Naamgeving nieuwe straat Pastoor Somershof

Burgemeester en wethouders van Valkenswaard,

gelet op het bepaalde in de artikelen 2 van de ‘Verordening naamgeving en nummering (adressen) gemeente Valkenswaard’,

 

b e s l u i t e n

 

de volgende nieuwe naam vast te stellen:

‘Pastoor Somershof’

 

overeenkomstig de bij dit besluit behorende en als zodanig gewaarmerkte tekening.

Valkenswaard, 10 mei 2022

Burgemeester en wethouders van Valkenswaard,

secretaris,

drs. W.J.S.A. Weeterings MBA

burgemeester,

drs. A.B.A.M. Ederveen

 

 

Bezwaar maken

Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na de dag waarop het besluit is gepubliceerd een bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders, postbus 10100, 5550 GA te Valkenswaard. Een bezwaarschrift moet worden ondertekend en bevat tenminste naam en adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar zich richt en de gronden van het bezwaar.

U kunt het bezwaarschrift ook digitaal indienen. Ga hiervoor naar www.valkenswaard.nl/bezwaar. Voor het digitaal indienen van een bezwaarschrift moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD).

 

Belanghebbenden kunnen wegens een spoedeisend belang een voorlopige voorziening vragen bij de Voorzieningenrechter van de Arrondissementsrechtbank te ‘s-Hertogenbosch, sector Bestuursrecht, postbus 90125, 5200 MA ’s-Hertogenbosch. Aan het indienen van een dergelijk verzoek zijn kosten verbonden.

Naar boven