Bekendmaking ontwerpwijzigingsplan Rumelaarseweg 31

 

Burgemeester en wethouders van Woudenberg maken bekend dat zij het ontwerpwijzigingsplan Rumelaarseweg 31 hebben vastgesteld.

Toelichting

Het ontwerpwijzigingsplan heeft betrekking op de gronden, gelegen aan de Rumelaarseweg 31, kadastraal bekend gemeente Woudenberg, sectie I nummer 262 en 263. Met het wijzigingsplan wordt de vorm van het agrarisch bouwvlak gewijzigd zodat een efficiëntere agrarisch bedrijfsvoering mogelijk is.

Ter inzage

Het ontwerpwijzigingsplan ligt van 22 juni 2022 tot en met 2 augustus 2022 ter inzage in het gemeentehuis van Woudenberg. Het ontwerpwijzigingsplan kan daarnaast worden ingezien op de website www.ruimtelijkeplannen.nl. Op deze website kan het tabblad ‘Bestemmingsplannen’ worden gekozen, waarna het bestemmingsplan kan worden opgeroepen via het invullen van de naam van het bestemmingsplan, het adres of het plan id-nummer: Nl.IMRO.0351.Rumelaarseweg31-ow01.

Zienswijze

Gedurende de termijn van zes weken kunt u schriftelijk of mondeling gemotiveerde zienswijzen met betrekking tot het ontwerpplan naar voren brengen. U kunt uw schriftelijke zienswijze indienen bij de gemeenteraad, Postbus 16, 3930 EA Woudenberg. Voor het indienen van een mondelinge zienswijze dient tijdig, bij voorkeur een week voor het einde van de terinzagelegging, een afspraak gemaakt te worden met de heer L. Toppen. Dit kan via telefoonnummer 14033. Van een mondelinge zienswijze wordt een bondig verslag gemaakt.

 

Naar boven