Inrijverbod landbouwverkeer Lyts Dykje in Langweer

Burgemeester en wethouders van De Fryske Marren,

gelet op

Het geen ten aanzien van verkeersbesluiten in de Wegenverkeerswet 1994, het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 (RVV 1990) en het Besluit Administratieve Bepalingen Inzake het Wegverkeer (BABW) bepaald, alsmede op de bepalingen in de Algemene wet bestuursrecht;

overwegende dat:

• de in dit verkeersbesluit genoemde wegen, wegen zijn als bedoeld in artikel 18, lid 1 onder d van de Wegenverkeerswet 1994;

• deze wegen in eigendom en beheer zijn bij de gemeente De Fryske Marren;

• op grond van artikel 15, eerste lid van de Wegenverkeerswet 1994 een verkeersbesluit moet worden genomen voor de plaatsing of verwijdering van de in artikel 12 BABW genoemde verkeerstekens, alsmede voor onderborden voor zover daardoor een gebod of verbod ontstaat of wordt gewijzigd.

Uit het oogpunt van:

• het beschermen van weggebruikers en passagiers;

• het voorkomen van hinder voor omwonenden aan het Lyts Dykje in Langweer;

Gewenst om:

• een inrijverbod voor landbouwverkeer in te stellen tussen de straten Brédyk en Legemarstersingel, zodat er geen landbouwverkeer meer mogelijk is voor dit deel van het Lyts Dykje.

Motivering

Het Lyts Dykje wordt veel gebruikt door landbouwvoertuigen (met aanhanger). Dit geeft overlast aan de omwonenden van het Lyts Dykje. Om dit probleem op te lossen dient het landbouwverkeer geweerd te worden in deze smalle straat.

Belangenafweging

Het belang van het verbeteren van de leefbaarheid voor bewoners aan het Lyts Dykje weegt voor ons zwaarder dan het belang van het gebruik van de straat door landbouwverkeer, mede door de goede alternatieve route via de Legemarstersingel.

Gehoord?

Overeenkomstig artikel 24 BABW is advies gevraagd aan de politie. De politie heeft positief geadviseerd.

Besluit

Conform bijgaande en bij dit besluit behorende situatietekening:

1. het Lyts Dykje af te sluiten voor landbouwverkeer tussen de Bredyk/Oasingaleane en de Legemarstersingel door plaatsen bord C08 direct na het kruispunt met de Legemarstersingel ter hoogte van huisnummer 25.

2. het Lyts Dykje af te sluiten voor landbouwverkeer tussen de Bredyk/Oasingaleane en de Legemarstersingel door plaatsen bord C08 direct na het kruispunt met de Bredyk/Oasingaleane.

 

Joure, 11-5-2022

Burgemeester en wethouders voornoemd,

 

de gemeentesecretaris,

mw. D.J. Cazemier

 

de burgemeester

dhr. F. Veenstra

 

Vereisten bezwaarschrift

Binnen zes weken na toezending van dit besluit kan een belanghebbende hiertegen een bezwaarschrift indienen bij het bestuursorgaan, welke het besluit genomen heeft. Een bezwaarschrift moet schriftelijk worden ingediend, moet zijn ondertekend en moet tenminste bevatten:

1. de naam en het adres van de indiener;

2. de dagtekening

3. een omschrijving van het besluit, waartegen het bezwaar is gericht;

4. de gronden van het bezwaar.

Voorlopige voorziening

Op grond van artikel 8:81 van de Algemene wet bestuursrecht kan een belanghebbende de voorzieningenrechter van de rechtbank Noord-Nederland, Afdeling bestuursrecht, Postbus 150, 9700 AD te Groningen verzoeken een voorlopige voorziening te treffen, indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dat vereist. Voorwaarde is wel dat deze belanghebbende ook bezwaar heeft gemaakt.

Digitaal indienen voorlopige voorziening

Een voorlopige voorziening kan ook digitaal bij de rechtbank worden ingediend en wel via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op deze site voor de precieze voorwaarden.

Naar boven