Verkeersbesluit: Aanwijzen parkeergelegenheid uitsluitend bestemd voor het elektrisch opladen van voertuigen, locatie: Pioniersstraat.

Registratienummer: 220042918

Het college van burgemeesters en wethouders is, overeenkomstig artikel 18, lid 1 onder d van de Wegenverkeerswet 1994, het bevoegd gezag voor het nemen van dit verkeersbesluit;

Deze bevoegdheid is op grond van de Algemene mandaatregeling Lelystad 2019, gemandateerd aan verkeerskundig medewerker.

Gelet op:

De voor het nemen van een verkeersbesluit relevante wetgeving in de Wegenverkeerswet 1994, het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 (RVV 1990), het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer (BABW) en de Algemene Wet Bestuursrecht.

Overwegende dat

 • Er een aanvraag voor een E-oplaadobject ten behoeve van het opladen van een elektrisch voertuig is ingediend in de omgeving van de Pioniersstraat;

 • het ontwikkelen van duurzame alternatieven voor aandrijving van voertuigen door de gemeente Lelystad van belang wordt geacht;

 • elektrisch vervoer een belangrijke bijdrage levert aan deze ambitie en de afgelopen jaren gegroeid is in Lelystad en fors zal groeien in de komende jaren;

 • één van de belemmeringen voor een snelle opmars van elektrisch vervoer in Nederland de beschikbaarheid van openbare laadmogelijkheden is;

 • voor het stimuleren van elektrisch rijden een netwerk van oplaadpunten noodzakelijk is;

 • de oplaadlocatie bij voorkeur binnen een afstand van 150 meter dan wel maximaal een afstand van 250 meter van het adres van de aanvrager dient te worden gerealiseerd;

 • per oplaadlocatie er in principe twee oplaadvakken zijn zodat beide oplaadpunten van het oplaadobject voor het opladen van elektrische voertuigen gebruikt kunnen worden;

 • er bij de Pioniersstraat naast 52/54 een relatief hoge parkeerdruk wordt ervaren en wij daarom in eerste instantie één E-oplaadplaats realiseren;

 • wanneer er een tweede aanvraag wordt ingediend de tweede oplaadplaats ook in gebruik wordt genomen;

 • het oplaadobject met bijbehorende oplaadvakken openbaar is, voor alle elektrische voertuigen en niet gereserveerd op kenteken;

 • de oplaadvakken alleen gebruikt mogen worden door elektrische voertuigen en alleen als de stekker in het oplaadpunt en in het voertuig zit;

 • deze oplaadplaats dient voor het voorkomen of beperken van de door het verkeer veroorzaakte overlast, hinder of schade alsmede de gevolgen voor het milieu, bedoeld in de Wet Milieubeheer en het bevorderen van een doelmatig of zuinig energiegebruik, artikel 2, tweede lid, onder a en artikel 2, derde lid onder a van de Wegenverkeerswet 1994;

 • wij bewoners in de omgeving van Pioniersstraat 52 / 54 op 23 maart 2022 schriftelijk hebben geïnformeerd over ons voornemen om elektrische laadpunten aan te wijzen op de twee parkeerplaatsen naast Pioniersstraat 52 / 54;

 • dat wij hierop vier reacties hebben ontvangen;

Reactie bewoners:

 • Goed initiatief maar niet op deze locatie, hier worden dan twee parkeerplaatsen van het geringe aantal parkeerplaatsen voor een laadpaal ingericht. En op deze locatie lopen we het risico dat havenbezoekers de auto de hele dag aan de laadpaal laten hangen.

 • De grote parkeerplaats welke door de havenbezoekers wordt gebruikt is een betere optie.

 • Er is op 1 minuut lopen aan de Sluisstraat een oplaadpunt die nagenoeg niet gebruikt wordt.

 • Op deze locatie wordt ook al door restaurant en haven bezoekers geparkeerd waardoor bewoners rondjes moeten rijden om een parkeerplaats te vinden.

 • Geen van de bewoners rijdt elektrisch.

 • Uw voorstel blijkt in meerdere opzichten een ad hoc oplossing. Een bewoner vraagt een plaatsing aan en u wilt deze nabij de aanvrager plaatsen, zodat mensen eerder voor een elektrische auto kiezen. Het gevolg hiervan is dat twee andere bewoners geacht worden hun auto’s op verder weg gelegen locaties te parkeren en daardoor wél verder moeten lopen

 • Er worden door u geen alternatieve oplossingen aangeboden. Hieruit blijkt dat u geen integraal plan voor het parkeren op het Werkeiland heeft en evenmin reeds heeft ontwikkeld.

 • Voor appartementengebouw De Cornelis zijn 12 plaatsen beschikbaar plus de plaatsen voor alle auto’s in de parkeergarage. Deze 12 plaatsen zijn nu niet beschikbaar. Er staat een officieel verbodsbord voor bezoekers.

Reactie van het college

• Alhoewel wij volgens het vastgestelde beleid geen rekening hoeven te houden met een eventuele parkeerdruk is geluisterd naar de opmerkingen en zullen wij, hoewel dit verkeersbesluit voorziet in twee E-oplaadplaatsen, in eerste instantie één parkeerplaats inrichten als E-oplaadplaats. De tweede E-oplaadplaats wordt ingericht nadat in de omgeving daarvan een tweede aanvraag is gedaan.

Wanneer een auto volgeladen is verandert het lampje in de laadpaal en wordt de bestuurder geacht binnen een half uur zijn auto verwijderd te hebben.

