Ter inzage legging ontwerpbestemmingsplan “Voormalige kantoor Noordermaat”

Inleiding

Burgemeester en wethouders van Assen maken bekend dat vanaf 25 mei 2022 gedurende een termijn van 6 weken het ontwerpbestemmingsplan “Voormalige locatie Noordermaat” met identificatienummer NL.IMRO.0106.02BP20211000X-B001 (ex artikel 3.8 lid 1 van de Wro) ter inzage ligt.

Korte beschrijving beoogde ontwikkeling

Op de voormalige locatie van het kantoor Noordermaat, op de hoek van de Meester Groen van Prinstererlaan en de Molenstraat, willen wij samen met Woonstichting Actium appartementen realiseren. In het plangebied is het verouderd kantoorpand Noordermaat gesloopt. Hier wordt een appartementengebouw met 40 sociale huurappartementen gerealiseerd, waarvan 32 appartementen en 8 studio's. Deze 8 studio’s en 10 van de 32 appartementen zijn bestemd voor de Stichting Cosis en Leger des Heils.

De gewenste ontwikkeling en woonfunctie past niet binnen de huidige beheersverordening “Assen Noord 2014”, daarom heeft Actium hiervoor in overleg met ons een nieuw bestemmingsplan opgesteld.

Het appartementengebouw heeft vier verdiepingen. De maximale bouwhoogte is 13 meter. Aan de voorzijde (westzijde) van het gebouw wordt een parkeerterrein aangelegd. Het parkeren wordt gesitueerd tussen de nieuwbouw en de eensgezinswoningen. Als afscheiding wordt een steenkorfwand gehanteerd, om instraling van licht (autolampen) tegen te gaan bij woningen. Binnen het parkeerterrein wordt een aantal bomen aangeplant. De ontsluiting van het parkeerterrein is op de Mr. Groen van Prinstererlaan.

De boomwal aan de zuidoostkant blijft gehandhaafd. Ook het bestaande pad langs de boomwal blijft in stand. Het binnenterrein (in de oksel van het gebouw) blijft zo groen mogelijk. Er wordt wel 1 boom gekapt, maar de waardevolle bomen blijven behouden. De 40 bergingen zijn aan de galerijzijde ontsloten, waarbij bewoners via de achteringang bij het lift/trappenhuis kunnen komen.

Daarnaast zal op de begane grond van het gebouw een (kleinschalig) zorgsteunpunt ten behoeve van de bewoners worden geëxploiteerd. Tot slot wordt in het kader van natuur-inclusief bouwen een aantal inbouwnestkasten gerealiseerd in het gebouw.

Waar kunt u het plan inzien

Het ontwerpbestemmingsplan en alle bijbehorende stukken kunt u met ingang van 25 mei 2022  gedurende een termijn van 6 weken inzien tijdens de gebruikelijke openingstijden bij de balie Bouwen, Wonen & Ondernemen in het Stadhuis, Noordersingel 33 te Assen. De digitale versie van het plan met planidentificatienummer NL.IMRO.0106.02BP20211000X-B001 is in te zien via de landelijke website www.ruimtelijkeplannen.nl .

Voor vragen ten aanzien van het bestemmingsplan kunt u terecht bij mevrouw A. Aminzaie Haidari, via het telefoonnummer 14 0592 of via info@assen.nl .

Hoe kunt u reageren

Een ieder kan op grond van afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) in combinatie met artikel 3.8 lid 1 van de Wet ruimtelijke ordening binnen de bovengenoemde termijn zienswijzen inbrengen tegen het ontwerpbestemmingsplan.

Schriftelijke zienswijzen tegen een ontwerpbestemmingsplan kunnen worden gericht aan de gemeenteraad van Assen, postbus 30018, 9400 RA Assen.

Zienswijzen gericht tegen een ontwerpbestemmingsplan worden betrokken bij de vaststelling van het plan door de gemeenteraad.

ASSEN, 24 mei 2022

 

Naar boven