Verkeersbesluit instellen stopverbod Diepstraat en Pastoor Bielarsstraat te Wernhout

ONS KENMERK: Z22-003929

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Zundert;

 

Gelet op

• Artikel 18 eerste lid, onder d van de Wegenverkeerswet 1994 (hierna: WVW1994) zijn burgemeester en wethouders bevoegd tot het nemen van verkeersbesluiten in de gemeente Zundert.

• Artikel 15, eerste lid, van de WVW1994 moet een verkeersbesluit worden genomen voor de plaatsing of verwijdering van de in artikel 12 van het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer (hierna: BABW) genoemde verkeerstekens, alsmede voor onderborden voor zover daardoor een gebod of verbod ontstaat of dit wordt gewijzigd.

 

Grondslag

Overeenkomstig artikel 2, lid 1, sub a t/m d, en lid 2, sub a, van de WVW1994 en artikel 21 van het BABW op de bovengenoemde weg maatregelen dienen te worden genomen met als doel:

a. het verzekeren van de veiligheid op de weg;

b. het beschermen van weggebruikers en passagiers;

Op basis van bovenstaande overweging en met inachtneming van:

• de Wegenverkeerswet 1994;

• het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer;

• uitvoeringsvoorschriften BABW inzake verkeerstekens;

• het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990;

• de Algemene wet bestuursrecht;

• het verkeersbordenboek (VNVF);

• Algemeen mandaat-, volmacht-, en machtigingsbesluit gemeente Zundert 2021.

 

Motivering en belangenafweging

Overwegende dat:

• basisschool St. Jozef is gelegen aan de Diepstraat en Pastoor Bielarsstraat in Wernhout;

• in de ochtend en middag veel auto’s worden geparkeerd in deze straten door ouders die hun kinderen wegbrengen op ophalen;

• de geparkeerde auto’s niet bijdragen aan de verkeersveiligheid rondom de school;

• de school ouders en leerlingen stimuleert om te voet of met de fiets naar school te komen;

• ouders die toch met de auto komen, worden verzocht om op het Antoon Jurriënsplein te parkeren;

• er toch nog veelvuldig in de Diepstraat en Pastoor Bielarsstraat wordt geparkeerd;de school daarom heeft verzocht om aanvullende verkeersmaatregelen waarmee de veiligheid kan worden verbeterd;

• met een stopverbod kan worden voorkomen dat auto’s rondom de school worden geparkeerd rondom de haal- en brengtijden;

• dit stopverbod dus alleen van toepassing hoeft te zijn aan het begin en einde van een schooldag;

• hierdoor op andere tijden wel in de straten geparkeerd mag worden, bijvoorbeeld door bezoekers van het naastgelegen gemeenschapshuis;

• de Diepstraat en Pastoor Bielarsstraat zijn gecategoriseerd als erftoegangsweg met een snelheidsregime van 30 km/u;

• de Diepstraat en Pastoor Bielarsstraat in eigendom, beheer en onderhoud zijn bij de gemeente Zundert;

• er overleg heeft plaatsgevonden met de directie van de basisschool en dat de directie instemt met de maatregelen;

• het treffen van een verkeersmaatregel een normale maatschappelijke ontwikkeling is waarmee eenieder kan worden geconfronteerd en waarvan de nadelige gevolgen in beginsel voor rekening van betrokkenen behoren te blijven;

• er geen aanwijzingen zijn dat er sprake is van belangen die strijdig zijn met de gewenste verkeersmaatregelen, in die mate dat gesproken kan worden van onevenredigheid als bedoeld in artikel 3:4, lid 2, van de Algemene wet bestuursrecht.

 

Mede gelet op

• Gelet op artikel 24 van het BABW is overleg gepleegd met de politie inzake de handhaafbaarheid. De politie heeft op 12 juli 2022 positief geadviseerd. Handhaving vindt plaats in het kader van routinematige activiteiten en kan, gelet op de prioritering van de politietaken, ook plaatsvinden door de buitengewoon opsporingsambtenaren (BOA’s) van de gemeente Zundert die daartoe bevoegd zijn.

• Gelet op artikel 25 van het BABW is overleg gepleegd met het ten aanzien van die andere wegen bevoegd gezag.

