Weigering omgevingsvergunning en weigering verklaring van geen bedenkingen “zonnepark Oude Weide”, gemeente Druten

 

Burgemeester en wethouders van Druten maken bekend dat zij een omgevingsvergunning hebben geweigerd voor de activiteiten bouwen, werk of werkzaamheden uitvoeren en afwijken van het bestemmingsplan (als bedoeld in artikel 2.12 eerste lid sub a onder 3 Wet algemene bepalingen omgevingsrecht). Tevens maken Burgemeester en wethouders van Druten maken bekend dat de gemeenteraad in haar vergadering van 15 december 2021 de verklaring van geen bedenkingen definitief heeft geweigerd. Deze besluiten hebben betrekking op de aanvraag omgevingsvergunning voor de realisatie van het zonnepark Oude Weide ten zuidwesten van Afferden. De locatie van het zonnepark is gelegen direct nabij de doorgaande N322 (Maas en Waalweg) ter hoogte van de afslag Druten en wordt begrenst door de Oude Weisestraat.

Ter inzage

Schriftelijke stukken zijn op afspraak in te zien bij de publieksbalie in het gemeentehuis, Heuvel 1 in Druten. Ook kunt u daar een mondelinge toelichting krijgen. De medewerkers zijn voor het maken van een afspraak telefonisch bereikbaar van maandag tot en met donderdag van 10.00 tot 12.00 uur en van 14.00 tot 16.00 uur en op vrijdag van 10.00 tot 12.00 uur via telefoonnummer 088 432 70 00 of per e-mail via bouwenenleefomgeving@drutenwijchen.nl.

In het kader van de uitgebreide voorbereidingsprocedure als bedoeld in artikel 2.12, lid 1, onder a., onder 3° Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo), waarbij wordt gevraagd om af te wijken van het bestemmingsplan, hebben het ontwerpbesluit tot weigering van de omgevingsvergunning en het ontwerpbesluit van de gemeenteraad tot weigering van de verklaring van geen bedenkingen gedurende zes weken voor iedereen ter inzage gelegen. Tegen beide ontwerpbesluiten zijn zienswijzen ingediend.

Weigering verklaring van geen bedenkingen

In zijn vergadering van 15 december 2021 heeft de gemeenteraad de nota beantwoording zienswijze over de ontwerpverklaring van geen bedenkingen vastgesteld. Dit heeft niet geleid tot wijziging van het ontwerpbesluit en de gemeenteraad heeft de verklaring van geen bedenkingen daarom definitief geweigerd. Dit raadsbesluit maakt onderdeel uit van het definitieve besluit tot weigering van de omgevingsvergunning, zoals dat wordt gepubliceerd.

Beroep omgevingsvergunning

De termijn voor het indienen van een beroep bedraagt zes weken en vangt aan op 27 januari 2022 en duurt tot en met 9 maart 2022. Gedurende deze termijn kan beroep worden ingesteld bij de Rechtbank Gelderland, Afdeling Bestuursrecht, Postbus 9030, 6800 EM Arnhem. Dit beroep kan worden ingesteld door degene die zich tijdig met zienswijzen tot het college hebben gewend en door belanghebbenden. Het besluit treedt in werking daags na afloop van de beroepstermijn.

Voorlopige voorziening

Heeft u er veel belang bij dat dit besluit niet in werking treedt, dan kunt u een voorlopige voorziening vragen. Een verzoek om een voorlopige voorziening moet u indienen bij de Voorzieningenrechter, sector bestuursrecht, Postbus 9030, 6800 EM Arnhem. Bij het verzoek om een voorlopige voorziening moet een kopie van het beroepschrift worden bijgevoegd.

U kunt ook digitaal beroep instellen en voorlopige voorziening vragen bij de rechtbank Gelderland via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op degenoemde site voor de precieze voorwaarden.

Inwerkingtr eden van de omgevingsvergunning

Het besluit treedt in werking de eerste dag na afloop van de beroepstermijn. Indien binnen de beroepstermijn naast het beroepschrift een verzoek om voorlopige voorziening is ingediend, treedt het besluit niet in werking voordat op dat verzoek is beslist.

Druten, 26 januari 2022

Burgemeester en wethouders voornoemd,

mevrouw C.A.A. van Rhee-Oud Ammerveld, burgemeester

meneer B.P.P. Janssen, secretaris

 

Naar boven