Verkeersbesluit aanleggen twee voetgangersoversteekplaatsen in de Ettenseweg te Rijsbergen

ONS KENMERK: Z22-003528

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Zundert;

 

Gelet op

• Artikel 18 eerste lid, onder d van de Wegenverkeerswet 1994 (hierna: WVW1994) zijn burgemeester en wethouders bevoegd tot het nemen van verkeersbesluiten in de gemeente Zundert.

• Artikel 15, eerste lid, van de WVW1994 moet een verkeersbesluit worden genomen voor de plaatsing of verwijdering van de in artikel 12 van het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer (hierna: BABW) genoemde verkeerstekens, alsmede voor onderborden voor zover daardoor een gebod of verbod ontstaat of dit wordt gewijzigd.

 

Grondslag

Overeenkomstig artikel 2, lid 1, sub a t/m d, van de WVW1994 en artikel 21 van het BABW op de bovengenoemde weg maatregelen dienen te worden genomen met als doel:

a. het verzekeren van de veiligheid op de weg;

b. het beschermen van weggebruikers en passagiers;

 

Op basis van bovenstaande overweging en met inachtneming van:

• de Wegenverkeerswet 1994;

• het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer;

• uitvoeringsvoorschriften BABW inzake verkeerstekens;

• het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990;

• de Algemene wet bestuursrecht;

• het verkeersbordenboek (VNVF);

• Algemeen mandaat-, volmacht-, en machtigingsbesluit gemeente Zundert 2021.

 

Motivering en belangenafweging

Overwegende dat:

• de gemeenteraad van Zundert in juni 2020 het Gemeentelijk Verkeer- en Vervoerplan heeft vastgesteld;

• daarin de ambitie is uitgesproken om meer ruimte te geven aan voetgangers en fietsers;

• de Ettenseweg een gebiedsontsluitingsweg is met een snelheidslimiet van 50 km/u en in eigendom, beheer en onderhoud is bij de gemeente Zundert;

• gemeente Zundert eind 2022 / begin 2023 onderhoud laat uitvoeren aan de Ettenseweg;

• bewoners van de Ettenseweg hierover in februari 2022 zijn geïnformeerd en de mogelijkheid kregen om op de nieuwe inrichtingsplannen te reageren;

• er aan de noordoostzijde van de Ettenseweg een nieuwbouwwijk wordt gebouwd;

• verschillende bewoners hebben verzocht om extra voetgangersoversteekplaatsen (VOP’s) aan te leggen;

• hiermee een veiligere mogelijkheid ontstaat voor onder andere kinderen om van de nieuwbouwwijk naar de basisschool te lopen;

• er al bestaande looproutes zijn ter hoogte van de kruispunten met de Gommersstraat en Oranjestraat;

• het logisch is om ter hoogte van deze locaties een VOP aan te leggen;

• het treffen van een verkeersmaatregel een normale maatschappelijke ontwikkeling is waarmee eenieder kan worden geconfronteerd en waarvan de nadelige gevolgen in beginsel voor rekening van betrokkenen behoren te blijven;

• er geen aanwijzingen zijn dat er sprake is van belangen die strijdig zijn met de gewenste verkeersmaatregelen, in die mate dat gesproken kan worden van onevenredigheid als bedoeld in artikel 3:4, lid 2, van de Algemene wet bestuursrecht.

 

Mede gelet op

• Gelet op artikel 24 van het BABW is overleg gepleegd met de politie inzake de handhaafbaarheid. De politie heeft op 22 augustus 2022 positief geadviseerd. Op advies van de politie wordt de oversteekplaats bij de Oranjestraat doorgetrokken over het fietspad en de parallelweg. Handhaving vindt plaats in het kader van routinematige activiteiten en kan, gelet op de prioritering van de politietaken, ook plaatsvinden door de buitengewoon opsporingsambtenaren (BOA’s) van de gemeente Zundert die daartoe bevoegd zijn.

• Gelet op artikel 25 van het BABW is overleg gepleegd met het ten aanzien van die andere wegen bevoegd gezag.

• Gelet op artikel 26 van het BABW wordt dit besluit bekendgemaakt door op de in de artikelen 5 onderscheidenlijk 6 van de Bekendmakingswet bepaalde wijze. Het verkeersbesluit wordt gepubliceerd in het Gemeenteblad.

