Voornemen verlenging intentieovereenkomst ontwikkeling Sportpark Kaalheide

 

De gemeente Kerkrade is voornemens de op 26 februari 2021 gesloten intentieovereenkomst met de partijen Achilles Top, HEEM wonen, Stichting Bruis, Stichting Maatschappelijk Ontwikkelen, Roda JC en TCK te verlengen. Kort samengevat ziet deze intentieovereenkomst op een duurzame ontwikkeling van de opstallen op Sportpark Kaalheide. Onderdeel van de ontwikkeling is een mogelijke overdracht van gronden.

 

De gemeente is van oordeel dat de genoemde partijen op basis van objectieve, toetsbare en redelijke criteria de enige serieuze gegadigde zijn die voor deze intentieovereenkomst in aanmerking komen.

De gemeente heeft hierbij de navolgende overweging gemaakt:

 

- De gemeente Kerkrade heeft op 26 februari 2021 reeds een intentieovereenkomst gesloten met betreffende partijen. De voorgenomen verlenging past in een onlosmakelijk samenhangend geheel van eerder gemaakte afspraken.

- Het betreft een zeer uniek en innovatief pilot project met meerwaarde voor de stad.

- De betreffende ontwikkeling, waarbij een nieuw concept van combinatie van zorg en sport wordt gerealiseerd, past zeer goed in het gebied en sluit aantoonbaar aan bij de gemeentelijke beleidsdoelstellingen op het gebied van gezondheid en vitaliteit.

- De partijen hebben zich aan elkaar gecommitteerd en zijn deels al gebruiker van de betreffende opstallen. Ook zal er gebruik worden gemaakt van de reeds aanwezige sportvoorzieningen die bij de partijen bij de intentieovereenkomst in gebruik zijn.

- Om sportpark Kaalheide opnieuw stedenbouwkundig te kunnen inrichten is een integrale aanpak van de ontwikkeling noodzakelijk, waarvan de privaatrechtelijke transactie een onderdeel is.

 

Uit het oogpunt van transparantie doet de gemeente deze publicatie. Bent u het niet eens met de voorgenomen verlenging van de intentieovereenkomst, dan dient u binnen vier weken na datum van deze publicatie een kort geding aanhangig te maken bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Limburg. Indien binnen deze periode geen kort geding aanhangig wordt gemaakt, ofwel de vorderingen door de voorzieningenrechter worden afgewezen, zal de gemeente uitvoering geven aan haar voornemen tot verlenging van de intentieovereenkomst.

 

Voor vragen of inlichtingen kunt u terecht bij dhr. B. Heffels, projectleider, door het verzenden van een e-mail naar: b.heffels@kerkrade.nl

Naar boven