Besluitenlijst college 7 juni 2022 gemeente Oisterwijk

 

Het college heeft in de vergadering van7 juni 2022 de volgende besluiten genomen:

 

Openstellen van de elektronische weg voor het indienen van digitale zienswijzen

college heeft besloten om vanaf 1 augustus 2022 de elektronische weg voor het indienen van zienswijzen tegen concept wijzigingsplannen, het ontwerpbesluit ontheffing hogere grenswaarden en de ontwerpbeschikking uitgebreide omgevingsprocedure open te stellen. Digitale zienswijzen worden ingediend via een op de gemeentelijke website beschikbaar formulier waarvoor inloggen met DigiD vereist is. De raad wordt hetzelfde voorgesteld voor zienswijzen met betrekking tot de bevoegdheden van de raad.

Jaarstukken jaarrekening 2021 OisterwijK

Het college heeft besloten in te stemmen met de jaarstukken 2021 en het raadsvoorstel over de jaarstukken 2021 ter vaststelling aan de raad voor te leggen.

Raadsvoorstel ontwerpbegroting 2023 en jaarrekening 2021 Stadsgewest 's-Hertogenbosch

Het college heeft kennis genomen van de concept-jaarrekening 2021 en ontwerpbegroting 2023 van Stadsgewest ’s-Hertogenbosch voor de afgesloten stortplaats Vlagheide en legt deze voor aan de raad.

Archiefinspectierapport 2022

Het college heeft besloten het archiefinspectierapport 2022 met een verbeterplan aan te bieden aan de raad ter kennisgeving.

Raadsvoorstel vaststelling bestemmingsplan Oude Baan 7 Haaren

Het college heeft besloten de raad voor te stellen om het bestemmingsplan “Oude Baan 7, Haaren” vast te stellen. Het bestemmingsplan voorziet in de herbestemming van een agrarisch bedrijf (vleeskonijnenhouderij) naar een niet-agrarisch bedrijf (kleinschalig aannemersbedrijf) met als nevenfuncties statische binnenopslag en verblijfsrecreatie (recreatieappartementen).

Beschikbaarstellen krediet voor bouwkundige aanpassing Basisschool de Kikkenduut

Het college heeft besloten aan de Raad voor te stellen voor de bouwkundige aanpassingen aan Basisschool de Kikkenduut het hiervoor benodigde krediet beschikbaar te stellen.

Beantwoording art 42 vragen CDA beleidsplan openbare verlichting

Het college heeft de vragen die de fractie CDA stelde betreffende het beleidsplan openbare verlichting 2018-2022 met bijgaande brief beantwoord.

Cuppletieverzoek Niet Gesprongen Explosieven (NGE) 2020

Het college heeft besloten om de raad te vragen om een besluit te nemen t.b.v. het verzoek aan het Ministerie van BZK voor een bijdrage van 68% van de in 2020 gemaakte kosten ten behoeve van het opsporen en ruimen van niet gesprongen explosieven in de gemeente Oisterwijk.

Vaststelling wijzigingsplan Reedijk 6 Moergestel

Het college heeft besloten om het wijzigingsplan Reedijk 6 Moergestel, waarmee wordt voorzien in de beëindiging en sanering van de intensieve veehouderij en voortzetting en uitbreiding van de paardenhouderij ongewijzigd vast te stellen.

Raadsvoorstel Incidenteel onderzoeksbudget Staalbergven

Het college heeft besloten de gemeenteraad voor te stellen om een incidenteel onderzoeksbudget van € 75.000,- (excl. BTW) beschikbaar te stellen voor de renovatie / modernisering van het openluchtbadzwembad Staalbergven.

Subsidieregeling Oisterwijk aanvullende noodmaatregelen maatschappelijke partners wegens COVID-19 crisis tweede deel 2021

Het college heeft besloten de subsidieregeling Oisterwijk aanvullende noodmaatregelen maatschappelijke partners wegens COVID-19 crisis tweede deel 2021 vast te stellen en het subsidieplafond hiervoor vast te stellen op € 149.466

Huisvesting Oekraïense vluchtelingen in klooster Nieuwenhof in Moergestel

Het college heeft kennis genomen van het besluit om Oekraïense vluchtelingen te huisvesten in klooster Nieuwenhof in Moergestel voor een periode van maximaal 2 jaar. Het college heeft de raad hierover geïnformeerd met een raadsinformatiebrief.

Aanbesteding integraal bestuursinformatiesysteem (vervanging Notubiz+Ibabs)

Het college heeft besloten een aanbesteding te starten voor de aanschaf van een integraal bestuursinformatiesysteem (een systeem voor bestuurlijke vergaderingen en besluitvorming) en heeft het programma van eisen hiervoor vastgesteld. Het college stelt de raad voor hetzelfde te doen.

Naar boven