Instellen gereserveerde parkeerplaatsen opladen elektrische voertuigen Zijpenbergerhout

Reg.nummer.: 02430000113514 / 02430000379393

Burgemeester en wethouders van Harderwijk zijn op grond van artikel 18, lid 1, sub d van de Wegenverkeerswet 1994 bevoegd om verkeersbesluiten te nemen.

 

Overwegingen ten aanzien van het besluit

De gemeente Harderwijk wil de luchtkwaliteit in de gemeente verbeteren. Elektrisch rijden is schoner, stiller en zuiniger. Elektrische auto’s stoten geen of minder CO2, NO2 en fijnstof (PM10) uit dan auto’s met een verbrandingsmotor. Daarmee zijn ze minder schadelijk voor de gezondheid, het milieu en het klimaat.

Op 21 juni 2016 hebben burgemeester en wethouders de Beleidsregels Elektrische Laadpalen voor Elektrisch Vervoer Gemeente Harderwijk vastgesteld. Deze beleidsregels zijn bekendgemaakt op 22 juni 2016 en in werking getreden op 23 juni 2016.

Door het beschikbaar maken van een netwerk van oplaadpunten wil de gemeente Harderwijk elektrisch rijden aanmoedigen. Een oplaadpaal heeft twee oplaadpunten. We reserveren twee parkeervakken voor het opladen van elektrische auto’s. De gereserveerde parkeervakken zijn voor algemeen gebruik.

Wij ontvingen een verzoek voor het plaatsen van een laadpaal met parkeerplaats nabij Zijpenbergerhout 2.

Door de aanvrager is voldoende aangetoond dat op deze plaats behoefte is aan een oplaadpaal en de gereserveerde parkeerplaatsen die daarbij horen. Er kan niet in deze behoefte worden voorzien door andere oplaadpunten in de buurt of door parkeer- en oplaadmogelijkheden op eigen terrein.

Op grond van artikel 15, eerste lid, van de Wegenverkeerswet 1994 (WVW 1994) moet een verkeersbesluit worden genomen voor de plaatsing of verwijdering van de in artikel 12 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer (BABW) genoemde verkeerstekens, alsmede voor onderborden voor zover daardoor een gebod of verbod ontstaat of wordt gewijzigd.

In artikel 12 van het BABW is limitatief opgenomen voor welke verkeerstekens een verkeersbesluit vereist is. In Bijlage 1 van het Reglement verkeersregels en Verkeerstekens 1990 (RVV 1990) staan de verkeersborden genoemd. In dit besluit gaat het om de volgende borden: E8 (parkeergelegenheid alleen bestemd voor de voertuigcategorie of groep voertuigen die op het bord is aangegeven; personenauto) van bijlage 1 van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 (RVV 1990); en onderbord met de tekst “opladen elektrische voertuigen”.

Artikel 24, lid 1, sub d onder 2e RVV geeft aan dat het verboden is te parkeren op een parkeergelegenheid op een andere wijze of met een ander doel dan op het bord of op het onderbord is aangegeven.

De gereserveerde parkeerplaatsen mogen alleen gebruikt worden als het betreffende voertuig daadwerkelijk aan het opladen is. Dat wordt duidelijk gemaakt door het plaatsen van verkeersbord E8 met een onderbord met de aangegeven tekst.

Uit het oogpunt van het waarborgen van de bruikbaarheid van de weg, het bevorderen van doelmatig of zuinig energieverbruik en het voorkomen of beperken van hinder, schade en overlast door het verkeer is het noodzakelijk om de voorgestelde maatregel te nemen (artikel 2 Wegenverkeerswet).

Artikel 24 van het BABW vereist dat er voor het nemen van het verkeersbesluit overleg wordt gepleegd met de gemandateerde verkeersadviseur van politie Oost-Nederland district Noord en Oost-Gelderland.

BESLUIT

Op grond van voorgaande overwegingen wordt besloten om ter hoogte van Zijpenbergerhout 2:

  • 1.

    twee parkeervakken te reserveren voor het opladen van elektrische voertuigen. Dit wordt aangegeven met verkeersbord E8 (parkeergelegenheid alleen bestemd voor de voertuigcategorie of groep voertuigen die op het bord is aangegeven); en

  • 2.

    daarbij een onderbord te plaatsen met de tekst: “opladen elektrische voertuigen” en een onderbord (OB504) met pijlen schuin links/rechts naar beneden;

conform bijlage 1 van het RVV 1990 en bijgevoegde tekening.

Harderwijk, 4 augustus 2022

Burgemeester en wethouders van Harderwijk

Namens deze,

de heer P. Mulder

teamleider Ruimtelijke Dienstverlening

Mededelingen

Bezwaar- of beroepsclausule

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kunt u bij het college van burgemeester en wethouders van Harderwijk gemotiveerd bezwaar maken tegen dit besluit als u belanghebbende bent. U dient uw bezwaarschrift uiterlijk zes weken na de datum van deze bekendmaking te sturen naar:

Burgemeester en wethouders gemeente Harderwijk

p/a secretariaat Bezwaarschriftencommissie, Postbus 1, 3890 AA ZEEWOLDE

Het maken van bezwaar heeft geen schorsende werking (zie art. 6:16 Awb). De indiener van het bezwaar heeft echter wel de mogelijkheid om een voorlopige voorziening bij de rechtbank te vragen (bijvoorbeeld schorsing).

Naar boven