Verkeersbesluit aanwijzen 2 parkeerplaatsen voor het opladen van elektrische voertuigen in de Boswachter Neefsstraat te Rijsbergen

ONS KENMERK: Z22-004168

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Zundert;

 

Gelet op

• Artikel 18 eerste lid, onder d van de Wegenverkeerswet 1994 (hierna: WVW1994) zijn burgemeester en wethouders bevoegd tot het nemen van verkeersbesluiten in de gemeente Zundert.

• Artikel 15, eerste lid, van de WVW1994 moet een verkeersbesluit worden genomen voor de plaatsing of verwijdering van de in artikel 12 van het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer (hierna: BABW) genoemde verkeerstekens, alsmede voor onderborden voor zover daardoor een gebod of verbod ontstaat of dit wordt gewijzigd.

 

Grondslag

Overeenkomstig artikel 2, lid 1, sub a t/m d, van de WVW1994 en artikel 21 van het BABW op de boven- genoemde weg maatregelen dienen te worden genomen met als doel:

a. het verzekeren van de veiligheid op de weg;

b. het beschermen van weggebruikers en passagiers;

En vanuit het volgende belang van artikel 2, lid 3, sub a van de WVW1994:

c. het bevorderen van een doelmatig of zuinig energiegebruik;

Op basis van bovenstaande overweging en met inachtneming van:

• de Wegenverkeerswet 1994;

• het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer;

• uitvoeringsvoorschriften BABW inzake verkeerstekens;

• het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990;

• de Algemene wet bestuursrecht;

• het verkeersbordenboek (VNVF);

• Algemeen mandaat-, volmacht-, en machtigingsbesluit gemeente Zundert 2021.

 

Motivering en belangenafweging

Overwegende dat:

• de provincie Noord-Brabant en Limburg elektrisch rijden willen bevorderen en samen de NAL regio Zuid vormen;

• de provincies Noord-Brabant en Limburg namens de gemeente Zundert een contract met Vattenfall hebben afgesloten voor “Plaatsing en exploitatie van slimme laadinfrastructuur”;

• de gemeente Zundert via de provincie een concessieovereenkomst is aangegaan met Vattenfall voor het verlenen van openbare laaddiensten;

• de provincies Noord-Brabant en Limburg met dit contract namens de deelnemende gemeenten invulling geven aan de doelstellingen en vereisten zoals opgenomen in de Nationale Agenda Laadinfrastructuur (NAL);

• gemeente Zundert zich inzet om het aantal laadpalen voor elektrische voertuigen uit te breiden en daarmee het elektrisch rijden stimuleert;

• Vattenfall een verzoek heeft ontvangen voor het plaatsen van een laadpaal nabij de Boswachter Neefsstraat in Rijsbergen volgens het principe paal-volgt-auto en dit verzoek heeft voorgelegd aan de gemeente Zundert;

• gemeente Zundert bevoegd is om parkeerplaatsen te reserveren voor het opladen van elektrische voertuigen;

• er al een laadpaal is gesitueerd in de Boswachter Neefsstraat. Vattenfall geeft aan dat het gebruik van deze laadpaal hoog genoeg is om een extra laadpaal in de straat te rechtvaardigen;

• de locatie in de Boswachter Neefsstraat, gelegen ten noordoosten van huisnummer 12 in bijlage 1, in eigendom, beheer en onderhoud is bij de gemeente Zundert;

• de laadpaal gelijktijdig twee elektrische auto´s kan opladen en er daarom twee parkeerplaatsen gereserveerd dienen te worden als parkeerplaats uitsluitend bedoeld voor het opladen van elektrische voertuigen;

• er aanvankelijk slechts één gereserveerde parkeerplaats wordt geëffectueerd. Bij later gebleken behoefte wordt ook de andere parkeerplaats gereserveerd uitsluitend bedoeld voor het opladen van elektrische voertuigen;

• het treffen van een verkeersmaatregel een normale maatschappelijke ontwikkeling is waarmee eenieder kan worden geconfronteerd en waarvan de nadelige gevolgen in beginsel voor rekening van betrokkenen behoren te blijven;

• er geen aanwijzingen zijn dat er sprake is van belangen die strijdig zijn met de gewenste verkeersmaatregelen, in die mate dat gesproken kan worden van onevenredigheid als bedoeld in artikel 3:4, lid 2, van de Algemene wet bestuursrecht.

