Kennisgeving ex artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening Ontwerpbestemmingsplan “Deventerschans” gemeente Nieuwegein

 

Burgemeester en wethouders van de gemeente Nieuwegein maken bekend dat, met ingang van 27 mei tot en met 7 juli 2022 het ontwerpbestemmingsplanDeventerschans” – NL.IMRO.0356.BPFM2022HER001-ON02met bijbehorende stukken voor een ieder ter inzage ligt.

 

Waarom dit bestemmingsplan ?

Het bestemmingsplan Deventerschans vormt het planologisch kader voor woningbouwontwikkeling op deze locatie. Het invullen van het gebied met een woningbouwprogramma sluit aan op de behoefte aan woningen in Nieuwegein en ziet op de realisatie van maximaal 16 woningen, voor zowel koop als huur in verschillende prijsklassen.

 

Hoe kunt u het plan inzien?

  • Vanuit huis kunt u het ontwerpbestemmingsplan inzien op www.ruimtelijkeplannen.nl met planid: NL.IMRO.0356.BPFM2022HER001-ON02.

  • Ook ligt het plan voor een ieder ter inzage bij de receptie van het stadshuis, Stadsplein 1 te Nieuwegein.

 

Hoe kunt u reageren ?

Gedurende de periode van 27 mei tot en met 7 juli kan een ieder een zienswijze tegen het ontwerpbestemmingsplan indienen bij het college van burgemeester en wethouders van Nieuwegein:

  • schriftelijk, Postbus 1, 3430 AA Nieuwegein, onder vermelding van zienswijze Ontwerpbestemmingsplan Deventerschans; of

  • mondeling op afspraak bij mevrouw E. Plak, telefoonnummer (030) 752 4021; of

  • digitaal met het formulier “Zienswijze ruimtelijke plan(nen)”, te vinden via https://tripleforms.nieuwegein.nl/formulier/scZienswijze.aspx

Naar boven