Verkeersbesluit in verband met het UITfestival, de aftrap van het cultureel festivalseizoen

behorende bij evenementenvergunning EV 20220106/Z.713545

 

Verkeersmaatregelen in verband met het UITfestival, de aftrap van het cultureel festivalseizoen op zaterdag 10 september tussen 13.00 en 17.00 uur de locatie centrum Joure, Lemmer en Balk

 

Kenmerk: EV 20220106/Z.713545

 

Burgemeester en wethouders van De Fryske Marren;

gelet op het verzoek van Stichting Erfgoed, Natuur en Landschap te Joure binnengekomen op 11 juli 2022 om ten behoeve van het UITfestival, de aftrap van het cultureel festivalseizoen op zaterdag 10 september tussen 13.00 en 17.00 uur op de locatie centrum Joure, Lemmer en Balk enkele wegen/parkeerplaatsen in het centrum van Joure, Lemmer en Balk af te mogen sluiten;

 

gelet op artikel 18 van de Wegenverkeerswet 1994 en het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer;

 

overwegende dat:

• diverse tenten, kramen en een podium worden geplaatst;

• een groot aantal bezoekers wordt verwacht;

• het, gelet op de verkeersveiligheid, derhalve wenselijk is diverse verkeersmaatregelen te treffen op de betreffende wegen;

• deze wegen binnen de bebouwde kom van Joure, Lemmer of Balk liggen en in beheer en onderhoud zijn bij de gemeente;

• overleg met de politie heeft plaatsgevonden;

 

besluiten:

tussen 10 september 2022 7:00 uur tot en met 20:00 uur de volgende (gedeelten van) straten/parkeerterreinen door plaatsing van schragen met borden overeenkomstig model C1 van bijlage I van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990, in beide richtingen gesloten te verklaren voor voertuigen, ruiters en geleiders van rij- of trekdieren of vee, uitgezonderd de hulpdiensten

Joure

• grasveld aansluitend aan parkeerterrein Sinnebuorren;

Lemmer

• Langestreek vanaf Flevostraat tot en met Gedempte Gracht (kruising Vissersburen);

• Markt vanaf Vissersburen;

• Kortestreek vanaf de Flevostraat;

Balk

• Parkeerterrein Haskerplein;

• Parkeerplaatsen aan westzijde van de Dubbelstraat;

 

Joure, 29 augustus 2022

namens burgemeester en wethouders van De Fryske Marren,

medewerker team vergunningen, toezicht en handhaving.

 

Rechtsbescherming

Tegen dit besluit kunnen belanghebbenden binnen zes weken na de dag waarop het besluit is verzonden een bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders van gemeente De Fryske Marren, Postbus 101, 8500 AC Joure.

 

Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en ten minste bevatten:

• de naam en het adres van de indiener

• de dagtekening

• een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht

• de gronden van het bezwaar

 

Tegelijk met de indiening van het bezwaarschrift kunnen belanghebbenden vragen het besluit tijdelijk ongedaan te maken. Zo’n verzoek om een voorlopige voorziening moet worden gericht aan de voorzieningenrechter van de Rechtbank Noord-Nederland, Afdeling bestuursrecht, Postbus 150, 9700 AD Groningen. Via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht kan het verzoek om voorlopige voorziening digitaal worden ingediend bij genoemde rechtbank. Hiervoor is een elektronische handtekening (DigiD) nodig.

 

Wilt u meer weten over de procedure? Bel met de afdeling juridische zaken van de gemeente, te bereiken via telefoonnummer 14 05 14.

Naar boven