Gemeente Schagen- Verkeersbesluit aanbrengen algemene gehandicaptenparkeerplaatsen op parkeerterrein nabij P. Ottstraat 1, Schagerbrug.

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Schagen heeft de bevoegdheid om op grond van artikel 18, eerste lid, sub D, van de wegenverkeerswet 1994 verkeersbesluiten te nemen;

Krachtens de “Mandaatregeling gemeente Schagen 2021”, vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders d.d. 2 februari 2021.

Overwegende ten aanzien van het besluit

Op grond van artikel 15 van de Wegenverkeerswet 1994 dient er in de volgende gevallen een verkeersbesluit te worden genomen:

 • 1.

  De plaatsing of verwijdering van verkeerstekens en onderborden (opgenomen in artikel 12 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer), voor zover daardoor een gebod of verbod ontstaat of wordt gewijzigd.

 • 2.

  Maatregelen op of aan de weg tot een wijziging van de inrichting van de weg of het aanbrengen of verwijderen van voorzieningen ter regeling van het verkeer, indien de maatregelen leiden tot een beperking of uitbreiding van het aantal categorieën weggebruikers dat van een weg of weggedeelte gebruik kan maken.

Overeenkomstig artikel 21 van het besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer en artikel 2 van de Wegenverkeerswet 1994.

Het verzoek om een 2de algemene gehandicaptenparkeerplaats aan te leggen op het parkeerterrein aan P. Ottstraat te Schagerbrug voldoet aan de CROW richtlijnen om op openbare toegankelijke parkeerplaatsen een algemene gehandicaptenparkeerplaats te reserveren voor gehandicapten. In de “Nota Parkeernormen Schagen” wordt aangegeven dat bij parkeerterreinen voor overige functies met minimaal 50 parkeerplaatsen minimaal 2 % dient te bestaan uit algemene gehandicaptenparkeer-plaatsen.

Er bevinden zich geen fysieke belemmeringen om een 2de openbare parkeerplaats te bestemmen tot algemene gehandicaptenparkeerplaats. Vanwege de bestaande krappe algemene gehandicaptenparkeerplaats wordt door herverdeling 3 parkeerplaatsen omgezet naar 2 algemene gehandicaptenparkeerplaatsen. Hierdoor worden deze beter toegankelijk.

Ter plaatse van de algemene gehandicaptenparkeerplaats wordt het bord E6 van bijlage 1 van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 geplaatst.

Overleg politie

Overeenkomstig artikel 24 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer is, namens de korpschef van de politie-eenheid Noord-Holland, overleg gepleegd met de Verkeersadviseur van genoemde Eenheid. Deze heeft zich d.d. 1 augustus 2022 tijdens een verkeersoverleg vanuit verkeersoptiek akkoord heeft verklaard met de maatregel;

Besluit

Het plaatsen van bord E6 van de bijlage 1 van het RVV 1990 inhoudende “gehandicaptenparkeerplaats”, ter hoogte van het parkeerterrein aan de P. Ottstraat 1, Schagerbrug.

Situatie

Bezwaar

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kunt u tegen dit besluit een bezwaarschrift indienen bij ons college.

De termijn voor het indienen van een bezwaarschrift bedraagt zes weken. Deze termijn vangt aan op de dag na de dag waarop dit besluit is gepubliceerd.

 • Het bezwaarschrift moet ondertekend zijn en dient in ieder geval te bevatten:

 • de naam en het adres van de indiener;

 • de dagtekening;

 • een aanduiding/omschrijving van het besluit waartegen bezwaar wordt gemaakt;

 • de gronden van het bezwaar.

Het bezwaarschrift moet gericht worden aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Schagen, Postbus 8, 1740 AA, Schagen.

Het indienen van een bezwaarschrift schorst niet de werking van het besluit waartegen het gericht is. Op grond van artikel 8:81 van de Algemene wet bestuursrecht kan aan de voorzieningenrechter van de Rechtbank Haarlem verzocht worden een voorlopige voorziening te treffen, indien "onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dat vereist". Het vragen van een voorlopige voorziening aan de voorzieningenrechter van de rechtbank is mogelijk indien ook een bezwaarschrift wordt ingediend.

Het verzoek om een voorlopige voorziening moet gericht worden aan:

De voorzieningenrechter van de Rechtbank Noord-Holland, sector Bestuursrecht, Postbus 1621, 2003 BR Haarlem.

Namens burgemeester en wethouders van de gemeente Schagen

De heer F.J.J. Watertor

Beleidsmedewerker Verkeer, Vervoer en Wegen

afdeling Openbare Ruimte Beleid en Beheer

Datum 1 augustus 2022

Naar boven