Verkeersbesluit: Aanwijzen parkeergelegenheid uitsluitend bestemd voor het elektrisch opladen van voertuigen, locatie: Fioringras ter hoogte van 39

Registratienummer: 220045593

Het college van burgemeesters en wethouders is, overeenkomstig artikel 18, lid 1 onder d van de Wegenverkeerswet 1994, het bevoegd gezag voor het nemen van dit verkeersbesluit;

Deze bevoegdheid is op grond van de Algemene mandaatregeling Lelystad 2019, gemandateerd aan verkeerskundig medewerker.

Gelet op:

De voor het nemen van een verkeersbesluit relevante wetgeving in de Wegenverkeerswet 1994, het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 (RVV 1990), het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer (BABW) en de Algemene Wet Bestuursrecht.

Overwegende dat

 • Er een aanvraag voor een E-oplaadobject ten behoeve van het opladen van een elektrisch voertuig is ingediend in de omgeving van Fioringras;

 • het ontwikkelen van duurzame alternatieven voor aandrijving van voertuigen door de gemeente Lelystad van belang wordt geacht;

 • elektrisch vervoer een belangrijke bijdrage levert aan deze ambitie en de afgelopen jaren gegroeid is in Lelystad en fors zal groeien in de komende jaren;

 • één van de belemmeringen voor een snelle opmars van elektrisch vervoer in Nederland de beschikbaarheid van openbare laadmogelijkheden is;

 • voor het stimuleren van elektrisch rijden een netwerk van oplaadpunten noodzakelijk is;

 • de oplaadlocatie bij voorkeur binnen een afstand van 150 meter dan wel maximaal een afstand van 250 meter van het (werk)adres van de aanvragers dient te worden gerealiseerd;

 • per oplaadlocatie er in principe twee oplaadvakken zijn zodat beide oplaadpunten van het oplaadobject voor het opladen van elektrische voertuigen gebruikt kunnen worden;

 • er bij Fioringras een relatief hoge parkeerdruk wordt ervaren en wij daarom in eerste instantie één E-oplaadplaats realiseren;

 • wanneer er een tweede aanvraag wordt ingediend de tweede oplaadplaats ook in gebruik wordt genomen;

 • het oplaadobject met bijbehorende oplaadvakken openbaar is, voor alle elektrische voertuigen en niet gereserveerd op kenteken;

 • de oplaadvakken alleen gebruikt mogen worden door elektrische voertuigen en alleen als de stekker in het oplaadpunt en in het voertuig zit;

 • deze oplaadplaats dient voor het voorkomen of beperken van de door het verkeer veroorzaakte overlast, hinder of schade alsmede de gevolgen voor het milieu, bedoeld in de Wet Milieubeheer en het bevorderen van een doelmatig of zuinig energiegebruik, artikel 2, tweede lid, onder a en artikel 2, derde lid onder a van de Wegenverkeerswet 1994;

 • wij bewoners in de omgeving van Fioringras op 22 maart 2022 schriftelijk hebben geïnformeerd over ons voornemen om elektrische laadpunten aan te wijzen op de twee parkeerplaatsen voor Fioringras 19;

 • wij hierop een aantal reacties hebben ontvangen;

Reactie bewoner

 • verzoek om een andere locatie te zoeken voor de laadpaal omdat het hier gaat om 2 van de 5 parkeerplaatsen voor het blok woningen terwijl niemand een elektrisch voertuig heeft. Een suggestie wordt gegeven om de laadpaal aan de andere kant van de parkeerplaats te zetten omdat daar altijd plaatsen vrij zijn;

 • Centrada heeft aangegeven dat er parkeerplaatsen voor de deur zouden zijn;

 • er is een grote parkeerplaats achter de koopwoningen, daar kan de laadpaal wel staan;

 • mocht de gemeente besluiten toch twee parkeerplaatsen aan te wijzen als laadplaats dan graag twee extra parkeerplaatsen maken;

Reactie van het college

 • alhoewel wij volgens het vastgestelde beleid geen rekening hoeven te houden met een eventuele parkeerdruk is geluisterd naar de opmerkingen en zullen wij, hoewel dit verkeersbesluit voorziet in twee E-oplaadplaatsen, in eerste instantie één parkeerplaats inrichten als E-oplaadplaats. De tweede E-oplaadplaats wordt ingericht nadat in de omgeving daarvan een tweede aanvraag is gedaan.