• De grote parkeerplaats heeft geen stroomvoorziening en is dus niet geschikt voor de laadpaal.

• De laadgelegenheid aan de Sluisstraat heeft is ca 50% van de tijd bezet, waardoor deze vaak niet beschikbaar is. Dat daarbij daadwerklelijk wordt geladen blijkt uit de stroomafname die eveneens zeer groot is..

• De parkeerplaatsen zijn openbare parkeerplaatsen en mogen door iedere automobilist gebruikt worden.

• De aanvraag komt van een bewoner uit de Pioniersstraat. Een aanvraag voor een openbare laadpaal wordt uitsluitend gehonoreerd indien de aanvrager beschikt over een elektrische auto met een minimaal elektrisch bereik van 40 km. In dit geval gaat het om een volledig elektrische auto.

• Laadpalen worden na een aanvraag geplaatst binnen een loopafstand van 250 m. vanaf het adres van de aanvrager. Daarbij wordt rekening gehouden met het gebruik van andere laadpalen in de buurt. Dat kan dus ook betekenen dat juist de aanvrager verder moet lopen. Waar mogelijk wordt rekening gehouden met bezwaren uit de omgeving. Bij hoge parkeerdruk wordt soms een tweede laadplaats pas gereserveerd zodra daartoe een aanvraag wordt gedaan. Ook in de Pioniersstraat zal in eerste instantie dit verkeersbesluit ten dele worden uitgevoerd en zal slechts één parkeervak worden gereserveerd voor het laden van een elektrische auto.

• De parkeerplaatsen bij appartementengebouw De Cornelis zijn niet gelegen op gemeentelijk eigendom. De eigenaar heeft deze gereserveerd voor de bewoners van appartementengebouw De Cornelis.

 

 • de betreffende weg in beheer is bij de gemeente Lelystad.

 • op grond van artikel 24 Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer overleg is gepleegd met de korpschef van het landelijk politiekorps, in deze vertegenwoordigd door zijn gemachtigde de verkeersspecialist Politie Midden-Nederland. Er is een positief advies ontvangen, registratienummer: 220044517

Besluit

Aanwijzen van twee E-oplaadplaatsen, op de locatie parkeerplaatsen naast Pioniersstraat 52 / 54, door plaatsing van bord volgens model E4 van bijlage 1 van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 met onderbord “uitsluitend voor opladen elektrische voertuigen” en een onderbord twee pijlen wijzend naar beide oplaadvakken.

Eén en ander aangegeven op de bij dit besluit behorende tekening, registratienummer: 220042919

Lelystad, 11 mei 2022

het college van de gemeente Lelystad,

namens deze,

 

Dick Everwijn

beleidsadviseur verkeer & vervoer

Team Ruimte

 

Openbaarmaking en ter visie legging

Openbare bekendmaking van dit verkeersbesluit geschiedt door publicatie in het Gemeenteblad op https://www.overheid.nl/berichten-over-uw-buurt en in de Flevopost, verspreidingsgebied Lelystad.

 

Het besluit ligt er inzage vanaf 19 mei 2022, gedurende zes weken bij de Stadswinkel in het Stadhuis, Stadhuisplein 2. De openingstijden zijn maandag tot en met vrijdag van 9.00 tot 17.00 uur en donderdagavond van 18.00 tot 20.00 uur.

Vragen over dit besluit

Wij nodigen u uit eerst telefonisch contact op te nemen met een verkeerskundige van het team Ruimte als dit besluit onduidelijk is of vragen oproept. Dit kan voorkomen dat u een bezwaarschrift moet schrijven. We nemen dan samen met u ons besluit nogmaals door. U kunt na deze nadere toelichting alsnog een bezwaarschrift indienen als u het niet eens bent met ons besluit.

Bezwaar maken

U kunt tegen het besluit bezwaar maken binnen een termijn van zes weken. Deze termijn begint op de dag nadat dit besluit is gepubliceerd. U moet het bezwaarschrift tijdig indienen. Daarmee voorkomt u dat wij uw bezwaarschrift niet meer in behandeling kunnen nemen.

U richt uw bezwaarschrift aan het college van de Gemeente Lelystad, Postbus 91, 8200 AB Lelystad.

Uw bezwaarschrift moet in ieder geval de volgende gegevens bevatten:

 • uw naam en adres;

 • de datum waarop u het bezwaarschrift schrijft;

 • uw handtekening(en);

 • een duidelijke omschrijving van het besluit waartegen u bezwaar maakt (u kunt bijvoorbeeld de datum en ons kenmerk van de brief vermelden of een kopie meesturen);

 • de reden waarom u het niet eens bent met het besluit.

 • Daarnaast willen wij graag de volgende gegevens van u ontvangen:

 • uw telefoonnummer;

 • uw e-mailadres.

Als iemand anders namens u het bezwaarschrift indient, moet u een machtiging afgeven.

Het is ook mogelijk om uw bezwaarschrift elektronisch in te dienen. Dat kan alleen via www.lelystad.nl.

U kiest dan voor het Digitaal loket en Mijn loket (burgers). U komt dan op uw Persoonlijke internetpagina bij de gemeente Lelystad. U moet bij het indienen van een bezwaarschrift uw DigiD gebruiken. Meer informatie over bezwaarschriften vindt u ook op www.lelystad.nl.

Ook kunt u een voorlopige voorziening vragen aan de rechtbank Midden-Nederland, Postbus 16005, 3500 DA Utrecht.

 

 

 

Naar boven