Rectificatie: Inspraak Participatienota Omgevingswet

[Deze publicatie betreft een rectificatie omdat de Participatienota niet als bijlage bij de publicatie was toegevoegd. De oorspronkelijke publicatie is op 8 augustus 2022 bekendgemaakt, beschikbaar via Gemeenteblad 2022, 359567.]

De Omgevingswet gaat naar verwachting in op 1 januari 2023 en biedt meer ruimte voor ideeën en plannen die gaan over het inrichten van onze omgeving. Participatie is een belangrijk onderdeel van de Omgevingswet. Participatie is het betrekken van personen voor wie een plan, initiatief of activiteit gevolgen heeft. Daarin wegen naast lokale afwegingen de belangen van betrokkenen nadrukkelijk mee. De Omgevingswet gaat in de kern over ruimte geven, loslaten en vertrouwen, over een andere verdeling van verantwoordelijkheden tussen overheid en samenleving. Betrokkenen doen mee en laten van zich horen: participatie. Nieuw is dat de aanvrager van een vergunning zelf de participatie moet organiseren. Nieuw is ook dat de gemeente bij het maken van de omgevingsvisie, omgevingsplan en omgevingsvergunning aan participatie moet doen. De participatienota geeft de kaders voor participatie voor initiatiefnemers en de gemeente zelf.

In het kader van de inspraakprocedure ligt de ontwerp Participatienota Omgevingswet met ingang van 9 augustus gedurende 6 weken voor iedereen ter inzage in de stadswinkel van het stadhuis. Ook vindt u deze in de linkerkolom onder ‘externe bijlagen’. Tijdens deze termijn kunnen ingezetenen en belanghebbenden schriftelijk of digitaal zienswijzen kenbaar maken (adresseren aan burgemeester en wethouders, t.a.v. domein Stad en Omgeving, postbus 149, 3840 AC Harderwijk). Het indienen van een digitale zienswijze kan alleen via www.harderwijk.nl/zienswijze. Voor meer informatie of het maken van een afspraak voor het indienen van een mondelinge zienswijze kunt u contact opnemen met domein Stad en Omgeving, mw. C. van den Bedem, tel. 0341 411342.

Naar boven