersteuning van de gemeente Borsele op het gemeentehuis, adres: Stenevate 10, 4451 KB te Heinkenszand. Gedurende deze periode is het mogelijk bezwaar te maken. Nadere informatie kan worden ingewonnen bij dhr. R. de Jonge via telefoonnummer 0113-238 383

 

Bezwaar

Op grond van de Algemene wet Bestuursrecht kan tegen dit besluit binnen zes weken na de dag waarop dit bekend is gemaakt een bezwaarschrift worden ingediend.

Het bezwaarschrift moet worden gericht aan: Gemeente Borsele, t.a.v. het College van B&W, Postbus 1, 4450 AA Heinkenszand.

Het bezwaarschrift dient te zijn ondertekend en ten minste het volgende te bevatten:

 

 • 1.

  de naam en het adres van de indiener;

 • 2.

  de dagtekening;

 • 3.

  vermelding van de datum en het nummer of kenmerk van het besluit waartegen het bezwaar zich richt;

 • 4.

  een opgave van redenen waarom men zich niet met het besluit kan verenigen.

 

Indien een bezwaarschrift is ingediend is het mogelijk om daarnaast een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening in te dienen. Een dergelijk verzoek dient te worden gericht aan de voorzieningenrechter van de Rechtbank, sector bestuursrecht, Postbus 8109, 4330 EC Middelburg.

 

Het verzoek dient te zijn ondertekend en ten minste het volgende te bevatten:

 

 • 1.

  de naam en het adres van de indiener;

 • 2.

  de dagtekening;

 • 3.

  vermelding van het bestuursorgaan dat het besluit heeft genomen en datum en nummer of kenmerk van dat besluit;

 • 4.

  de gronden van het verzoek (motivering).

 

Bij het verzoek dient voorts een afschrift van het bezwaarschrift te worden gevoegd.

 

Naar aanleiding van het verzoek kan de voorzieningenrechter een voorlopige voorziening treffen indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dat vereist.

Voor de behandeling van een verzoek om een voorlopige voorziening wordt een bedrag aan griffierecht geheven. De griffier van de Rechtbank wijst de verzoeker na de indiening van diens verzoek op de verschuldigdheid van het griffierecht en bericht de verzoeker binnen welke termijn het verschuldigde griffierecht moet worden voldaan.

Naar boven