Verkeersbesluit Oplaadpaal elektrische voertuigen openbare ruimte Planetenstraat

Kenmerk: D220728444

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN NIJMEGEN;

Overwegende,

 

 

dat in de gemeente Nijmegen parkeerplaatsen voor het opladen van elektrische voertuigen worden aangewezen;

dat elektrische voertuigen geen/minder CO2, NO2 en fijnstof (PM10) uitstoten dan voertuigen met een verbrandingsmotor en daarmee minder schadelijk zijn voor de gezondheid, het milieu en het klimaat;

dat volledige elektrische voertuigen geen uitstoot hebben en daarmee bijdragen aan het verbeteren van de luchtkwaliteit in Nijmegen;

dat het verminderen van uitstoot past binnen de beleidsdoelstellingen van gemeente Nijmegen op het gebied van duurzaamheid en groen;

dat de landelijke overheid elektrisch rijden stimuleert doordat gebruikers geen wegenbelasting en BPM (Belasting voor Personenvoertuigen en Motorrijwielen) betalen en leaserijders in een lagere bijtellingsklasse vallen;

dat steeds meer autoproducenten één of meer elektrische voertuigen in hun assortiment hebben;

dat de provincie Gelderland mede namens de gemeente Nijmegen een concessieovereenkomst heeft gesloten met een exploitant van laadpalen in de openbare ruimte;

dat inwoners van Nijmegen die geen parkeergelegenheid hebben op eigen terrein (bijvoorbeeld een oprit/garagebox) een laadpaal in de openbare ruimte kunnen aanvragen;

dat het daarom noodzakelijk is dat er op openbare locaties mogelijkheden aanwezig zijn om deze elektrische voertuigen op te laden;

dat er in dit verband bij besluit van 15 januari 2020 nr. D190732637 I. sub h. 2 oplaadplekken voor elektrische voertuigen zijn aangewezen in de Planetenstraat; ter hoogte van huisnummer 1;

dat gebleken is dat na herinrichting van de straat deze locatie niet geschikt is voor 2 naast elkaar gelegen oplaadplekken;

dat ca. 10 meter in noordelijke richting een beter geschikte locatie voorhanden is om 2 oplaadplekken aan te wijzen;

dat is besloten de oplaadplekken naar deze locatie te verplaatsen;

dat daarom lid I. sub h. van besluit d.d. 15 januari 2020 nr. D190732637 wordt ingetrokken;

dat terzake overleg met de verkeersadviseur en tevens de gemachtigde van de korpschef van de politie-eenheid Oost-Nederland heeft plaatsgevonden;

dat het treffen van een verkeersmaatregel een normale maatschappelijke ontwikkeling is waarmee eenieder kan worden geconfronteerd en waarvan de nadelige gevolgen in beginsel voor rekening van betrokkenen behoren te blijven;

dat de bovenvermelde maatregelen worden genomen op basis van artikel 2 van de Wegenverkeerswet 1994 vanwege de instandhouding van de weg en het behouden van de bruikbaarheid ervan en het zoveel mogelijk waarborgen van de vrijheid van het verkeer en het bevorderen van een doelmatig of zuinig energiegebruik;

dat, gelet op het bepaalde in het Mandaatbesluit gemeente Nijmegen 2019, onderdeel mandaatregister Stadsbeheer, aan de concernmanager afdeling Stadsbeheer en aan de manager bureau Dienstverlening, (onder voorwaarden) mandaat is verleend tot het nemen van tijdelijke en definitieve verkeersbesluiten op basis van de Wegenverkeerswet 1994

gelet op de artikelen 15 en 18 van de Wegenverkeerswet 1994 en artikel 12 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer;

 

besluiten:

 

 

  • I.

    In te trekken

lid I. sub h. van besluit d.d. 15 januari 2020 nr. D190732637 waarbij 2 oplaadplekken voor elektrische voertuigen zijn aangewezen in de Planetenstraat; ter hoogte van huisnummer 1

 

II. de in onderdeel I. genoemde 2 oplaadplekken ca. 10 meter op te schuiven in noordelijke richting tot het punt ter hoogte van de toegang tot de panden met huisnummer 33-47

 

een en ander zoals is aangeduid op de overzichtsfoto welke bij het verkeersbesluit is gevoegd

 

Nijmegen, 21 juli 2022

Namens burgemeester en wethouders van Gemeente Nijmegen,

Afdeling Stadsbeheer, Manager bureau Dienstverlening,

Carline Westen

Mededelingen

Bezwaar en Beroep

Dit besluit ligt gedurende zes weken na heden voor eenieder ter inzage bij de Informatiebalie in de Stadswinkel, Mariënburg 30 Nijmegen (maandag t/m vrijdag van 09.00-17.00 uur en op donderdag van 09.00-20.00 uur).

Gedurende deze termijn kan op grond van de Algemene wet bestuursrecht door belanghebbenden tegen dit besluit een bezwaarschrift worden ingediend bij Burgemeester en Wethouders van Nijmegen, postbus 9105, 6500 HG Nijmegen.

Het is mogelijk om uw bezwaarschrift digitaal in te dienen via een webformulier in de digitale balie van de gemeente Nijmegen (www.nijmegen.nl). Voor het indienen van een digitaal bezwaarschrift dient u in het bezit te zijn van een DigiD.

Het indienen van een bezwaarschrift schorst de werking van dit besluit niet. Degenen die een bezwaarschrift hebben ingediend kunnen, indien er sprake is van spoedeisend belang, tevens op grond van artikel 8:81 van de Algemene wet bestuursrecht, bij de president van de Rechtbank Arnhem, sector bestuursrecht, Postbus 9030, 6800 EM Arnhem vragen een voorlopige voorziening te treffen. Voor het behandelen van een dergelijk verzoek wordt griffierecht geheven.

Naar boven