Verkeersbesluit instellen parkeerverbod Hugo de Grootstraat te Meppel thv. Nr. 4a-4b.

1587022/1587408

Burgemeester en wethouders van de gemeente Meppel,

Gelet op:

• Artikel 15, lid 1 van de Wegenverkeerswet 1994, waarin is bepaald dat een verkeersbesluit moet worden genomen voor plaatsing van artikel 12 van het Besluit Administratieve bepalingen inzake het wegverkeer (hierna: BABW) opgenomen verkeerstekens, evenals onderborden voor zover daardoor een gebod of verbod ontstaat of wordt gewijzigd;

• Artikel 18, eerste lid, onder d, van de Wegenverkeerswet 1994, waarin is bepaald dat verkeersbesluiten voor wegen onder beheer van de gemeente Meppel worden genomen door burgemeester en wethouders;

Overwegingen ten aanzien van het besluit

• de gemeente Meppel is bevoegd tot het nemen van dit verkeersbesluit;

• dat de Hugo de Grootstraat is gelegen in de gemeente Meppel;

• dat er regelmatig laad-, en loswerkzaamheden plaatsvinden t.h.v. huisnummer 4b;

• dit laden en lossen regelmatig bemoeilijkt wordt door geparkeerde voertuigen terplaatse;

• Er hierdoor gevaarlijke situaties op de openbare weg ontstaan tijdens het laden en lossen;

• Hierdoor de doorstroming wordt belemmert tijdens laden en lossen;

• daarom het gewenst is om op de Hugo de Grootstraat tussen de uitrit van 4a en de uitrit van 4b een parkeerverbod in te stellen;

• dit parkeerverbod zorgt voor een verkeerveiligere situatie bij het laden en lossen en heeft geen nadelige effecten op de verkeersveiligheid in de directe omgeving;

• het parkeerverbod slechts geldt over een afstand van 6 meter;

BESLUIT

Op grond van vorenstaande overwegingen besluiten wij:

1. het instellen van een parkeerverbod op de Hugo de Grootstraat te Meppel doormiddel van het plaatsen van een doorgetrokken gele streep op de trottoirband is bedoeld in artikel 23, eerste lid, sub g van het RVV 1990;

2. deze maatregelen uit te voeren zoals aangegeven op de bij dit besluit gevoegde situatietekening;

3. de bekendmaking van dit verkeersbesluit te laten geschieden door plaatsing van het besluit in het Gemeenteblad en de Meppeler Courant.

Meppel, 18-01-2022

namens burgemeester en wethouders,

Namens deze,

J.A. Trompetter Teammanager Ruimte Initiatief

Dit document is digitaal ondertekend en daarom niet voorzien van een handtekening.

Mededelingen

Bezwaar maken Wilt u bezwaar maken tegen ons besluit?

Stuurt u dan binnen 6 weken na de datum van deze brief uw bezwaarschrift naar: Gemeente Meppel College van burgemeester en wethouders Postbus 501 7940 AM MEPPEL

Let u erop dat u in uw bezwaarschrift in ieder geval de volgende gegevens opneemt.

Zo voorkomt u dat uw bezwaar vertraging oploopt:

- uw naam en adres;

- de datum waarop u uw bezwaarschrift indient;

- een korte omschrijving van het besluit waartegen u bezwaar maakt;

- een duidelijke uitleg waarom u het niet eens bent met ons besluit.

Vergeet u niet het bezwaarschrift te ondertekenen?

Voorlopige voorziening

U kunt ook een voorlopige voorziening aanvragen als u een bezwaarschrift heeft ingediend. Dat is een voorlopige beslissing om een bepaald besluit uit te stellen of juist door te laten gaan. Een voorlopige voorziening vraagt u aan bij:

Voorzieningenrechter van de Rechtbank Noord-Nederland Afdeling bestuursrecht

Postbus 150

9700 AD Groningen

Let u erop dat de Rechtbank voor uw verzoek om een voorlopige voorziening kosten in rekening brengt.

Naar boven