VERKEERSBESLUIT GEHANDICAPTENPARKEERPLAATS GERRIT MOUWWEG 71 NUNSPEET

Burgemeester en wethouders van Nunspeet;

 

gelet op artikel 18, lid 1d van de Wegenverkeerswet 1994 (WVW 1994) en gelet op het besluit van 7 maart 2022 waarbij burgemeester en wethouders de bevoegdheid tot het toekennen van een gehandicaptenparkeerplaats hebben gemandateerd aan de teamleider van het team Openbare Ruimte;

overwegende:

- dat verzoeker, wonende aan de Gerrit Mouwweg 71 te Nunspeet, heeft verzocht een gehandicaptenparkeerplaats nabij de woning te reserveren;

- dat de verzoeker in het bezit is van een geldige gehandicaptenparkeerkaart;

- dat de verzoeker geen gelegenheid heeft op eigen terrein een parkeerplaats te realiseren;

- dat er nabij de woning aan de Gerrit Mouwweg 71 te Nunspeet beperkt parkeerruimte aanwezig is;

- dat het in verband met de mate van de handicap van de verzoeker gewenst is nabij de woning aan de Gerrit Mouwweg 71 te Nunspeet een parkeerplaats te reserveren;

-dat het besluit beoogt weggebruikers en passagiers te beschermen, zoals bedoeld in artikel 2, eerste lid van de WVW 1994;

- dat deze maatregel op grond van het bepaalde in artikel 15, lid 1 van de WVW 1994, wordt genomen ingevolge een verkeersbesluit;

- dat overleg is gevoerd met de politie, Eenheid Oost Nederland, district Noord- en Oost-Gelderland (artikel 24, Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer (BABW));

gelet op de bepalingen van de WVW 1994, het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990, van het BABW en de Algemene wet bestuursrecht;

b e s l u i t e n :

- door plaatsing van borden E6, bijlage 1 van het RVV, voorzien van een onderbord met daarop het kenteken van het voertuig dat in gebruik is bij de aanvrager, één parkeerplaats die ligt aan de Gerrit Mouwweg nabij het huisnummer 71, zoals aangegeven op de aan dit besluit gehechte tekening, als gehandicaptenparkeerplaats te reserveren;

Nunspeet, 08 augustus 2022

Burgemeester en wethouders van Nunspeet,

namens hen,

teamleider Openbare Ruimte,

D.J. Heuver

Bekendmaking besluit: 08 augustus 2022

Mededelingen

Als u bij het ontwerpverkeersbesluit een zienswijze hebt ingediend, kunt u tegen dit besluit binnen zes weken na verzending een beroepschrift indienen bij de rechtbank Gelderland, Afdeling Bestuursrecht, Postbus 9030, 6800 EM Arnhem.

 

 

 

Naar boven