 • De aanvraag is gedaan door een bewoner, binnen een loopafstand van 250 meter, die geen gelegenheid heeft om op eigen terrein te parkeren.

 • Wij zijn wel op de suggestie ingegaan om de laadpaal aan de andere kant van het parkeerterrein te plaatsen;

 • er zijn parkeerplaatsen voor de deur, het zijn echter openbare parkeerplaatsen en deze kunnen niet geclaimd worden door bewoners;

 • er is bij de grote parkeerplaats achter te koopwoningen geen stroomvoorziening en dus kan daar geen laadpaal geplaatst worden;

 • wij zullen geen extra plaatsen maken;

 

 • de betreffende weg in beheer is bij de gemeente Lelystad.

 • op grond van artikel 24 Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer overleg is gepleegd met de korpschef van het landelijk politiekorps, in deze vertegenwoordigd door zijn gemachtigde de verkeersspecialist Politie Midden-Nederland. Er is een positief advies ontvangen, registratienummer: 220044517

 

Besluit

Aanwijzen van twee E-oplaadplaatsen, op de locatie Fioringras ter hoogte van 39, door plaatsing van bord volgens model E4 van bijlage 1 van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 met onderbord “uitsluitend voor opladen elektrische voertuigen” en een onderbord twee pijlen wijzend naar beide oplaadvakken.

Eén en ander aangegeven op de bij dit besluit behorende tekening, registratienummer: 220045594

Lelystad, 9 mei 2022

het college van de gemeente Lelystad,

namens deze,

 

Dick Everwijn

beleidsadviseur verkeer & vervoer

Team Ruimte

 

Openbaarmaking en ter visie legging

Openbare bekendmaking van dit verkeersbesluit geschiedt door publicatie in het Gemeenteblad op https://www.overheid.nl/berichten-over-uw-buurt en in de Flevopost, verspreidingsgebied Lelystad.

Het besluit ligt er inzage vanaf 19 mei 2022, gedurende zes weken bij de Stadswinkel in het Stadhuis, Stadhuisplein 2. De openingstijden zijn maandag tot en met vrijdag van 9.00 tot 17.00 uur en donderdagavond van 18.00 tot 20.00 uur.

Vragen over dit besluit

Wij nodigen u uit eerst telefonisch contact op te nemen met een verkeerskundige van het team Ruimte als dit besluit onduidelijk is of vragen oproept. Dit kan voorkomen dat u een bezwaarschrift moet schrijven. We nemen dan samen met u ons besluit nogmaals door. U kunt na deze nadere toelichting alsnog een bezwaarschrift indienen als u het niet eens bent met ons besluit.

Bezwaar maken

U kunt tegen het besluit bezwaar maken binnen een termijn van zes weken. Deze termijn begint op de dag nadat dit besluit is gepubliceerd. U moet het bezwaarschrift tijdig indienen. Daarmee voorkomt u dat wij uw bezwaarschrift niet meer in behandeling kunnen nemen.

U richt uw bezwaarschrift aan het college van de Gemeente Lelystad, Postbus 91, 8200 AB Lelystad.

Uw bezwaarschrift moet in ieder geval de volgende gegevens bevatten:

 • uw naam en adres;

 • de datum waarop u het bezwaarschrift schrijft;

 • uw handtekening(en);

 • een duidelijke omschrijving van het besluit waartegen u bezwaar maakt (u kunt bijvoorbeeld de datum en ons kenmerk van de brief vermelden of een kopie meesturen);

 • de reden waarom u het niet eens bent met het besluit.

Daarnaast willen wij graag de volgende gegevens van u ontvangen:

 • uw telefoonnummer;

 • uw e-mailadres.

Als iemand anders namens u het bezwaarschrift indient, moet u een machtiging afgeven.

Het is ook mogelijk om uw bezwaarschrift elektronisch in te dienen. Dat kan alleen via www.lelystad.nl.

U kiest dan voor het Digitaal loket en Mijn loket (burgers). U komt dan op uw Persoonlijke internetpagina bij de gemeente Lelystad. U moet bij het indienen van een bezwaarschrift uw DigiD gebruiken. Meer informatie over bezwaarschriften vindt u ook op www.lelystad.nl.

Ook kunt u een voorlopige voorziening vragen aan de rechtbank Midden-Nederland, Postbus 16005, 3500 DA Utrecht.

 

 

Naar boven