Gemeente Schagen- Verkeersbesluit instellen geslotenverklaring voor alle voertuigen, uitgezonderd bestemmingsverkeer tot 31 december 2022, op de Bosweg, ‘t Zand.

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Schagen heeft de bevoegdheid om op grond van artikel 18, eerste lid, sub D, van de wegenverkeerswet 1994 verkeersbesluiten te nemen;

Krachtens de “Mandaatregeling gemeente Schagen”, vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders d.d. 2 februari 2021.

Motivering

Noodsituatie

Om het opvangcentrum in Ter Apel te ontlasten, heeft het COA een nood paviljoentent opgezet om daar mensen op te vangen. Deze noodopvang is inmiddels gesloten omdat ook deze opvang vol zit. Hierdoor verblijven er nu dagelijks 500 tot 700 mensen te veel op het terrein in Ter Apel. Dat geeft risico’s voor de gezondheid en veiligheid.

Noodopvang

Alle burgemeesters hebben besloten om gezamenlijk tijdelijk extra opvangplaatsen voor asielzoekers te realiseren. Het gaat hier om een noodsituatie die speciale acties vragen. Dit betekent dat er in Schagen een tijdelijke noodopvanglocatie is ingericht voor de opvang van asielzoekers.

Op de Bosweg worden momenteel 50 statushouders opgevangen in een Noodopvanglocatie in afwachting van gezinshereniging.

Op 9 juni heeft de burgemeester op verzoek van het COA besloten om de noopvanglocatie tot en met 31 december 2022 beschikbaar te stellen.

Verkeersituatie

De personen die worden opgevangen in de noodopvanglocatie zijn net in Nederland, zijn lokaal niet bekend en kennen de gebruiken (verkeersregels) in Nederland niet. Hierdoor kunnen zij ook het gevaar op de Bosweg (landbouwverkeer en snel rijdend verkeer) niet goed inschatten.

Er zijn meerdere maatregelen getroffen om de gebruikers van de weg te attenderen op de tijdelijke noodopvang locatie op de Bosweg.

Het gaat hierbij om:

 • Smiley borden, en tekstkarren om te attenderen op de maximale snelheid,

 • Het neerleggen van een schelpenpad langs de weg.

Gelet op het feit dat er tijdelijk veel meer personen op de Bosweg worden opgevangen in de noodopvanglocatie is het noodzakelijk om de weg zolang het COA hier een noodopvang heeft ingericht in te richten als bestemmingsverkeer. Voor de toekomst wordt gesproken over de definitieve inrichting van de weg.

Overwegende ten aanzien van het besluit

Op grond van artikel 15 van de Wegenverkeerswet 1994 dient er in de volgende gevallen een verkeersbesluit te worden genomen:

 • 1.

  De plaatsing of verwijdering van verkeerstekens en onderborden (opgenomen in artikel 12 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer), voor zover daardoor een gebod of verbod ontstaat of wordt gewijzigd.

 • 2.

  Maatregelen op of aan de weg tot een wijziging van de inrichting van de weg of het aanbrengen of verwijderen van voorzieningen ter regeling van het verkeer, indien de maatregelen leiden tot een beperking of uitbreiding van het aantal categorieën weggebruikers dat van een weg of weggedeelte gebruik kan maken.

Overeenkomstig artikel 21 van het besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer en artikel 2 van de Wegenverkeerswet 1994.

Overwegende dat het verkeersbesluit wordt genomen vanuit het oogpunt van het verzekeren van de veiligheid op de weg en het beschermen van weggebruikers en passagiers;

Overwegende dat het voorgestelde gebied buiten de bebouwde kom van de gemeente Schagen is gelegen en daarom ook bij de gemeente Schagen in beheer is.

Overleg Politie

Overeenkomstig artikel 24 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer is, namens de korpschef van de politie-eenheid Noord-Holland, overleg gepleegd met de Verkeersadviseur van genoemde Eenheid. Deze heeft zich d.d. 27 juni 2022 tijdens een verkeersoverleg vanuit verkeersoptiek positief geadviseerd over de maatregel;

Besluit

Het instellen van een gesloten verklaring voor alle voertuigen op de Bosweg, ’t Zand uitgezonderd bestemmingsverkeer wordt uitdrukking gegeven door;

 • 1.

  Het plaatsen van de borden, C12 (gesloten voor alle voertuigen) met onderbord B108 (uitgezonderd bestemmingsverkeer);

 • 2.

  De bebording aan te brengen zoals aangegeven op de bijgevoegde situatietekening.

Situatie

Bezwaar

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kunnen belanghebbenden tegen dit besluit een bezwaarschrift indienen bij ons college.

De termijn voor het indienen van een bezwaarschrift bedraagt zes weken. Deze termijn vangt aan op de dag na de dag waarop dit besluit is gepubliceerd.

• Het bezwaarschrift moet ondertekend zijn en dient in ieder geval te bevatten:

• de naam  en het adres van de indiener;

• de dagtekening;

• een aanduiding/omschrijving van het besluit waartegen bezwaar wordt gemaakt;

• de gronden van het bezwaar.

Het bezwaarschrift moet gericht worden aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Schagen, Postbus 8, 1740 AA, Schagen.

Het indienen van een bezwaarschrift schorst niet de werking van het besluit waartegen het gericht is. Op grond van artikel 8:81 van de Algemene wet bestuursrecht kan aan de voorzieningenrechter van de Rechtbank Haarlem verzocht worden een voorlopige voorziening te treffen, indien "onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dat vereist". Het vragen van een voorlopige voorziening aan de voorzieningenrechter van de rechtbank is mogelijk indien ook een bezwaarschrift wordt ingediend.

Het verzoek om een voorlopige voorziening moet gericht worden aan:

De voorzieningenrechter van de Rechtbank Noord-Holland, sector Bestuursrecht, Postbus 1621, 2003 BR Haarlem.

Namens burgemeester en wethouders van de gemeente Schagen

De heer F.J.J. Watertor

Beleidsmedewerker Verkeer, Vervoer en Wegen

afdeling Openbare Ruimte Beleid en Beheer

Datum 27 juni 2022

Naar boven