Beschikking ambtshalve uitschrijving uit de basisregistratie personen (BRP)

 

 

Het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Noordoostpolder heeft besloten om op grond van artikel 2.22 wet BRP de persoonslijst van onderstaande persoon niet meer bij te houden. Daardoor staat hij/zij niet meer officieel op dat adres ingeschreven.

 

Naam Rwabahenda Keza Darciella (vrouw)

 

 

Bezwaar maken

Bent u het niet eens met dit besluit? Dan kunt u een bezwaarschrift sturen. Zorg ervoor dat u het bezwaarschrift indient binnen zes weken na de datum van deze brief. Daarmee voorkomt u dat wij uw bezwaarschrift niet meer kunnen behandelen.

 

Zet in uw bezwaarschrift ten minste:

uw naam, woonadres, telefoonnummer en e-mailadres;

de datum van uw bezwaarschrift;

een omschrijving of het nummer van het besluit waar u bezwaar tegen maakt;

waarom u het niet eens bent met ons besluit;

uw handtekening.

 

U stuurt het bezwaarschrift aan de gemeente Noordoostpolder.

Het adres is: Postbus 155, 8300 AD Emmeloord.

 

Wilt u meer informatie over de behandeling van bezwaarschriften?

Bel dan met de gemeente Noordoostpolder via telefoonnummer 0527 63 39 11.

 

Heeft u spoed bij de beoordeling van uw bezwaren?

Het besluit geldt ook tijdens de bezwaarprocedure. U kunt direct nadat u een bezwaarschrift heeft ingediend, een voorlopige voorziening vragen. Daarvoor is nodig dat u spoedeisend belang heeft. Dat is het geval wanneer de uitvoering van het besluit gevolgen heeft die niet ongedaan gemaakt kunnen worden. Een voorlopige voorziening vraagt u bij de Voorzieningenrechter van de rechtbank. Het adres is:

Rechtbank Midden Nederland, Sector Bestuursrecht, Postbus 16005, 3500 DA Utrecht.

 

Zijn er kosten aan verbonden?

Aan het indienen van een bezwaarschrift zijn geen kosten verbonden.

Aan het vragen van een voorlopige voorziening zijn wel kosten verbonden.

Op www.rechtspraak.nl vindt u meer informatie over de hoogte van het bedrag.

 

Digitaal bezwaar indienen

U kunt digitaal bezwaar indienen via www.noordoostpolder.nl/bezwaar-en-beroep.

Hiervoor heeft u een DigiD nodig.

 

Voorlopige voorziening

Is het belangrijk dat de uitvoering van het besluit direct tegen gehouden wordt? Dan kunt u een voorlopige voorziening aanvragen. Dit kan alleen als u ook al een bezwaar-schrift heeft ingediend. U kunt deze voorziening aanvragen bij de Rechtbank Midden-Nederland, afdeling bestuursrecht (Postbus 16003, 3500 DA Utrecht).

U kunt ook digitaal het verzoekschrift indienen bij genoemde rechtbank via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Voor het aanvragen van deze voorziening moet u griffierecht betalen. U kunt bij de rechtbank navragen hoeveel dat precies is.

Naar boven