 

Mede gelet op

• Gelet op artikel 24 van het BABW is overleg gepleegd met de politie inzake de handhaafbaarheid. De politie heeft op 20 juli 2022 positief geadviseerd. Handhaving vindt plaats in het kader van routinematige activiteiten en kan, gelet op de prioritering van de politietaken, ook plaatsvinden door de buitengewoon opsporingsambtenaren (BOA’s) van de gemeente Zundert die daartoe bevoegd zijn.

• Gelet op artikel 25 van het BABW is overleg gepleegd met het ten aanzien van die andere wegen bevoegd gezag.

• Gelet op artikel 26 van het BABW wordt dit besluit bekendgemaakt door op de in de artikelen 5 onderscheidenlijk 6 van de Bekendmakingswet bepaalde wijze. Het verkeersbesluit wordt gepubliceerd in het Gemeenteblad.

 

Besluiten

Op grond van vorenstaande overwegingen besluiten:

1. In de Boswachter Neefsstraat te Rijsbergen, ten noordoosten van huisnummer 12, 2 parkeerplaatsen aan te wijzen voor het opladen van elektrische voertuigen, door plaatsing van verkeersbord E4 van bijlage I van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 met onderbord ´opladen elektrische voertuigen´;

2. Hierbij aanvankelijk één parkeerplaats te effectueren door plaatsing van een onderbord met één pijl. Bij later gebleken behoefte wordt ook de andere parkeerplaats gereserveerd uitsluitend bedoeld voor het opladen van elektrische voertuigen;

 

Zundert, 26 juli 2022

Hoogachtend,

Burgemeester en wethouders van Zundert,

namens dezen,

drs. A.I.J. Wagemans

directeur

 

Bijlage

Bijlage 1. Aanwijzen gereserveerde parkeerplaatsen voor het opladen van elektrische voertuigen ten noordoosten van Boswachter Neefsstraat 12 te Rijsbergen, door plaatsing van verkeersbord E4 van bijlage I van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990. De parkeerplaatsen worden extra benadrukt met een groen laadsymbool op het wegdek.

Bron afbeelding: WebGIS Publisher, NieuwlandGEO.

 

Rechtsbescherming

Bezwaar

Bent u belanghebbende en bent u het niet eens met ons besluit? Dan kunt u bezwaar maken. Zorg dat u binnen zes weken na de datum van publicatie van het besluit bezwaar maakt. Anders kunnen wij uw bezwaar niet meer behandelen.

U kunt uw bezwaarschrift op papier bij ons inleveren. Het is niet mogelijk om per e-mail bezwaar te maken. U schrijft een brief met minimaal de volgende onderdelen:

1. Uw naam en adres

2. Datum waarop u het bezwaarschrift schrijft

3. Tegen welk besluit u bezwaar maakt

4. Kopie van het besluit waartegen u bezwaar maakt

5. Waarom u daartegen bezwaar maakt

6. Uw handtekening

U stuurt uw bezwaarschrift naar: Burgemeester en wethouders van de gemeente Zundert, Postbus 10.001, 4880 GA Zundert. U kunt het bezwaarschrift ook bij de receptie van het gemeentehuis inleveren.

U kunt de rechter vragen om voorlopig te oordelen

Het besluit treedt in werking de dag na de datum van publicatie of de dag na afloop van de bezwaartermijn. Het besluit blijft bijna altijd gelden in de tijd dat uw bezwaarschrift in behandeling is. Wilt u dit niet en is er spoed? Dan kunt u aan de rechter vragen om voorlopig te oordelen over ons besluit. Dit heet een voorlopige voorziening. Meer informatie vindt u op: www.rechtspraak.nl. U gaat naar > Uw situatie > Een rechtszaak starten > Voorlopig oordeel bij spoed.

Aanvragen

U kunt de voorlopige voorziening op twee manieren aanvragen:

1. Digitaal via www.rechtspraak.nl. U gaat naar > Uw situatie > Een rechtszaak starten > Voorlopig oordeel bij spoed > Meer over een voorlopige voorziening > Verzoek indienen > Rechtbanken;

2. U stuurt een brief naar: De voorzieningenrechter van de Rechtbank Zeeland-West-Brabant, Postbus 90006, 4800 PA Breda.

Kosten

U betaalt zelf de kosten voor het aanvragen van een voorlopige voorziening. Op www.rechtspraak.nl leest u wat u betaalt. U gaat hiervoor naar > Uw situatie > Griffierecht berekenen > Bestuursrecht.

Heeft u nog vragen?

Wilt u meer weten over het maken van bezwaar? Dan kunt u contact opnemen met de secretaris(sen) van de commissie voor de bezwaarschriften. U kunt bellen naar telefoonnummer 076-599 56 00 of mailen naar gemeente@zundert.nl.

Naar boven