Vastgesteld bestemmingsplan en besluit hogere waarden 'Koningin Wilhelminaweg 41a, 43 en Mies 17, Groesbeek'

Burgemeester en wethouders van de gemeente Berg en Dal maken bekend dat het vastgestelde bestemmingsplan ‘Koningin Wilhelminaweg 41a, 43 en Mies 17, Groesbeek’ gedurende zes weken voor iedereen ter inzage ligt. Gelijktijdig met het vastgestelde bestemmingsplan ligt ook het besluit hogere waarden Wet geluidhinder ter inzage.

Het vastgestelde bestemmingsplan

Het plan maakt de bouw van twee vrijstaande woningen mogelijk op het perceel Koningin Wilhelminaweg 41a en 43. Ter compensatie voor het slopen van alle voormalige agrarische bebouwing en het beëindigen van het intensieve agrarische bedrijf worden er twee bouwkavels mogelijk gemaakt. Daarnaast wordt er een bedrijfskavel aan het bedrijventerrein Mies toegevoegd. Ter compensatie wordt ook hier de voormalige agrarische bebouwing gesloopt. De ontwikkeling wordt landschappelijk ingepast.

Het besluit hogere waarden

Met het besluit hogere waarden stelt het college van burgemeester en wethouders een hogere waarden voor de ten hoogste toelaatbare geluidsbelasting vanwege wegverkeerslawaai van de Koningin Wilhelminaweg op de gevels van de toekomstige woningen vast. Het besluit maakt onderdeel uit van de bestemmingsplanprocedure en ligt gelijktijdig ter inzage met het vastgestelde bestemmingsplan.

Het betreft een besluit op grond van artikel 110a, eerste lid en artikel 83, eerste lid van de Wet geluidhinder. De geluidbelasting bedraagt ten hoogste 52 dB op beide woningen vanwege de Koningin Wilhelminaweg. Hiermee wordt de voorkeursgrenswaarde van 48 dB overschreden, maar de maximale ontheffingswaarde van 63 dB niet.

Inzage

Het vastgestelde bestemmingsplan ‘Koningin Wilhelminaweg 41a, 43 en Mies 17, Groesbeek’ ligt overeenkomstig het bepaalde in artikel 3.8 Wet ruimtelijke ordening met ingang van 26 juli 2022 gedurende zes weken voor iedereen ter inzage. Het plan is digitaal beschikbaar en raadpleegbaar op:

http://www.ruimtelijkeplannen.nl/?planidn=NL.IMRO.1945.BPKONWILHLMINAWG43-VSG1

Gelijktijdig met bovengenoemd vastgesteld bestemmingsplan ligt het besluit hogere waarden Wet geluidhinder, voor de realisatie van twee vrijstaande woningen die dit plan mogelijk maken, vanaf 26 juli 2022 gedurende zes weken voor iedereen ter inzage. Dit besluit is in de bijlage bij deze publicatie toegevoegd.

Daarnaast is het vastgesteld bestemmingsplan en het besluit hogere waarden op afspraak in te zien in het gemeentehuis, Dorpsplein 1 in Groesbeek. Voor het maken van een afspraak kunt u contact opnemen met de heer T. van der Wielen, telefoonnummer 06 30 35 27 80.

Beroep

Gedurende de hierboven genoemde termijn kan door belanghebbenden tegen het vaststellingsbesluit en bovengenoemd vastgesteld ruimtelijk plan beroep worden ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

Tegen het besluit hogere waarden kunnen belanghebbenden die hun zienswijze bij het ontwerpbesluit of belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten dat zij daarop heen zienswijze naar voren hebben gebracht, in de genoemde termijn beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

Het beroepschrift dient te worden gericht aan de Afdeling bestuursrechtspraak ban de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Het beroepschrift bevat in ieder geval uw naam, adres, de dagtekening, een omschrijving van het (onderdeel van het) besluit waartegen het beroep is gericht en de gronden van het beroep.

Het bestemmingsplan en het besluit hogere waarden treden daags na afloop van de hierboven genoemde beroepstermijn in werking.

Voorlopige voorziening

Een beroepschrift heeft geen schorsende werking. Indien beroep is ingesteld, kan tevens een verzoek om voorlopige voorziening worden ingediend bij de voorzieningenrechter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. De voorzieningenrechter kan een voorziening treffen als de zaak spoedeisend is, waardoor het bestemmingsplan niet in werking treedt dan wel de inwerkingtreding wordt opgeschort tot het moment dat op het beroep is beslist.

Voor het in behandeling nemen van een beroepschrift en van een verzoek om voorlopige voorziening is griffierecht verschuldigd. Voor meer informatie over het griffierecht kunt u contact opnemen met de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, telefoonnummer 070-426 44 26.

Groesbeek, 25 juli 2022

Het college van de burgemeester en wethouders van de gemeente Berg en Dal,

Namens deze:

Mw. K. van der Velden, teamleider Ruimtelijke Ontwikkeling

Naar boven