Kennisgeving besluit omgevingsvergunning Slotlaan 4 te Nederhorst den Berg

Burgemeester en wethouders van Wijdemeren maken bekend dat zij met toepassing van artikel 2.12, lid 1, sub a, onder 3o, van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo), een omgevingsvergunning hebben verleend voor het afwijken van het bestemmingsplan ‘Kern nederhorst den Berg’ voor de realisatie van maximaal 35 woningen, een brug en een tuinhuis.

Op 12 juli 2022 heeft de gemeenteraad een verklaring van geen bedenkingen afgegeven voor bovengenoemd plan.

Inzage

Het besluit ligt met ingang van 3 augustus2022 gedurende een termijn van 6 weken ter inzage. U kunt het besluit omgevingsvergunning inzien op www.ruimtelijkeplannen.nl door te zoeken op Slotlaan 4 te Nederhorst den Berg. Het planidentificatienummer is: NL.IMRO.1696.OV34Slotlaan42021-va01.

Eventueel kunt u een afspraak maken voor het inzien van de stukken op het gemeentehuis.

Beroep

Gedurende de bovengenoemde termijn kunt u tegen het besluit omgevingsvergunning beroep in indienen bij de rechtbank Midden-Nederland, Postbus 16005, 3500 DA te Utrecht.

 

Naar boven