Bestemmingsplan Thedemaborg Nietap

Burgemeester en wethouders van de gemeente Noordenveld maken bekend dat de gemeenteraad in zijn vergadering van 15 juni 2022 het bestemmingsplan Thedemaborg Nietap

(NL.IMRO.1699.2021BP096- vg01) gewijzigd heeft vastgesteld. Het bestemmingsplan heeft betrekking op het mogelijk maken dat de voornamelijk agrarische bestemming ter plaatse wordt gewijzigd in voornamelijk een woonbestemming waardoor 43 woningen rondom de oude borglocatie kunnen worden gebouwd. De wijzigingen hebben betrekking op de aanpassing van de verbeelding, om deels tegemoet te komen aan de wensen van de indieners.

Inzage

Het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan ligt samen met het eerdergenoemde bestemmingsplan en bijbehorende stukken met ingang van donderdag 4 augustus 2022 gedurende 6 weken ter inzage in het gemeentehuis aan de Raadhuisstraat 1 in Roden. Daarnaast kunt u de stukken raadplegen via www.ruimtelijkeplannen.nl. De publicatie is te vinden via www.officielebekendmakingen.nl en in het Roder Journaal en De Krant.

Beroep

Tegen het besluit kan gedurende de inzagetermijn beroep worden ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA in Den Haag.

Dit beroep kan worden ingesteld door:

 

  • 1.

    Een belanghebbende die bezwaar heeft tegen de wijzigingen welke bij de vaststelling van het bestemmingsplan ten opzichte van het ontwerp zijn aangebracht;

  • 2.

    Een belanghebbende die tijdig een zienswijze naar voren heeft gebracht over het ontwerpbestemmingsplan;

  • 3.

    Een belanghebbende die weliswaar geen zienswijze naar voren heeft gebracht, maar kan aantonen dat hij/zij redelijkerwijs niet in staat was tijdig een zienswijze in te dienen.

Voor vragen kunt u zich contact opnemen met het team Ruimte en Ontwikkeling via het telefoonnummer (088) 050 88 88.

Inwerkingtreding

Het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan treedt in werking met ingang van de dag na afloop van de beroepstermijn van zes weken. Het instellen van beroep schorst de werking van dit besluit niet. Hiervoor kan tijdens de beroepstermijn, gelijktijdig met het instellen van beroep, een verzoek om een voorlopige voorziening bij de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State worden ingediend. De inwerkingtreding wordt dan in ieder geval uitgesteld tot er een beslissing op het verzoek is genomen. Voor het instellen van beroep en voorlopige voorziening zijn griffierechten verschuldigd.

Naar boven