Raadsvergadering 12 mei 2022

 

Geachte heer/mevrouw,

 

Hierbij nodig ik u uit tot het bijwonen van een openbare vergadering van de gemeenteraad, welke gehouden zal worden op:

 

Donderdag 12 mei 2022 om 19.30 uur in de raadzaal van het gemeentehuis;

 

De raadsvoorstellen met bijlagen zijn vanaf heden digitaal op de website te raadplegen en zijn tevens voor u beschikbaar in de vergaderapplicatie iBabs.

 

De voorzitter van de raad,

 

\ Concept-agenda voor de gemeenteraadsvergadering van 12 mei 2022

 

 • 1.

  Opening

 • 2.

  Vaststellen agenda

 • 3.

  Vaststellen besluitenlijst raadsvergadering van 29 maart 2022

 • 4.

  Vaststellen besluitenlijst raadsvergadering van 30 maart 2022

 • 5.

  Toetreding gemeente Kerkrade tot Bestuursovereenkomst samenwerking informele steun

 • 6.

  Onttrekkingsbesluit openbaarheid Cohortplein

 • 7.

  1e Begrotingswijziging GR WOZL en GR WSP

 • 8.

  Benoeming leden Algemeen Bestuur van ISD Kompas

 • 9.

  Benoeming commissieleden

 • 10.

  Ingekomen stukken

 • 11

  Sluiting

De op deze agenda betrekking hebbende raadsvoorstellen en evt. aanvullende stukken kunt u raadplegen via de website www.voerendaal.nl.

 

Naar boven