(Gewijzigd) vastgesteld bestemmingsplan ‘Groot Mariadal’

Burgemeester en wethouders van Roosendaal maken bekend dat vanaf maandag 24 januari 2022 voor de duur van zes weken ter inzage ligt:

 

Het (gewijzigd) vastgestelde bestemmingsplan ‘Groot Mariadal’

(NL.IMRO.1674.2105GROOTMARIADAL-0401)

 

Planinhoud

Doel van het bestemmingsplan Groot Mariadal is het bieden van de juridisch-planologische basis voor de integrale gebiedsontwikkeling van het gebied Mariadal en omgeving. Deze gebiedsontwikkeling voorziet -voor zover vallend binnen de grenzen van dit bestemmingsplan- in de transformatie en de herbestemming van het klooster Mariadal en de daarbij behorende kloostertuin. Ook de woningbouwontwikkeling op de gronden achter en naast het Stadskantoor/’Huis van Roosendaal’ alsmede het realiseren van een nieuw Kindcentrum Jeroen Bosch maken onderdeel uit van het bestemmingsplan.

 

Inzage

Het raadsbesluit van 9 december 2021 en het gewijzigd vastgestelde bestemmingsplan Groot Mariadal met de daarbij behorende bijlagen liggen met ingang van maandag 24 januari 2022 gedurende zes weken voor eenieder op de volgende wijze ter inzage:

 

- via de landelijke website:

https://www.ruimtelijkeplannen.nl/viewer/view?planidn=NL.IMRO.1674.2105GROOTMARIADAL-0401;

- via de gemeentelijke website: www.roosendaal.nl;

- alleen op afspraak op het tijdelijk stadskantoor Mariadal p/a Vincentiusstraat 7 te Roosendaal.

 

Voor de raadpleging op Mariadal, Vincentiusstraat 7 te Roosendaal, dient u vooraf een telefonische afspraak te maken via telefoonnummer 140165 met René Kools.

 

Beroep

Gedurende de bovenvermelde termijn van de terinzagelegging kan tegen het vastgestelde bestemmingsplan beroep worden ingesteld door belanghebbenden, niet-belanghebbenden die tijdig een zienswijze omtrent het ontwerpbestemmingsplan kenbaar hebben gemaakt, alsmede door niet-belanghebbenden die kunnen aantonen dat zij redelijkerwijs niet in staat zijn geweest tijdig een zienswijze bij de gemeenteraad kenbaar te maken.

 

U kunt beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA ’s-Gravenhage, waarbij u tevens een voorlopige herziening (schorsing inwerkingtreding besluit) kunt vragen bij de voorzitter van de Afdeling.

 

Hoe dient u beroep in?

U kunt uw beroep zowel digitaal als schriftelijk indienen.

 

 • -

  1. Digitaal

  U kunt uw bezwaar digitaal indienen. U gaat hiervoor naar https://loket.raadvanstate.nl/digitaal-loket. Door middel van het inloggen via DigiD kunt u stap voor stap uw beroep indienen. Let op: u kunt geen bezwaarschrift opsturen via e-mail.

   

 • -

  2. Op papier

  U kunt zelf een beroepschrift opstellen en deze schriftelijk indienen.

  Vermeld hierin:

  • -

   Uw naam en adres;

  • -

   Het besluit waartegen u in beroep gaat;

  • -

   Waarom u het niet eens bent met deze beslissing;

  • -

   Wat de beslissing volgens u moet zijn.

 

 

 

 

U dient uw brief te versturen naar het volgende adres:

 

Raad van State t.a.v. Afdeling bestuursrechtspraak

Postbus 20019

2500 EA Den Haag

 

Meer informatie

Meer informatie over het indienen van beroep vindt u op https://www.raadvanstate.nl/bestuursrechtspraak/hoger-beroep.

 

 

Roosendaal, 21 januari 2022

 

Naar boven