Kennisgeving Activiteitenbesluit milieubeheer

Burgemeester en Wethouders van de gemeente Kerkrade maken ter voldoening aan het bepaalde in artikel 8.41 lid 4 van de Wet milieubeheer bekend dat zij de volgende melding hebben ontvangen:

Voor: het veranderen van een hotel met het toevoegen van een koelinstallatie

Locatie: Roda J.C. Ring 59, 6466 NH Kerkrade

Datum melding: 8 juli 2022

Zaaknummer : 2022-037363

De volgende activiteiten zijn gemeld: Het in gebruik nemen van een koelinstallatie

De inrichting valt onder de werking van het Activiteitenbesluit en de ministeriêle regeling.

Dit betekent dat de inrichting moet voldoen aan de voorschriften uit het Activiteitenbesluit en de ministeriële regeling die op de inrichting van toepassing zijn. Voor meer informatie over de voorschriften kunt u het E-loket raadplegen via https://www.aimonline. nl.

De hierboven vermelde melding en de daarbij behorende stukken liggen niet ter inzage.

De melding kan op afspraak worden ingezien.

Tegen deze melding kunt u geen bezwaarschrift of zienswijze indienen.

lnformatie RUD Zuid-Limburg, telefoon: + 31 43 389 7812 +31 43 389 73 30

www.rudzuidlimburg.nl

info@rudzl.nl

 

Publicatie in Gemeenteblad, d.d. 8 augustus 2022

Naar boven