Besluitenlijst college 27 juni 2022 gemeente Oisterwijk

 

Het college heeft in de vergadering van 27 juni 2022 de volgende besluiten genomen:

 

Strategisch beleid informatieveiligheid en privacy GHO 2022-2026

Het college heeft besloten het strategisch beleid informatieveiligheid en privacy GHO 2022-2026 vast te stellen.

Advies ASD jeugd en jongerenwerk

Het college heeft besloten het advies van de Adviesraad Sociaal Domein (ASD) inzake jeugd- en jongerenwerk te beantwoorden door middel van bijgaande brief.

Coronaherstelplan aanvraag Contour de Twern

Het college heeft besloten om de subsidieaanvraag in het kader van de ‘regeling subsidie coronaherstelplan kwetsbare inwoners gemeente Oisterwijk 2022’ van Stichting Contour de Twern in behandeling te nemen. Voor deze specifieke aanvraag wijkt het college af van de uiterste datum waarop de subsidie kon worden aangevraagd. Aan Stichting Contour de Twern wordt een subsidie toegekend van € 20.000,00 in het kader van het coronaherstelplan.

Ontwerpwijzigingsplan Hoog Heukelom ong.

Het college heeft besloten in te stemmen met het ontwerpwijzigingsplan voor het juridisch-planologisch mogelijk maken van één vrijstaande woning op het achterste gedeelte van het perceel aan Hoog Heukelom 20 te Heukelom. In het kader van de mogelijkheid tot het indienen van zienswijzen wordt het ontwerpwijzigingsplan voor zes weken ter inzage gelegd.

 

Naar boven