Verkeersbesluit voor de aanwijzing van een niet-openbare gehandicaptenparkeerplaats aan de Nink 119 te Urk

Burgemeester en Wethouders van de gemeente Urk:

gezien de ingekomen aanvraag voor een gehandicaptenparkeerplaats bij

Nink 119 te Urk;

gelet op artikel 15 van de Wegenverkeerswet 1994;

gelet op de art. 12, 21 en 24 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het

wegverkeer;

gelet op de afdeling 3.2 en artikel 10.12 van de Algemene wet bestuursrecht;

gelet op het delegatiebesluit van de gemeente van 14 september 1995;

Overwegende dat:

De medisch adviseur van de gemeente Urk, heeft een advies uitgebracht;

geadviseerd is om aan de aanvrager een gehandicaptenkaart te verstrekken ten einde een parkeerplaats in de directe nabijheid van de woning te kunnen realiseren;

voornoemd advies is overgenomen en een kaart aan de aanvrager is verstrekt;

aanvrager beschikt over een eigen voertuig dat door hem zelf wordt bestuurd;

gebleken is dat de betreffende auto in de regel op de bestaande openbare parkeerplaats ter hoogte van de woning van de aanvrager geparkeerd wordt;

in het kader van het maken van een afweging met betrekking tot een geschikte parkeerlocatie een medewerker van de ambtelijke dienst ter plaatse is geweest;

er geen mogelijkheid is op het eigen erf of oprit een parkeerplaats te creëren;

de conclusie is getrokken dat er vanuit oogpunt van veiligheid, verkeersafwikkeling en parkeerdruk geen doorslaggevende bezwaren meer bestaan om ter hoogte van de aangevraagde locatie een openbare parkeerplaats om te zetten naar een niet openbare gehandicaptenparkeerplaats;

met de bewoners van Nink 66,68,70,91,93,95,97,115 en 117 overleg is gevoerd omtrent het voornemen;

de conclusie is getrokken dat geen der voornoemden onoverkomelijke bezwaren heeft;

mocht de conclusie zijn getrokken dat voornoemden onoverkomelijke bezwaren hebben dan zal het voorstel tot het omzetten naar een niet openbare gehandicaptenparkeerplaats opnieuw bekeken worden;

met de politie Midden Nederland, afdeling DROS Infra, overleg is gevoerd;

op 13 Juli 2022 een schriftelijk advies van de politie ingekomen is;

van de zijde van de politie tegen de voorgestelde verkeersmaatregel geen bezwaar bestaat;

de genoemde wegen en paden in dit besluit in beheer en onderhoud zijn bij de gemeente Urk;

Besluiten:

  • 1.

    In de nabijheid van de aangevraagde locatie een bord te plaatsen conform model E6 van bijlage 1 van het RVV 1990 (gehandicaptenparkeerplaats);

  • 2.

    onder dit bord een bord te plaatsen met het kenteken van het voertuig van de aanvrager;

  • 3.

    één en ander conform de bij dit besluit behorende situatietekening;

Urk, 20-7-2022

Burgemeester en Wethouders van Urk,

Namens deze,

A.I. Dijkstra,

Manager afdeling Ruimtelijk Domein

Rechtsbescherming

Belanghebbenden kunnen tegen dit besluit binnen zes weken na de datum van publicatie een bezwaarschrift (voorzien van naam, adres, datum, handtekening, omschrijving van besluit waartegen bezwaar wordt gemaakt en redenen van bezwaar) indienen bij het College van Burgemeester en Wethouders, Postbus 77, 8320 AB, URK. U wordt verzocht op de brief “bezwaar” te vermelden. Tevens kunt u de voorzieningenrechter van de Rechtbank Zwolle-Lelystad, Postbus 10067, 8000 GB, ZWOLLE, verzoeken een voorlopige voorziening te treffen.

Naar boven