Gemeente Wijdemeren - Anterieure overeenkomst Slotlaan 4 te Nederhorst den Berg

Ter voldoening aan het bepaalde in artikel 6.24, lid 3 Wet ruimtelijke ordening (Wro), in combinatie met artikel 6.2.12 van het Besluit ruimtelijke ordening (Bro), maken burgemeester en wethouders van de gemeente Wijdemeren het volgende bekend.

 

Door de gemeente is een anterieure overeenkomst gesloten met een initiatiefnemer ten einde te waarborgen dat de kosten, samenhangende met de realisatie van de door deze initiatiefnemer gewenste planontwikkeling, door de initiatiefnemer wordt gedragen en de gemeentelijke kosten worden verhaald.

 

Het gaat om de volgende planontwikkeling: het bouwen van maximaal 35 woningen in kasteel Nederhorst en haar bijgebouwen aan de Slotlaan 4 te Nederhorst den Berg.

 

Deze zakelijke beschrijving ligt met ingang van 1 september 2022 gedurende 6 weken ter inzage bij de receptie van het gemeentehuis van de gemeente Wijdemeren. Tegen de gesloten overeenkomst en de zakelijke beschrijving van de inhoud van de overeenkomst kunnen geen zienswijzen, bezwaar of beroep worden ingediend.

Naar boven