Aanwijzingsbesluit lachgasverbod

(zaaknummer:128537)

Burgemeester en wethouders van de gemeente Noordenveld,

Gelet op artikel 2:48a van de Algemene Plaatselijke Verordening,

Overwegende:

 

 • 1.

  dat het college op basis van artikel 2:48a lid 2 van de Algemene Plaatselijke Verordening van de gemeente Noordenveld, een gebied kan aanwijzen waarbinnen het, ter bescherming van de openbare orde, het woon- en leefklimaat of het milieu, verboden is lachgas recreatief als roesmiddel te gebruiken, te verkopen, voorbereidingen daartoe te verrichten of ten behoeve van dat gebruik voorwerpen of stoffen bij zich te hebben;

 • 2.

  dat het, gelet op eerdere edities van de Rodermarkt, uit een oogpunt van openbare orde en het voorkomen van overlast wenselijk wordt geacht tijdens de Rodermarktfeestweek 2022 van deze mogelijkheid gebruik te maken, zodat tegen het gebruik en de verkoop kan worden opgetreden;

Besluiten:

 • 1.

  te bepalen dat het verboden is lachgas recreatief als roesmiddel te gebruiken, te verkopen, voorbereidingen daartoe te verrichten of ten behoeve van dat gebruik voorwerpen of stoffen bij zich te hebben in het centrum van Roden, nader aangegeven op de bij dit besluit behorende plattegrond;

 • 2.

  te bepalen dat dit verbod geldt tijdens de Rodermarktfeestweek, van vrijdag 22 september 2022 vanaf 07.00 uur tot en met donderdag 29 september 2022 tot 07.00 uur.

Roden, 8 september 2022

Burgemeester en wethouders van de gemeente Noordenveld,

K. Smid, burgemeester   P. van Vliet, secretaris

Bezwaar

Als u het niet eens bent met dit besluit, dan kunt u binnen zes weken na de dag van de openbare bekendmaking, een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Noordenveld, Postbus 109, 9300 AC Roden. Uw bezwaarschrift moet bevatten: uw naam en adres, de datum van uw bezwaarschrift, een omschrijving van het besluit waartegen u bezwaar instelt en de redenen waarom u het niet eens bent met het besluit.

Naar boven