Verkeersbesluit verkeersmaatregelen Dutch Grand Prix 2022

Nr. 2022/683050

Burgemeester en wethouders van de gemeente Haarlem,

Gelet op de Wegenwet, de Wegenverkeerswet 1994 (hierna: WVW 1994), het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 (hierna: RVV 1990), het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer (hierna: BABW) en de Uitvoeringsvoorschriften van het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer (hierna: Uitvoeringsvoorschriften BABW).

Overwegende:

Aanleiding

dat het raceweekend van de Dutch Grand Prix 2022 (hierna: DGP) op het circuitpark te Zandvoort plaatsvindt van vrijdag 2 september 2022 tot en met zondag 4 september 2022;

dat in het kader van het waarborgen van (verkeers)veiligheid, bereikbaarheid en leefbaarheid ten tijde van het evenement diverse verkeersmaatregelen worden getroffen in de omgeving van het circuit;

dat deze verkeersmaatregelen worden getroffen als onderdeel van het Mobiliteitsplan DGP 2022;

dat het Mobiliteitsplan DGP 2022 is opgesteld door een co-creatie met de diverse betrokken stakeholders, zowel publieke als private stakeholders;

dat het Mobiliteitsplan DGP 2022 onderdeel uitmaakt van de totale planvorming voor de DGP 2022 en het bevoegd gezag op basis van deze planvorming een aanvraag voor een vergunning heeft ontvangen voor het organiseren van dit evenement;

dat de verkeersmaatregelen volgend het uit Mobiliteitsplan DGP 2022 gemeentegrensoverschrijdend zijn en dan ook worden uitgevoerd op wegen van diverse wegbeheerders;

dat voorliggend verkeersbesluit de besluitplichtige verkeersmaatregelen omschrijft die worden getroffen op wegen gelegen in de gemeente Haarlem;

dat voor verkeersmaatregelen die getroffen worden op wegen gelegen in andere beheersgebieden separate verkeersbesluiten worden vastgesteld;

dat indien van toepassing op grond van artikel 87 van het RVV 1990 onder vastgestelde voorwaarden diverse ontheffingen worden verleend op de in te stellen geslotenverklaringen;

dat naast de in voorliggend besluit beschreven verkeersmaatregelen tevens diverse borden voor omleidingsroutes en informatiepanelen langs de openbare wegen worden geplaatst ter geleiding van deelnemers aan het verkeer;

dat de verkeersborden die een geslotenverklaring of parkeerverbod aanduiden minimaal een week voorafgaand de inwerkingtreding worden aangekondigd;

Juridisch kader

dat de wegen genoemd in voorliggend besluit wegen zijn als bedoeld in artikel 18, lid 1 onder d van de WVW 1994;

dat gelet op dit artikel het college van burgemeester en wethouders van Haarlem bevoegd is verkeersbesluiten te nemen voor de genoemde wegen;

dat de bevoegdheid voor het nemen van verkeersbesluiten door het college van burgemeester en wethouders van Haarlem is gemandateerd;

dat gelet op artikel 15, lid 1 van de WVW 1994 en artikel 12 van het BABW voor het plaatsen en verwijderen van de in voorliggend besluit genoemde verkeerstekens een verkeersbesluit is vereist;

dat gelet op artikel 15, lid 2 van de WVW 1994 maatregelen op of aan de weg tot wijziging van de inrichting van de weg of tot het aanbrengen of verwijderen van voorzieningen ter regeling van het verkeer geschieden krachtens een verkeersbesluit, indien de maatregelen leiden tot een beperking of uitbreiding van het aantal categorieën weggebruikers dat van een weg of weggedeelte gebruik kan maken;

dat gelet op artikel 2, lid 1a, b en c en lid 2a en b, van de WVW 1994 de in voorliggend verkeersbesluit genoemde verkeersmaatregelen strekken tot:

- het verzekeren van de veiligheid op de weg;

