Kennisgeving vaststellen bestemmingsplan, besluit omgevingsvergunning en hogere waarde Wet geluidhinder Rading 128 te Loosdrecht

Burgemeester en wethouders van Wijdemeren maken ingevolge artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening en Afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht bekend dat de gemeenteraad het bestemmingsplan Rading 128 te Nieuw-Loosdrecht heeft vastgesteld.

Verder maken burgemeester en wethouders van de gemeente Wijdemeren bekend dat zij met toepassing van de artikelen 2.10 en 2.12, eerste lid, onder a, sub c, van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) een omgevingsvergunning hebben verleend voor het bouwen van 12 woningen aan de Rading 128 te Nieuw-Loosdrecht.

Voor dit plan zijn op grond van artikel 83 en 110a van de Wet geluidhinder en afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht tevens hogere waarden Wet geluidhinder vastgesteld.

Het plan

Het plan betreft de herontwikkeling van een bedrijfslocatie aan de Rading 128 te Nieuw-Loosdrecht. De bestaande bedrijfsbebouwing wordt gesloopt en vervangen door een nieuw woongebouw met 12 huurappartementen. Onder het gebouw komt een parkeerkelder.

Ten gevolge van het wegverkeer op de Rading zullen 4 woningen een hogere geluidsbelasting ondervinden dan de voorkeursgrenswaarde genoemd in de Wet geluidhinder.

Het ontwerpbestemmingsplan en de ontwerpbesluiten hebben van 23 december 2021 tot en met 2 februari 2022 gedurende zes weken ter inzage gelegen. Binnen deze periode zijn drie zienswijzen ingekomen. Deze zienswijzen hebben niet geleid tot een aanpassing van het plan. Wel heeft een ambtshalve wijziging plaatsgevonden. Hiermee zijn twee gebouwgebonden geluidsschermen als voorwaardelijke verplichting opgenomen in de regels.

Inzage

Het bestemmingsplan, het besluit omgevingsvergunning voor het bouwen en het besluit hogere waarden Wet geluidhinder met de daarbij behorende stukken liggen met ingang van 21 juli 2022 gedurende een termijn van 6 weken ter inzage.

U kunt het bestemmingsplan en de omgevingsvergunning inzien op www.ruimtelijkeplannen.nl door te zoeken op Rading 128. Het planidentificatienummer is: NL.IMRO.1696.BP0001Radng1282021-va00.

Voor het inzien van het besluit hogere waarden Wet geluidhinder kunt u een mail sturen aan de gemeente.

Eventueel kunt u een afspraak maken voor het inzien van de stukken op het gemeentehuis.

Gecoördineerde regeling

Op 30 juni 2020 heeft de gemeenteraad de coördinatieregeling van toepassing verklaard voor het bestemmingsplan en de aanvraag omgevingsvergunning voor het perceel Rading 128 te Nieuw-Loosdrecht.

Beroep

Gedurende de bovengenoemde termijn kunt u tegen het bestemmingsplan en de omgevingsvergunning beroep indienen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA te ’s-Gravenhage.

Gedurende de bovengenoemde termijn kunt u tegen het besluit hogere waarden Wet geluidhinder beroep in indienen bij de rechtbank Midden-Nederland, Postbus 16005, 3500 DA te Utrecht.

 

 

 

 

 

Naar boven