Ontwerpbesluit op aanvraag omgevingsvergunning Nieuw-Loosdrechtsedijk 105b te Loosdrecht

Burgemeester en wethouders van Wijdemeren maken bekend dat zij met toepassing van artikel 2.12, lid 1, sub a, onder 3o, van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo), het voornemen hebben om een omgevingsvergunning te verlenen voor het afwijken van het bestemmingsplan ‘Loosdrecht landelijk gebied Noord-Oost 2012’ voor het uitbreiden van een camping aan de Nieuw-Loosdrechtsedijk 105b te Loosdrecht.

Op 22 juni 2022 heeft de gemeenteraad een verklaring van geen bedenkingen afgegeven voor bovengenoemd plan.

 

Inzage

De ontwerpbesluiten liggen met ingang van 13 juli gedurende een termijn van 6 weken ter inzage. U kunt het ontwerpbesluit omgevingsvergunning inzien op www.ruimtelijkeplannen.nl door te zoeken op Nieuw-Loosdrechtsedijk 105b Loosdrecht. Het planidentificatienummer is: NL.IMRO.1696.OV06NLD105b2022-on01.

Eventueel kunt u een afspraak maken voor het inzien van de stukken op het gemeentehuis.

 

Zienswijze

Gedurende de bovengenoemde termijn kunt u een schriftelijk zienswijze op het ontwerpbesluit omgevingsvergunning indienen bij het college van burgemeester en wethouders van Wijdemeren, Postbus 190, 1230 AD Loosdrecht.

Een zienswijze op het ontwerpbesluit verklaring van geen bedenkingen kunt u indienen bij de gemeenteraad van Wijdemeren, Postbus 190, 1230 AD Loosdrecht.

 

U kunt zienswijzen ook mondeling indienen. Hiervoor kunt u een afspraak maken door te bellen naar telefoonnummer 14 035.

 

Naar boven