- het beschermen van de weggebruikers en passagiers;

- het in stand houden van de weg en het waarborgen van de bruikbaarheid daarvan;

- het voorkomen of beperken van door het verkeer veroorzaakte overlast, hinder of schade alsmede de gevolgen voor het milieu, bedoeld in de Wet milieubeheer;

- het voorkomen of beperken van de door het verkeer veroorzaakte aantasting van het karakter of van de functie van objecten of gebieden;

dat gelet op artikel 2, lid 1d, van de WVW 1994 het zoveel mogelijk waarborgen van de vrijheid van het verkeer in het geding is bij het treffen van de in dit verkeersbesluit genoemde verkeersmaatregelen;

Belangenafweging

dat het in het geding zijn van het belang van het zoveel mogelijk waarborgen van de vrijheid van het verkeer gedurende dit evenement ondergeschikt wordt geacht ten opzichte van de belangen die met dit verkeersbesluit worden gediend, omdat zonder het treffen van de in dit verkeersbesluit genoemde verkeersmaatregelen de (verkeers)veiligheid, bereikbaarheid en leefbaarheid ten tijde van het evenement niet kan worden gegarandeerd;

dat om de bereikbaarheid tijdens het evenement voor specifieke groepen belanghebbenden te waarborgen onder vastgestelde voorwaarden ontheffingen worden verleend;

Overleg

dat gelet op de artikelen 23 en 25 van het BABW als gevolg van de maatregelen genoemd in voorliggend besluit overleg is gevoerd met de relevante eigenaren van wegen, de bevoegde gezagen van wegen en de spoorwegbeheerder;

dat gelet op artikel 24 van het BABW overleg is gevoerd met de gemandateerde van de politie;

dat de politie heeft ingestemd met de hierna genoemde verkeersmaatregelen.

Het besluit:

Het college van burgemeester en wethouders van Haarlem besluit:

- door middel van het plaatsen van de verkeersborden A1 (30) van bijlage 1 van het RVV 1990 een snelheidsregime van 30 kilometer per uur in te stellen op de Kleverlaan, tussen de aansluitingen met de N208 (Delftlaan) en de A.W.F. Van Idenburglaan;

- door middel van het plaatsen van bakens op het wegdek met het verkeersbord D3 van bijlage 1 van het RVV 1990 de linker rijstrook voor rechtdoor op de oostelijke tak van het kruispunt N208 (Delftlaan) – Kleverlaan fysiek af te sluiten;

- door middel van het plaatsen van het verkeersbord D4 van bijlage 1 van het RVV 1990 met onderborden een gebod tot het volgen van de rijrichting rechtdoor uitgezonderd fietsers, bromfietsers en lijnbussen in te stellen op de N200 (Verspronckweg), direct ten zuiden van de aansluiting met de N200 (Korte Verspronckweg);

- door middel van het plaatsen van het verkeersbord C4 van bijlage 1 van het RVV 1990 met onderborden, al dan niet voorzien van hekwerken, een eenrichtingsweg uitgezonderd fietsers, bromfietsers en lijnbussen in te stellen, waarbij bestuurders die zich bevinden op de rotonde tussen de N200 (Verspronckweg) en de N200 (Korte Verspronckweg), de rotonde komende vanuit zuidelijke richting enkel in noordelijke richting kunnen verlaten;

- door middel van het plaatsen van de verkeersborden C1 van bijlage 1 van het RVV 1990 met onderborden, al dan niet voorzien van hekwerken, een geslotenverklaring in beide richtingen voor voertuigen, ruiters en geleiders van rij- of trekdieren of vee in te stellen uitgezonderd ontheffinghouders en fietsers en bromfietsers op de Zijlweg, tussen de aansluitingen met de N208 (Westelijke Randweg) en de Bijdorplaan;

