Aanwijzen van een gehandicapten-parkeerplaats op kenteken, t.h.v. Bep van Kootenstraat 1 te Klimmen

 

Burgemeesters en wethouders van Voerendaal,

Op grond van artikel 18, eerste lid, onder d, van de Wegenverkeerswet 1997 en op grond van het gel- dende mandaatbesluit van burgemeester en wethouders van 28 mei 2020, is ondergetekende bevoegd dit verkeersbesluit te nemen.

Conform artikel 15, eerste lid, van de Wegenverkeerswet 1994 geschiedt de plaatsing of verwijdering van de bij algemene maatregel van bestuur aangewezen verkeerstekens, en onderborden voor zover daardoor een gebod of verbod ontstaat of wordt gewijzigd, krachtens een verkeersbesluit.

Overwegingen ten aanzien van het besluit

Uit het oogpunt van artikel 2, eerste en tweede lid, van de Wegenverkeerswet 1994 onder punt 1a, 1b, 1c, 1d en 2a te weten:

1a. het verzekeren van de veiligheid op de weg;

1b. het beschermen van de weggebruikers en passagiers;

1c. het in stand houden van de weg en het waarborgen van de bruikbaarheid daarvan;

1d. het zoveel mogelijk waarborgen van de vrijheid van het verkeer;

2a. het voorkomen of beperken van door het verkeer veroorzaakte overlast, hinder of schade alsmede de gevolgen voor het milieu, bedoeld in de Wet milieubeheer;

en overwegende dat:

- De Bep van Kootenstraat in beheer en onderhoud is bij de gemeente Voerendaal en ligt binnen de bebouwde kom, als bedoeld in de Wegenverkeerswet 1994.

- Er een aanvraag is ingediend betreffende het aanwijzen van een invalidenparkeerplaats ter hoogte van het perceel Bep van Kootenstraat 1 te Klimmen;

- De bewoner van Bep van Kootenstraat 1 te Klimmen op medische gronden in bezit is van een invalidenparkeerkaart (type B), en daarmee recht heeft op een invalidenparkeerplaats;

- het gezien de functiebeperking van aanvrager het wenselijk is de afstand tussen het geparkeerde voertuig en de woning zo beperkt mogelijk te houden;

- aanvrager geen mogelijkheid heeft tot parkeren op eigen terrein;

- aanvrager nu reeds gebruik maakt van de aanwezige parkeerplaatsen grenzend aan zijn woning;

- het aanwijzen van deze parkeerplaats daarom andere weggebruikers niet schaadt in hun belangen,

 

is het wenselijk om ten behoeve van aanvrager een invalidenparkeerplaats op kenteken aan te wijzen, grenzend aan Bep van Kootenstraat 1 te Klimmen, zoals aangegeven op de bij dit besluit gevoegde bebordings- en markeringstekening.

De inrichting betreft het plaatsen van bord E6, gehandicaptenparkeerplaats, met een onderbord met daarop het kenteken van de auto van aanvrager.

 

Voorgeschreven overleg

Overeenkomstig artikel 24 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer is overleg gepleegd met de korpschef van het basisteam Brunssum/Landgraaf. Het advies is bij dit besluit gevoegd.

 

BESLUIT

Op de Bep van Kootenstraat aan de zijkant van het perceel Bep van Kootenstraat 1 een invalidenparkeerplaats op kenteken aan te wijzen, door middel van het bord E06 van bijlage 1 van het RVV 1990 (invalidenparkeerplaats) met een onderbord (met daarop het betreffende kenteken), zoals aangegeven op de bij dit besluit behorende tekening.

 

Voerendaal, 11 augustus 2022,

Het college van Bugemeester en Wethouders van Voerendaal

Namens deze,

 

 

M.J.M. Verhoeve

Sr. Adviseur Openbare Ruimte

 

 

Mededelingen

Bezwaar- of beroepsclausule

Overeenkomstig het bepaalde in artikel 7:1 juncto 6:4 van de Algemene wet bestuursrecht kan iedere belanghebbende die door dit besluit rechtstreeks in zijn belangen is getroffen binnen 6 weken na de datum van bekendmaking van dit besluit een bezwaarschrift indienen bij het college van Burgemeester en Wethouders, Postbus 23000, 6367 ZG Voerendaal.

Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en moet tenminste bevatten:

 

 • 1.

  naam en adres van de indiener;

 • 2.

  de dagtekening;

 • 3.

  omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht;

 • 4.

  de gronden van het bezwaar.

  

Op grond van artikel 8:81 van de Algemene wet bestuursrecht kan de indiener van het bezwaarschrift de voorzieningenrechter van de Rechtbank Limburg, sector Bestuursrecht, te Maastricht, Postbus 1988,6201 BZ Maastricht, verzoeken een voorlopige voorziening te treffen als onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dat vereist.

 U kunt ook digitaal een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij genoemde rechtbank viahttp://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Op de genoemde site vindt u de precieze voorwaarde.

 

Naar boven