Verkeersbesluit Straatfeest aan de Julianalaan te Soest

Burgemeester en wethouders van Soest;

Overwegende dat door de burgemeester toestemming is verleend voor het organiseren van een straatfeest aan Julianalaan te Soest op 3 september 2022;

overwegende dat er een inrijverbod voor bestuurders wordt ingesteld voor Julianalaan (gedeelte tussen huisnummer 1 t/m 31);

overwegende dat het treffen van een verkeersmaatregel een normale maatschappelijke ontwikkeling is waarmee een ieder kan worden geconfronteerd en waarvan de nadelige gevolgen in beginsel voor rekening van betrokkenen behoren te blijven;

dat voor het doorgaande verkeer een alternatieve route beschikbaar is en daarmee de bereikbaarheid van Soest voldoende blijft gewaarborgd;

gelet op het bepaalde in de Wegenverkeerswet 1994 (WVW 1994), het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 (RVV 1990), het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer (BABW), de Algemene wet bestuursrecht (Awb) en het Mandaatbesluit van de gemeente Soest;

overwegende dat dit besluit wordt genomen op basis van artikel 2 van de WVW 1994 om de veiligheid op de weg te verzekeren, weggebruikers en passagiers te beschermen, de vrijheid van het verkeer te waarborgen;

dat het grond van artikel 15, eerste lid, van de WVW 1994 vereist is om een verkeersbesluit te nemen voor de plaatsing of verwijderen van de in artikel 12 van het BABW genoemde verkeerstekens en ook voor onderborden voor zover daardoor een gebod of verbod ontstaat of wordt gewijzigd;

dat de genoemde weg in de gemeente Soest ligt en dat deze weg bij de gemeente Soest in eigendom en beheer is;

dat het college van burgemeester en wethouders overeenkomstig artikel 18, lid 1 onder d van de WVW 1994, het bevoegd gezag is voor het nemen van dit verkeersbesluit;

dat dit verkeersbesluit in werking treedt op 3 september 2022.

Besluiten:

Op 3 september 2022 van 15:00 uur tot 24:00 uur door middel van het plaatsen van borden C01 (gesloten In beide richtingen voor voertuigen, ruiters en geleiders van rij- of trekdieren of vee) van bijlage I van het RVV-90 gesloten voor bestuurders te verklaren Julianalaan (gedeelte tussen huisnummer 1 t/m 31).

Soest, 13-07-2022

 

Naar boven