 

Besluit

Op grond van vorenstaande overwegingen besluiten:

1. Een voetgangersoversteekplaats aan te leggen in de Ettenseweg te Rijsbergen, ter hoogte van de Gommersstraat, door plaatsing van borden L2 van bijlage I van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 met de daarbij behorende markering;

2. Een voetgangersoversteekplaats aan te leggen in de Ettenseweg te Rijsbergen, ter hoogte van de Oranjestraat, door plaatsing van borden L2 van bijlage I van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 met de daarbij behorende markering;

3. Deze maatregelen uit te voeren zoals aangegeven op de bij dit besluit behorende situatietekeningen met kenmerk ZD22036172-1 en ZD22036172-2.

 

Zundert, 30 augustus 2022

Hoogachtend,

Burgemeester en wethouders van Zundert,

namens dezen,

drs. A.I.J. Wagemans,

directeur

 

Bijlagen

Situatietekening ZD22036172-1. Aanleggen voetgangersoversteekplaats op de Ettenseweg, ter hoogte van de Gommersstraat te Rijsbergen, door plaatsing van borden L2 van bijlage I van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 met de daarbij behorende markering. 

Situatietekening ZD22036172-2. Aanleggen voetgangersoversteekplaats op de Ettenseweg, ter hoogte van de Oranjestraat te Rijsbergen, door plaatsing van borden L2 van bijlage I van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 met de daarbij behorende markering. Op advies van de politie wordt de oversteekplaats bij de Oranjestraat doorgetrokken over het fietspad en de parallelweg.

 

Rechtsbescherming

Bezwaar

Bent u belanghebbende en bent u het niet eens met ons besluit? Dan kunt u bezwaar maken. Zorg dat u binnen zes weken na de datum van publicatie van het besluit bezwaar maakt. Anders kunnen wij uw bezwaar niet meer behandelen.

U kunt uw bezwaarschrift op papier bij ons inleveren. Het is niet mogelijk om per e-mail bezwaar te maken. U schrijft een brief met minimaal de volgende onderdelen:

1. Uw naam en adres

2. Datum waarop u het bezwaarschrift schrijft

3. Tegen welk besluit u bezwaar maakt

4. Kopie van het besluit waartegen u bezwaar maakt

5. Waarom u daartegen bezwaar maakt

6. Uw handtekening

U stuurt uw bezwaarschrift naar: Burgemeester en wethouders van de gemeente Zundert, Postbus 10.001, 4880 GA Zundert. U kunt het bezwaarschrift ook bij de receptie van het gemeentehuis inleveren.

U kunt de rechter vragen om voorlopig te oordelen

Het besluit treedt in werking de dag na de datum van publicatie of de dag na afloop van de bezwaartermijn. Het besluit blijft bijna altijd gelden in de tijd dat uw bezwaarschrift in behandeling is. Wilt u dit niet en is er spoed? Dan kunt u aan de rechter vragen om voorlopig te oordelen over ons besluit. Dit heet een voorlopige voorziening. Meer informatie vindt u op: www.rechtspraak.nl. U gaat naar > Uw situatie > Een rechtszaak starten > Voorlopig oordeel bij spoed.

Aanvragen

U kunt de voorlopige voorziening op twee manieren aanvragen:

1. Digitaal via www.rechtspraak.nl. U gaat naar > Uw situatie > Een rechtszaak starten > Voorlopig oordeel bij spoed > Meer over een voorlopige voorziening > Verzoek indienen > Rechtbanken;

2. U stuurt een brief naar: De voorzieningenrechter van de Rechtbank Zeeland-West-Brabant, Postbus 90006, 4800 PA Breda.

Kosten

U betaalt zelf de kosten voor het aanvragen van een voorlopige voorziening. Op www.rechtspraak.nl leest u wat u betaalt. U gaat hiervoor naar > Uw situatie > Griffierecht berekenen > Bestuursrecht.

Heeft u nog vragen?

Wilt u meer weten over het maken van bezwaar? Dan kunt u contact opnemen met de secretaris(sen) van de commissie voor de bezwaarschriften. U kunt bellen naar telefoonnummer 076-599 56 00 of mailen naar gemeente@zundert.nl.

Naar boven