Aanwijzingsbesluit tijdelijke verruiming openingstijden horeca

(zaaknummer:128537)

De Burgemeester van de gemeente Noordenveld,

Gelet op artikel 2:30 van de Algemene Plaatselijke Verordening,

Overwegende:

- dat volgens artikel 2:29 van de Algemene Plaatselijke Verordening de horecabedrijven gesloten moeten zijn tussen 02.00 uur en 07.00 uur;

- dat de burgemeester in geval van bijzondere omstandigheden voor een of meer horecabedrijven tijdelijk andere dan de hiervoor genoemde sluitingstijden kan vaststellen (artikel 2:30 lid 1 APV);

- dat de Rodermarktfeestweek wordt aangemerkt als bijzondere omstandigheid;

- dat de horecabedrijven die gevestigd zijn aan het evenemententerrein ook deelnemen aan de festiviteiten;

- dat het, uit een oogpunt van openbare orde en veiligheid, gewenst is dat bezoekers van de festiviteiten het evenemententerrein geleidelijk kunnen verlaten;

- dat de horecabedrijven in het centrum van Roden sinds jaar en dag tijdens de feestweek langer open mogen zijn;

Besluit:

1. aan te wijzen als dagen waarop de reguliere sluitingstijden niet gelden: vrijdag 23 september t/m woensdag 28 september 2022 (Rodermarktfeestweek).

2. en te bepalen dat tijdens deze periode de horecabedrijven in het centrum van Roden gevestigd aan de Norgerweg, de Brink, de Raadhuisstraat, de Wilhelminastraat, de Albertsbaan, de Heerestraat en de Mensingheweg, onbeperkt open mogen zijn.

Roden,  8 september 2022

De Burgemeester van de gemeente Noordenveld,

K. Smid

Bezwaar

Als u het niet eens bent met dit besluit, dan kunt u binnen zes weken na de dag van de openbare bekendmaking, een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij de burgemeester van de gemeente Noordenveld, Postbus 109, 9300 AC Roden. Uw bezwaarschrift moet bevatten: uw naam en adres, de datum van uw bezwaarschrift, een omschrijving van het besluit waartegen u bezwaar instelt en de redenen waarom u het niet eens bent met het besluit.

Naar boven