Vergunning kamerbewoning onder de overgangsbepaling voor bestaande situaties van kamerbewoning Bergweg 49A

 

Het college van burgemeester en wethouders van de Gemeente Rotterdam maakt bekend dat zij de volgende vergunning voor kamerbewoning heeft verleend (artikel 21 van de Huisvestingswet 2014 en artikel 3.2.3 en artikel 5.2 van de Verordening toegang woningmarkt en samenstelling woningvoorraad).

Gebied: Noord

Straat: Bergweg 49A

Postcode: 3037EB

Activiteit: vergunning kamerverhuur aan 3 personen voor een bestaande situatie van kamerbewoning onder de overgangsbepaling vastgelegd in artikel 5.2 van de Verordening toegang woningmarkt en samenstelling woningvoorraad 2021 (gemeenteblad 2021, nr. 213279)

Verzenddatum besluit: 19 januari 2022

Zaaknummer: 722648-2021

Belanghebbenden kunnen tegen het besluit binnen zes weken na datum van verzending een gemotiveerd en ondertekend bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders, t.a.v. de Algemene Bezwaarschriftencommissie, Postbus 1011, 3000 BA te Rotterdam.

Dit bezwaarschrift moet tenminste bevatten:

- Naam en adres van de indiener;

- Datum bezwaarschrift;

- De gronden van het bezwaar;

- Een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar zich richt.

U kunt, indien u een bezwaarschrift bij het college heeft ingediend, een verzoek om voorlopige voorziening (o.a. schorsing) indienen bij: Rechtbank Rotterdam, sector Bestuursrecht, Postbus 50951, 3007 BM te Rotterdam. Voor een dergelijk verzoek is griffierecht verschuldigd. U wordt verzocht een kopie van het besluit mee te zenden.

Naar boven