Verkeersbesluit voor een stopverbod aan Keerngouw te Broek in Waterland

Burgemeester en Wethouders van de gemeente Waterland;

onderwerp: 

Het instellen van een stopverbod op de Keerngouw tussen de kruising Oosteinde – Keerngouw tot aan de kruising Keerngouw – Drs. J. van Disweg, te Broek in Waterland

gelet op:

 • het bepaalde in artikel 18, eerste lid, onder d, van de Wegenverkeerswet 1994 (WVW 1994);

 • het bepaalde in de Algemene Wet Bestuursrecht (Awb);

 • het bepaalde in de Wegenwet, de Wegenverkeerswet 1994 (WvW 1994), het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer (BABW) en het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 (RVV 1990);

motivering;

 • In eerste instantie:

  • o

   Het verzekeren van de veiligheid op de weg (artikel 2 lid 1a WvW 1994);

  • o

   Het beschermen van weggebruikers en passagiers (artikel 2 lid 1b WvW 1994);

 • In tweede instantie:

  • o

   Het voorkomen of beperken van door het verkeer veroorzaakte overlast, hinder of schade alsmede de gevolgen voor het milieu, bedoeld in de Wet milieubeheer (artikel 2 lid 2a WvW 1994);

  • o

   Het voorkomen of beperken van door het verkeer veroorzaakte aantasting van het karakter of van de functie van objecten of gebieden (artikel 2 lid 2b WvW 1994);

overwegende dat:

 • De Keerngouw tussen de kruising Oosteinde – Keerngouw tot aan de kruising Keerngouw – Drs. J. van Disweg in beheer is van de gemeente Waterland;

 • De rijbaanbreedte op de Keerngouw tussen de kruising Oosteinde – Keerngouw tot aan de kruising Keerngouw – Drs. J. van Disweg beperkt is;

 • Er op de Keerngouw vanaf de kruising Oosteinde – Keerngouw tot aan de kruising Keerngouw – Drs. J. van Disweg auto-, fiets- en voetgangersverkeer in twee richtingen wordt verwerkt;

 • De rijbaan van de Keerngouw tussen de kruising Oosteinde – Keerngouw tot aan de kruising Keerngouw – Drs. J. van Disweg gedeeld worden door de automobilist, de fietser en de voetganger;

 • Dit stuk van de Keerngouw de hoofdroute is voor schoolgaand fietsverkeer van en naar OBS de Havenrakkers gelegen op de Drs. J. van Disweg te Broek in Waterland;

 • De ruimte om elkaar veilig te passeren wordt beperkt door te stoppen of te parkeren parallel aan de rijbaan of in de berm;

 • Het onwenselijk is dat er op dit deel van Keerngouw gestopt of geparkeerd wordt waardoor de ruimte om elkaar veilig te passeren nog verder afneemt;

 • Er overeenkomstig artikel 24 van het BABW overleg is gepleegd met de gemandateerde van de korpschef waarin deze akkoord gaat met onderstaand besluit;

nemen, gelet op voorgaande, de volgende

BESLUITEN:

 • 1.

  Het instellen van een stopverbod op de Keerngouw tussen de kruising Oosteinde – Keerngouw tot aan de kruising Keerngouw – Drs. J. van Disweg door het aanbrengen van verkeersbord E02 van Bijlage I van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens (RVV 1990);

 • 2.

  Het onder lid 1 benoemde stopverbod weer te geven in de bij dit besluit behorende bijlage “Overzicht stopverbod Keerngouw Broek in Waterland 2022”;

 • 3.

  Dit besluit wordt aangehaald als "Stopverbod Keerngouw Broek in Waterland 2022”.

Monnickendam, 1 augustus 2022

Namens burgemeester en wethouders van de gemeente Waterland,

S. Veenstra

Teamleider realisatie

Publicatie en bezwaarmogelijkheid

Dit besluit wordt op de gebruikelijke wijze in het Gemeenteblad gepubliceerd via https://www.officielebekendmakingen.nl/gemeenteblad.

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kan door belanghebbenden binnen zes weken na bekendmaking bezwaar tegen dit besluit worden gemaakt. Het bezwaarschrift moet gemotiveerd zijn en gericht worden aan: Burgemeester en wethouders van Waterland, Postbus 1000, 1140 BA Monnickendam.

Het besluit treedt direct in werking. Indien een bezwaarschrift is ingediend, kan op basis van de Algemene wet bestuursrecht worden gevraagd om een voorlopige voorziening indien -gelet op het betrokken belang- onverwijlde spoed dat vereist. U kunt een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de voorzieningenrechter van de arrondissementsrechtbank binnen het rechtsgebied waarin u, de indiener van het bezwaarschrift, uw woonplaats heeft. Voor het verzoek zal griffierecht worden geheven.

Bijlage: Overzicht stopverbod Keerngouw Broek in Waterland 2022

Naar boven