Ontwerpbestemmingsplan “Zandspoor 2 Doorn”.

 

Het ontwerpbestemmingsplan

Burgemeester en wethouders van de gemeente Utrechtse Heuvelrug maken op grond van artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening bekend dat met ingang van 15 juli 2022 gedurende zes weken (tot en met 25 augustus 2022) het ontwerpbestemmingsplan Zandspoor 2 Doorn en de daarop betrekking hebbende stukken voor iedereen ter inzage liggen (identificatienummer: NL.IMRO.1581.DOOZandspoor2-ON01)

Wat houdt dit bestemmingsplan in?

In het ontwerpbestemmingsplan wordt de reeds bestaande (en bestemde) woning op het perceel gesloopt en vervangen door een nieuwe woning. Naast deze woning wordt in het kader van ruimte-voor-ruimte een extra vrijstaande woning gebouwd. In ruil hiervoor wordt, verspreid over het terrein bebouwing gesloopt en vindt een extra kwaliteitsimpuls plaats door versterking van de landschappelijke structuur door de aanleg van een natuurlijke vijver, het aanplanten van inheemse struwelen en een kruidenrijk grasland (natuur). Er zal geen exploitatieplan worden vastgesteld, omdat kostenverhaal plaatsvindt via de legesverordening.

Hoe kunt u het bestemmingsplan inzien of raadplegen?

Het plan is binnen de genoemde termijn digitaal raadpleegbaar en beschikbaar via de website van de gemeente Utrechtse Heuvelrug. Ga naar www.heuvelrug.nl/terinzage.

U kunt het plan ook inzien in het Publiekscentrum, Cultuurhuis Pléiade, Kerkplein 2 in Doorn.

Hoe kunt u reageren?

Gedurende de inzagetermijn kan eenieder naar keuze via de website, schriftelijk of mondeling een zienswijze indienen:

  • Zienswijzen via de website kunnen worden ingediend met het onlineformulier. Ga naar www.heuvelrug.nl/terinzage;

  • Schriftelijke zienswijzen kunnen worden gericht aan de gemeenteraad van de Utrechtse Heuvelrug, Postbus 200, 3940 AE Doorn;

  • Indien u een mondelinge zienswijze wilt indienen verzoeken wij u vóór 18 augustus 2022 contact op te nemen met de heer M. Andrlik van het team Omgevingsverzoeken van de gemeente Utrechtse Heuvelrug, via 0343 56 56 00.

Vermeld bij uw zienswijze in het onderwerp: “Zienswijze ontwerpbestemmingsplan Zandspoor 2 Doorn”.

Vervolgtraject

Van eventuele zienswijzen zal een aparte nota worden gemaakt. De zienswijzen zullen aan het college van burgemeester en wethouders worden voorgelegd en vervolgens aan de gemeenteraad ter (gewijzigde) vaststelling van het bestemmingsplan worden aangeboden.

Gemeente Utrechtse Heuvelrug

Naar boven