- de hiervoor benoemde verkeersmaatregelen van kracht te verklaren van vrijdag 2 september 2022 tot en met zondag 4 september 2022, of zoveel korter indien mogelijk of zoveel langer indien noodzakelijk;

- door middel van het plaatsen van de verkeersborden C1 van bijlage 1 van het RVV 1990, al dan niet voorzien van hekwerken, een geslotenverklaring in beide richtingen voor voertuigen, ruiters en geleiders van rij- of trekdieren of vee in te stellen op de Zenegroenkade, ten zuiden van de aansluiting met de Sleedoornweg;

- door middel van het plaatsen van de verkeersborden C1 van bijlage 1 van het RVV 1990, met onderborden, al dan niet voorzien van hekwerken, een geslotenverklaring in beide richtingen voor voertuigen, ruiters en geleiders van rij- of trekdieren of vee in te stellen uitgezonderd ontheffinghouders op de Sleedoornweg, ten westen van de aansluiting met de Zenegroenkade;

- de hiervoor benoemde verkeersmaatregelen van kracht te verklaren van donderdag 1 september 2022 20.00 uur tot en met maandag 5 september 2022 5.00 uur, of zoveel korter indien mogelijk of zoveel langer indien noodzakelijk;

- door middel van het plaatsen van het verkeersbord C2 van bijlage 1 van het RVV 1990, al dan niet voorzien van een hekwerk, een eenrichtingsweg, in westelijke richting gesloten voor voertuigen, ruiters en geleiders van rij- of trekdieren of vee in te stellen op de westelijke tak van het kruispunt N208 (Wagenweg) – Claus Sluterweg;

- door middel van het plaatsen van de verkeersborden C1 van bijlage 1 van het RVV 1990 met onderborden, al dan niet voorzien van hekwerken, een geslotenverklaring in beide richtingen voor voertuigen, ruiters en geleiders van rij- of trekdieren of vee in te stellen uitgezonderd ontheffinghouders en fietsers en bromfietsers op de Vlaamseweg, direct ten oosten van de aansluiting met de Leendert Meeszstraat;

- door middel van het plaatsen van de verkeersborden A1 (30) van bijlage 1 van het RVV 1990 een snelheidsregime van 30 kilometer per uur in te stellen op de Vlaamseweg, tussen de aansluiting met de Leendert Meeszstraat en een locatie circa 100 meter ten oosten daarvan;

- de hiervoor benoemde verkeersmaatregelen van kracht te verklaren van vrijdag 2 september 2022 tot en met zondag 4 september 2022, tijdens het scenario instroom, dagelijks tussen 6.00 en 15.00 uur, of zoveel korter indien mogelijk of zoveel langer indien noodzakelijk;

Aldus vastgesteld op 17 05 2022 te Haarlem

Burgemeester en wethouders van Haarlem

Namens dezen,

Dilshad Jabar

Hoofd afdeling Beheer en Beleid Openbare Ruimte

Bezwaar en beroep

Dit besluit treedt in werking na bekendmaking in het Gemeenteblad. Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na publicatie van dit besluit in het Gemeenteblad bezwaar maken bij burgemeester en wethouders van Haarlem, Postbus 511, 2003 PB te Haarlem. Het bezwaarschrift moet de naam en het adres vermelden van degene die bezwaar maakt, zijn ondertekend en de datum vermelden waarop het is opgesteld. In het bezwaarschrift moet ook worden aangegeven tegen welk besluit bezwaar wordt gemaakt en waarom het bezwaar wordt gemaakt. Door het indienen van het bezwaarschrift wordt dit besluit niet opgeschort. Bij een spoedeisend belang kan degene die een bezwaarschrift heeft ingediend een voorlopige voorziening vragen aan de voorzieningenrechter van de rechtbank, sector bestuursrecht, postbus 1621, 2003 BR te Haarlem. Bij het indienen van een verzoek om voorlopige voorziening moeten griffierechten worden betaald.

Naar boven