coördinatieregeling Tolnegenweg-Kerkendelweg

Burgemeester en wethouders maken ingevolge artikel 3.32 van de Wet ruimtelijke ordening (Wro) bekend dat voor het project Tolnegenweg-Kerkendelweg met toepassing van de coördinatieregeling uit de Wro, de volgende samenhangende besluiten zijn genomen: het gewijzigd vaststellen van de wijziging Tolnegenweg-Kerkendelweg (besluit burgemeester en wethouders van 11 januari 2022, nr 1886). De wijzigingen van het ontwerp zijn verwerkt in het bestemmingsplan (de wijzigingen ten opzichte van het ontwerp zijn opgesomd in de Staat van Wijzigingen, die is gevoegd bij de ter inzage liggende stukken) en het verlenen van de omgevingsvergunning voor de activiteiten ‘uitvoeren van een werk of werkzaamheden’ (collegebesluit van 20 januari 2022) op de hoek van de Tolnegenweg-Apeldoornsestraat in Voorthuizen (aanplant bos) en de Kerkendelweg in Kootwijk (aanplant struweel, aanleg struinpaden en afgraven bouwvoor).

Deze besluiten voorzien in het wijzigen van de bestemming ‘Agrarisch’ naar ‘Natuur’ op een tweetal plaatsen en de daarmee samenhangende omgevingsvergunningen. Voor het perceel aan de Tolnegenweg (hoek Apeldoornsestraat) in Voorthuizen gaat het om het aanplanten van 8.000 m2 bos. Nabij de Kerkendelweg in Kootwijk wordt op 11,6 ha een gevarieerd akkercomplex gerealiseerd met hoofdzakelijk natuurakkers, maar ook struweel en ruigte, alsmede enkele wandelpaden.

Ter inzage

De besluiten liggen met ingang van 21 januari tot en met 4 maart 2022 ter inzage bij het servicepunt Bouwen, Wonen en Leefomgeving (Raadhuisplein 2). U kunt het plan digitaal inzien via onderstaande links. Mocht u geen mogelijkheid hebben om het plan digitaal in te zien, dan kunt u individueel een afspraak maken om het plan in te zien via onze website (https://www.barneveld.nl/belastingen-en-vergunningen/afwijken-van-bestemmingsplan) of via telefoonnummer (0342) 495 335. Het gemeentehuis is vanwege de coronamaatregelen hiervoor alleen op afspraak te bezoeken. In verband met het vorenstaande zijn er ook geen medewerkers aanwezig om het plan toe te lichten. Indien u vragen heeft, kunt u deze mailen naar rodigitaal@barneveld.nl.

U vindt de officiële bekendmaking via https://www.barneveld.nl/over-barneveld/bekendmakingen.

Daarnaast is het plan in te zien op de landelijke website:

www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/?planidn=NL.IMRO.0203.1643-0002

De bronbestanden van het plan zijn beschikbaar via:

https://publiek.tercera-ro.nl/officieel/0203/NL.IMRO.0203.1643-0002

(Mochten bovenstaande links niet werken, wilt u het dan melden bij rodigitaal@barneveld.nl)?

Beroep

Op grond van artikel 8.3 van de Wro worden de wijziging en de omgevingsvergunning voor de mogelijkheid van beroep als één besluit gezien. De termijn voor het instellen van beroep bedraagt zes weken en vangt aan met ingang van de dag na die waarop de besluiten ter inzage zijn gelegd. Een belanghebbende kan volstaan met het indienen van één beroep tegen een of meer van de gecoördineerde besluiten.

Tijdens deze periode kunnen belanghebbenden die tijdig een zienswijze naar voren brachten, beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (Postbus 20019, 2500 EA Den Haag). U kunt ook beroep instellen indien u kunt aantonen dat u redelijkerwijs niet in staat was een zienswijze naar voren te brengen. In het beroepschrift moet u gemotiveerd aangeven waarom u het niet eens bent met de beslissingen, en, indien van toepassing, waarom u destijds geen zienswijze naar voren heeft kunnen brengen. Wat betreft de wijzigingen die de raad bij de vaststelling heeft aangebracht, kan een belanghebbende beroep instellen ongeacht of hij eerder een zienswijze naar voren bracht.

Ook kan tijdens deze periode een verzoek om voorlopige voorziening worden ingediend bij de Voorzitter van de genoemde Afdeling bestuursrechtspraak. Anders treden de besluiten in werking één dag na afloop van de beroepstermijn.

De Raad van State stuurt u bericht over het griffierecht dat u moet betalen voor het behandelen van uw beroepschrift en eventueel uw verzoek om voorlopige voorziening.

 

Barneveld, 20 januari 2022.

Naar boven