Verkeersbesluit Oplaadpunt Kuiperspolderke te Raamsdonk

DVB22-09

Burgemeester en wethouders van Geertruidenberg

Overwegingen ten aanzien van het besluit

Gelet op:

De bepalingen in de Wegenverkeerswet 1994, het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990, het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer (BABW) en de Algemene wet bestuursrecht;

Ondergetekende, handelend namens het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Geertruidenberg, daartoe gemachtigd middels het van kracht zijnde mandaatbesluit.

Overwegende:

Op grond van artikel 15, eerste lid, van de Wegenverkeerswet 1994 moet een verkeerbesluit worden genomen voor de plaatsing of verwijdering van de in artikel 12 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer genoemde verkeerstekens, alsmede voor onderborden voor zover daardoor een gebod of verbod ontstaat of wordt gewijzigd.

Uit het oogpunt van:

Het voorkomen of beperken van door het verkeer veroorzaakte overlast, hinder of schade alsmede de gevolgen voor het milieu, als bedoeld in de Wet Milieubeheer.

Het bevorderen van een doelmatig of zuinig energieverbruik.

Is het gewenst om:

Op de parkeerplaatsen ter hoogte van het Kuiperspolderke nummer 23 te Raamsdonk twee parkeerplaatsen te reserveren voor het opladen van elektrische voertuigen.

Motivering

De gemeente Geertruidenberg onderschrijft de visie van de Provincie Noord-Brabant om elektrische mobiliteit te ondersteunen vanwege milieu en economische overwegingen.

Geertruidenberg wil het rijden met elektrische auto’s stimuleren en in de praktijk mogelijk maken door laadpunten te plaatsen in openbaar gebied. De gemeente werkt samen met de provincie Noord-Brabant om de door de provincie beschikbaar gestelde laadpunten voor elektrische auto’s te plaatsen. Verwacht wordt dat het aantal e-auto’s de komende tijd zal toenemen omdat steeds meer autofabrikanten al dan niet 100% elektrische auto’s op de markt brengen.

Locatiekeuze

Elektrisch vervoer is nog volop in ontwikkeling en maakt het noodzakelijk dat de accu’s regelmatig moeten worden opgeladen. Niet iedereen kan over de mogelijkheid beschikken om op privéterrein te parkeren en daar op te laden. Daarom dienen hiervoor ook publiek toegankelijke voorzieningen te worden gerealiseerd in openbaar gebied. Het laadpunt in dit besluit is tot stand gekomen door een strategische locatie te selecteren.

Voor het bepalen van strategische locaties worden de volgende uitgangspunten gehanteerd;

- Bij voorkeur niet voor ramen en deuren van woningen;

- Geen belemmeringen uit het oogpunt van de openbare orde, doorstroming overige wegverkeer etc.;

- Er is binnen 300m van de aangevraagde locatie behoefte aan een oplaadpaal;

- Het betreft reeds bestaande parkeerplaatsen;

- De doorgang en veiligheid van alle weggebruikers blijft gewaarborgd en er zijn tevens geen belemmeringen voor andere openbare voorzieningen of straatmeubilair.

 

Belangenafweging

Elektrisch vervoer is in ontwikkeling en zowel Rijk, Provincie als Gemeente wensen de kansen te benutten om elektrisch vervoer te stimuleren. Elektrisch vervoer kan een bijdrage leveren aan verbetering van de lokale leefkwaliteit (geluid, luchtkwaliteit, klimaat) en ontwikkelingen op het gebied van duurzame mobiliteit, energietransitie, economie en innovatie. Hiermee wordt dan ook een algemeen belang gediend. De gemeente heeft daarom besloten parkeerruimte te reserveren voor het opladen van elektrische auto’s.

Wij zijn van mening dat het reserveren van bestaande parkeerplaatsen voor het opladen van elektrische auto’s niet zondermeer betekent dat er sprake zal zijn van extra auto’s die beslag leggen op de bestaande hoeveelheid parkeerplaatsen. Elektrische auto’s vervangen meestal een andere auto. In die zin is er geen verlies aan parkeerruimte. Feitelijk zal in eerste instantie slechts 1 parkeervak met een onderbord aangewezen worden voor het opladen van elektrische voertuigen. Bij een bewezen hoog gebruik van dit oplaadpunt wordt ook het tweede parkeervak met een onderbord aangewezen voor het opladen van elektrische voertuigen. Niet is gebleken dat belanghebbenden onevenredig worden benadeeld dan wel dat door de te nemen maatregelen een onduidelijke verkeerssituatie zou ontstaan.

 

Gehoord

Met betrekking tot dit verkeersbesluit is, overeenkomstig artikel 24 BABW, overleg gepleegd met de gemandateerde namens de Korpschefs van de Politie-eenheid Zeeland-West-Brabant.

BESLUIT

Door het plaatsen van verkeersbord E04 van bijlage 1 van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990, met daaronder onderbord OB504, onderbord met de tekst “alleen voor opladen elektrische voertuigen” twee parkeerplaatsen te reserveren op de parkeerplaatsen ter hoogte van het Kuiperspolderde 23 te Raamsdonk.

Bij dit besluit behoort de volgende tekening:Situatietekening DVB22-09

 

Raamsdonksveer 24-06-2022

Hoogachtend,

burgemeester en wethouders van Geertruidenberg

Namens dezen,

J.H.M. Oostelbos

Verkeerskundige

 

Bent u het niet eens met de inhoud van dit besluit of is het besluit onduidelijk?

Neem dan eerst contact op met de behandelaar. Dit kan voorkomen dat u een bezwaarschrift moet schrijven. De behandelaar neemt het besluit met u door. Komt u er samen niet uit, dan kunt u alsnog een bezwaarschrift indienen.

Als u een bezwaarschrift wilt indienen, doe dat dan binnen de wettelijke termijn. Deze eindigt zes weken na de verzenddatum van dit besluit.

Hoe kan ik mijn bezwaarschrift indienen?

U kunt uw bezwaarschrift:

• afgeven bij de receptie van het gemeentehuis, Vrijheidstraat 2 in Raamsdonksveer;

• sturen naar postbus 10.001 4940 GA Raamsdonksveer;

• digitaal indienen via het digitaal formulier op https://www.geertruidenberg.nl/bezwaar (DigiD).

Het is niet mogelijk om uw bezwaarschrift per e-mail, fax of een social-mediakanaal in te dienen. Ook staat ons antwoordnummer niet open voor het indienen van bezwaarschriften.

Wat moet er in mijn bezwaarschrift staan?

• dat het gaat om een bezwaarschrift;

• uw naam, adres en telefoonnummer;

• datum waarop u het bezwaarschrift schrijft;

• tegen welk besluit u bezwaar maakt (datum van dit besluit vermelden, u kunt ook een kopie van dit besluit bijvoegen);

• waarom u het niet eens bent met dit besluit;

• uw handtekening.

Als het mogelijk is, stuurt u bewijsstukken mee om uw bezwaar te ondersteunen. Stuur alleen kopieën.

U kunt de rechter vragen om voorlopig te oordelen

Zolang u nog geen beslissing heeft gekregen op uw bezwaar, blijft ons besluit gelden. Wilt u de uitvoering van het besluit tegenhouden en heeft dit spoed? Dan kunt u aan de rechter vragen om voorlopig te oordelen over ons besluit en de werking van het besluit te staken. Dit heet een voorlopige voorziening. Er zijn griffiekosten verschuldigd aan de rechtbank.

Meer informatie: www.rechtspraak.nl. U gaat naar Uw situatie > Een rechtszaak starten > Voorlopig oordeel bij spoed.

 

 

Naar boven