Verkeersbesluit inzake realiseren 79 publieke laadpalen t.b.v. elektrische voertuigen (oplaadinfrastructuur) fase 2

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN KERKRADE;

Overwegende:

Gelet op:

 

 • 1.

  Het bepaalde in het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 (RVV 1990);

 • 2.

  Het bepaalde in de Wegenverkeerswet 1994 (WVW 1994);

 • 3.

  Het bepaalde in het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer (BABW);

Overwegende:

 • Dat het centrale doel van het nationale Klimaatakkoord is het terugdringen van de uitstoot van broeikasgassen in Nederland met 49 % ten opzichte van 1990;

  Dat als onderdeel van het Klimaatakkoord de Nationale Agenda Laadinfrastructuur (NAL) is vastgesteld waarin is opgenomen dat de ontwikkeling van laadinfrastructuur geen belemmering mag vormen voor de groei van het aantal elektrische auto’s;

  Dat de provincies Noord-Brabant en Limburg en de gemeenten samen de NAL regio Zuid vormen en met de collectieve concessie afspraken uit het Klimaatakkoord voor elektrisch vervoer vormgeven;

  Dat de provincies Noord-Brabant en Limburg namens de gemeente Kerkrade een contract met Vattenfall hebben afgesloten voor “Plaatsing en exploitatie van slimme laadinfrastructuur”;

  Dat de gemeente via de provincie een concessieovereenkomst is aangegaan met Vattenfall voor het verlenen van openbare laaddiensten;

  Dat de provincies Noord-Brabant en Limburg met dit contract namens de deelnemende gemeenten invulling geven aan de doelstellingen en vereisten zoals opgenomen in de Nationaal Agenda Laadinfrastructuur (NAL);

  Dat een plankaart is opgesteld waarin 79 locaties zijn bepaald waar op basis van de geprognotiseerde behoefte een laadpaal kan worden geplaatst;

  Dat in de data gedreven prioritering van de locaties het volgende is meegenomen: geaggregeerde verbruiksgegevens van reeds gerealiseerde laadlocaties in de omgeving en een data gedreven prognose van de te verwachten groei van het elektrisch vervoer in de omgeving tot 2025.

  Dat de laadlocaties op straat- en adresniveau zijn bepaald aan de hand van de plaatsingscriteria zoals afgestemd met de provincies en deelnemende gemeenten en lokale kennis vanuit gemeente Kerkrade

  Dat de onderstaande verkeersmaatregelen, als bedoeld in artikel 2 WVW 1994, kan leiden tot het beperken van door het verkeer veroorzaakte overlast, hinder of nadelige gevolgen voor het milieu, zoals bedoeld in de Wet Milieubeheer;

  Dat het de eigenaar of houder van een elektrische auto is toegestaan deze auto te laden op een door het college gereserveerde parkeerkeerplaats voor het opladen van een elektrische auto, indien de auto wordt aangesloten aan het oplaadpunt bij de parkeerplaats;

  Dat de maatregel (gelet op artikel 2 van de Wegenverkeerswet) strekt tot:

 • het verzekeren van de veiligheid op de weg;

  het beschermen van weggebruikers en passagiers;

  het voorkomen of beperken van door het verkeer veroorzaakte aantasting van het karakter of van de functie van objecten en gebieden;

 • dat het verkeersbesluit is voorgelegd aan de politie;

  dat genoemde weggedeelten in beheer zijn bij de gemeente Kerkrade.

  Dat de gemeente de bevoegdheid heeft om parkeerplaatsen te reserveren voor uitsluitend het opladen van elektrische voertuigen, door middel van een verkeersbesluit;

  Dat de laadpaal gelijktijdig twee elektrische auto’s kan opladen en er daarom bij iedere laadpaal twee parkeerplaatsen gereserveerd dienen te worden als parkeerplaats uitsluitend bedoeld voor het opladen van elektrische auto’s. In beginsel wordt er één parkeerplek ingericht en bij veelgebruik wordt de tweede parkeerplek ook ingericht voor het opladen van elektrische auto’s;

  Dat door het tegelijk nemen van een verzamelverkeersbesluit voor alle locaties van de plankaart, de doorlooptijd van het aanvraag- en realisatieproces van de laadinfrastructuur wordt verkort.

  Dat er een participatieproces heeft plaatsgevonden waarin de burgers van Kerkrade extra locaties konden aandragen en/of voorgestelde locaties konden beoordelen.

Gelet op het bovenstaande, besluit de gemeente Kerkrade:

 • 1.

  Tot het aanwijzen van 158 parkeerplaatsen uitsluitend bedoeld voor het opladen van elektrische voertuigen op de locaties zoals opgenomen in bijlage 1 ‘Lijst laadlocaties’ en bijlage 2 ‘Plaatsingskaart Openbaar Laadnetwerk’;

 • 2.

  Om bovenstaande reden de borden E04 van bijlage 1 van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 te plaatsen met onderbord “alleen voor opladen elektrische voertuigen”.

 

Kerkrade,9 augustus 2022

Namens het college,

Het hoofd van de afdeling Stedelijke Ontwikkeling,

Ir. A.M.G.L. Passau

Openstaande rechtsgang.

Belanghebbenden kunnen een gemotiveerd bezwaarschrift indienen tegen dit (deel)besluit binnen zes weken na bekendmaking van dit besluit in de Staatscourant. Het bezwaarschrift kan worden ingediend bij het college van burgemeester en wethouders van gemeente Kerkrade, postbus 600, 6460 AP Kerkrade. Vermeld in het bezwaarschrift de datum, uw naam, adres, het (deel)besluit waartegen u bezwaar maakt en de redenen van het bezwaar.

Geef hierbij specifiek de Laadpaal ID aan. De gemeente Kerkrade behandelt het deelbesluit waartegen bezwaar wordt gemaakt als een separaat verkeersbesluit. De overige locaties blijven onderdeel van het verzamelverkeersbesluit. Voor deze locaties wordt de inrichting van de laadlocatie in gang gezet.

Naar boven