• Gelet op artikel 26 van het BABW wordt dit besluit bekendgemaakt door op de in de artikelen 5 onderscheidenlijk 6 van de Bekendmakingswet bepaalde wijze. Dit verkeersbesluit wordt gepubliceerd in het Gemeenteblad.

 

Besluiten

Op grond van vorenstaande overwegingen besluiten:

1. Een stopverbod in te stellen in de Diepstraat, tussen de Julianalaan en Pastoor Bielarsstraat en de Pastoor Bielarsstraat, tussen de Diepstraat en de Cactusstraat, door plaatsing van borden E2 van bijlage I van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 met daaronder de tijden waarop het stopverbod geldt: op werkdagen van 08:00 – 08:45 uur en 14:15 – 15:00 uur.

2. Deze maatregelen uit te voeren zoals aangegeven op de bij dit besluit behorende situatietekeningen met kenmerk ZD22039025.

 

Zundert, 19 juli 2022

Hoogachtend,

namens burgemeester en wethouders van Zundert,

drs. A.I.J. Wagemans

directeur

 

Bijlage

Situatietekening met kenmerk ZD22039025. Instellen stopverbod in de Diepstraat, tussen de Julianalaan en Pastoor Bielarsstraat en in de Pastoor Bielarsstraat, tussen de Diepstraat en de Cactusstraat, door plaatsing van borden E2 van bijlage I van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 met daaronder de tijden waarop het stopverbod geldt: op werkdagen van 08:00 – 08:45 uur en 14:15 – 15:00 uur.

Bron afbeelding: WebGIS Publisher, NieuwlandGEO.

 

Rechtsbescherming

Bezwaar

Bent u belanghebbende en bent u het niet eens met ons besluit? Dan kunt u bezwaar maken. Zorg dat u binnen zes weken na de datum van publicatie van het besluit bezwaar maakt. Anders kunnen wij uw bezwaar niet meer behandelen.

U kunt uw bezwaarschrift op papier bij ons inleveren. Het is niet mogelijk om per e-mail bezwaar te maken. U schrijft een brief met minimaal de volgende onderdelen:

1. Uw naam en adres

2. Datum waarop u het bezwaarschrift schrijft

3. Tegen welk besluit u bezwaar maakt

4. Kopie van het besluit waartegen u bezwaar maakt

5. Waarom u daartegen bezwaar maakt

6. Uw handtekening

U stuurt uw bezwaarschrift naar: Burgemeester en wethouders van de gemeente Zundert, Postbus 10.001, 4880 GA Zundert. U kunt het bezwaarschrift ook bij de receptie van het gemeentehuis inleveren.

U kunt de rechter vragen om voorlopig te oordelen

Het besluit treedt in werking de dag na de datum van publicatie of de dag na afloop van de bezwaartermijn. Het besluit blijft bijna altijd gelden in de tijd dat uw bezwaarschrift in behandeling is. Wilt u dit niet en is er spoed? Dan kunt u aan de rechter vragen om voorlopig te oordelen over ons besluit. Dit heet een voorlopige voorziening. Meer informatie vindt u op: www.rechtspraak.nl. U gaat naar > Uw situatie > Een rechtszaak starten > Voorlopig oordeel bij spoed.

Aanvragen

U kunt de voorlopige voorziening op twee manieren aanvragen:

1. Digitaal via www.rechtspraak.nl. U gaat naar > Uw situatie > Een rechtszaak starten > Voorlopig oordeel bij spoed > Meer over een voorlopige voorziening > Verzoek indienen > Rechtbanken;

2. U stuurt een brief naar: De voorzieningenrechter van de Rechtbank Zeeland-West-Brabant, Postbus 90006, 4800 PA Breda.

Kosten

U betaalt zelf de kosten voor het aanvragen van een voorlopige voorziening. Op www.rechtspraak.nl leest u wat u betaalt. U gaat hiervoor naar > Uw situatie > Griffierecht berekenen > Bestuursrecht.

Heeft u nog vragen?

Wilt u meer weten over het maken van bezwaar? Dan kunt u contact opnemen met de secretaris(sen) van de commissie voor de bezwaarschriften. U kunt bellen naar telefoonnummer 076-599 56 00 of mailen naar gemeente@zundert.nl.

Naar boven