Verleende vergunning brandveilig gebruik Sint Bavostraat 30 te Aardenburg

Burgemeester en wethouders van Sluis maken bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht vergunning hebben verleend voor het brandveilig gebruiken van:

• het MFC op de locatie Sint Bavostraat 30 te Aardenburg.

U kunt de betreffende stukken van 30 juni 2022 tot en met 10 augustus 2022 op afspraak inzien in het Klanten Contact Centrum, Nieuwstraat 22 te Oostburg.

Tegen dit besluit tot verlenen omgevingsvergunning kunnen belanghebbenden binnen zes weken na de dag van terinzagelegging van het besluit daarvan bij de Rechtbank Zeeland-West-Brabant, Team Bestuursrecht, Postbus 90006, 4800 PA Breda een beroepsschrift indienen. De beschikking is ten opzichte van de ontwerp beschikking niet gewijzigd.

Tegen de beschikking kan beroep worden ingesteld door:

  • Degenen die zienswijzen hebben ingebracht tegen de ontwerp beschikking.

  • De adviseurs die gebruik hebben gemaakt van de mogelijkheid advies uit te brengen over de ontwerp beschikking.

  • Belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten geen zienswijzen te hebben ingebracht tegen de ontwerp beschikking.

  • Degenen die een zienswijze willen inbrengen tegen de wijzigingen die bij het nemen van het besluit ten opzichte van het ontwerp zijn aangebracht.

Het beroepschrift moet zijn ondertekend en dient ten minste te bevatten: de naam en adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht en de gronden waarop het beroep rust. Zo mogelijk dient een kopie van het bestreden besluit bijgevoegd te worden.

Indien beroep wordt ingesteld kan tevens om een voorlopige voorziening worden verzocht bij de voorzieningenrechter van genoemde rechtbank. Een voorlopige voorziening kan door de voorzieningenrechter worden getroffen indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dat vereist. Er wordt een griffierecht geheven. U kunt ook digitaal het beroep- en verzoekschrift indienen bij genoemde rechtbank via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.

Voor meer informatie over de rechtsmiddelen verwijzen wij u naar de brochure ‘Rechtsmiddelen (bezwaar en beroep) tegen beslissing overheid’. Deze brochure kunt u opvragen bij het Klanten Contact Centrum of downloaden van de gemeentelijke website.

Oostburg, 29 juni 2022

Hoogachtend,

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN SLUIS,

namens dezen,

Teamleider Handhaving, Vergunningen en Planologie

A. Wouterse-van Damme

Naar boven