VERKEERSBESLUIT Nummer 1537521 Onderwerp: Wehleriade 2022

 

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DOETINCHEM,

 

gelet op het bepaalde in de Wegenverkeerswet 1994, het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 (RVV 1990), het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer (BABW) en de Uitvoeringsvoorschriften BABW inzake verkeerstekens, en het Algemeen mandaat-, volmacht- en machtigingsbesluit gemeente Doetinchem 2021,

 

 

OVERWEGENDE:

 

dat krachtens artikel 2 Wegenverkeerswet 1994 verkeersmaatregelen genomen worden ter bescherming van de weggebruikers en de passagiers;

 

dat Beatrixplein, Grotestraat, Julianastraat, Kerkplein, Koningin Wilhelminastraat, Beekseweg, Keppelseweg, Stationsstraat, Dr Blomstraat en Oranjestraat in beheer en in eigendom zijn bij de gemeente Doetinchem;

 

dat wij op grond van artikel 18, lid 1, sub d van de Wegenverkeerswet 1994 bevoegd zijn dit verkeersbesluit te nemen;

 

dat op woensdag 29 juni 2022 een braderie met attracties en straattheater, genaamd Wehleriade, plaatsvindt op bovenvermelde wegen;

 

dat het daarvoor noodzakelijk is dat deze wegen worden afgesloten voor alle verkeer op de in dit besluit genoemde straten;

 

dat de hulpdiensten altijd tijdens de Wehleriade, gebruik kunnen blijven maken van de genoemde wegen, na het verplaatsen van de afzettingsborden;

 

dat alle afsluitingen zijn voorzien van hekken en worden bemenst door verkeersregelaars;

 

dat een week voor de Wehleriade door middel van borden bestuurders van motorvoertuigen al worden geïnformeerd over de wegafzettingen;

 

dat de toegangswegen naar het gebied door middel van verkeersborden zijn afgezet voor doorgaand verkeer op 29 juni 2022 van 07:00 uur tot 30 juni 2022 07:00 uur;

 

vanaf dat 29 juni 2022 van 07:00 uur tot 30 juni 2022 07:00 uur de afsluiting in werking zal treden;

 

dat deze maatregel zal worden ondersteund door middel van het aanbrengen van een verkeersbord van het type C1 (gesloten in beide richtingen voertuigen, ruiters en geleiders van rij- of trekdieren of vee) zoals weergegeven in bijlage 1 bij het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990;

 

dat conform het bepaalde in artikel 24 van het BABW met betrekking tot dit verkeersbesluit overleg is gevoerd met de Politie, district Noord- en Oost-Gelderland en de politie met dit besluit kan instemmen;

 

dat de bekendmaking van de terinzagelegging van dit besluit met de daarop betrekking hebbende stukken wordt gepubliceerd in het Gemeenteblad;

 

 

BESLUITEN,

 

op grond van vorenstaande overwegingen om:

1. tijdens de Wehleriade het Beatrixplein, Grotestraat, Julianastraat, Kerkplein, Koningin Wilhelminastraat, Beekseweg, Keppelseweg, Stationsstraat, Dr Blomstraat en Oranjestraat tijdelijk af te sluiten voor alle verkeer en deze maatregel te ondersteunen door middel van het aanbrengen van een verkeersbord van het type C1 (gesloten in beide richtingen voertuigen, ruiters en geleiders van rij- of trekdieren of vee) zoals weergegeven in bijlage 1 bij het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990;

2. een en ander als weergegeven in de bij dit besluit gevoegde situatietekening Versie 1.0 – 29-03-2016

3. dit besluit bekend te maken door publicatie in het Gemeenteblad.

 

MEDEDELINGEN

 

Tegen dit verkeersbesluit kunnen:

1. belanghebbenden die zienswijzen als bedoeld in artikel 3:15 van de Algemene wet bestuursrecht naar voren hebben gebracht en

2. belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten dat zij geen zienswijzen als bedoeld in artikel 3:15 van de Algemene wet bestuursrecht naar voren hebben gebracht

binnen zes weken na de dag van bekendmaking van dit verkeersbesluit (dus tot en met dinsdag 28 juni 2022) tegen dit verkeersbesluit een gemotiveerd beroepschrift indienen.

 

Dit kan bij de Rechtbank Gelderland, Afdeling Bestuursrecht, Postbus 9030, 6800 EM te ARNHEM. Tegelijk met het indienen van een beroepschrift kan aan de voorzieningenrechter van de Rechtbank Gelderland, Afdeling Bestuursrecht, Postbus 9030, 6800 EM te ARNHEM, een voorlopige voorziening worden gevraagd. Er is griffierecht verschuldigd.

 

Nadere informatie is verkrijgbaar bij de gemeente, telefoonnummer 0314-377 377.

 

 

AFSCHRIFTEN

 

Een afschrift van dit verkeersbesluit is verzonden aan:

de Politie, district Noord- en Oost-Gelderland.

 

Doetinchem, 17 mei 2022

K. Looman

teamleider leefomgeving

 

 

 

 

 

 

Naar boven