Verkeersbesluit instellen geslotenverklaring gemotoriseerd verkeer op onverharde delen van de Schriekenweg, Bigtelaar, Frans Baantje, Waaijenbergstraat, Gaardsebaan en Krochtenweg te Zundert

ONS KENMERK: Z21-007069

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Zundert;

 

Gelet op

• Artikel 18 eerste lid, onder d van de Wegenverkeerswet 1994 (hierna: WVW1994) zijn burgemeester en wethouders bevoegd tot het nemen van verkeersbesluiten in de gemeente Zundert.

• Artikel 15, eerste lid, van de WVW1994 moet een verkeersbesluit worden genomen voor de plaatsing of verwijdering van de in artikel 12 van het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer (hierna: BABW) genoemde verkeerstekens, alsmede voor onderborden voor zover daardoor een gebod of verbod ontstaat of dit wordt gewijzigd.

 

Grondslag

Overeenkomstig artikel 2, lid 1, sub a t/m d, van de WVW1994 en artikel 21 van het BABW op de bovengenoemde weg maatregelen dienen te worden genomen met als doel:

a. het verzekeren van de veiligheid op de weg;

b. het in stand houden van de weg en het waarborgen van de bruikbaarheid daarvan;

c. het voorkomen of beperken van door het verkeer veroorzaakte overlast, hinder of schade alsmede de gevolgen voor het milieu, bedoeld in de Wet milieubeheer;

 

Op basis van bovenstaande overweging en met inachtneming van:

• de Wegenverkeerswet 1994;

• het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer;

• uitvoeringsvoorschriften BABW inzake verkeerstekens;

• het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990;

• de Algemene wet bestuursrecht;

• het verkeersbordenboek (VNVF);

• Algemeen mandaat-, volmacht-, en machtigingsbesluit gemeente Zundert 2021.

 

Motivering en belangenafweging

Overwegende dat:

• in toenemende mate (onverharde) wegen in het buitengebied van de gemeente Zundert worden gebruikt door 4x4 terreinwagens, quads en/of crossmotoren, waardoor steeds meer klachten worden ontvangen over geluids- en stofoverlast, verkeersonveiligheid, slechte begaanbaarheid en zorgen over de bereikbaarheid voor hulpdiensten;

• de af te sluiten (onverharde) wegen geen onderdeel uitmaken van doorgaande routes voor gemotoriseerd verkeer;

• de af te sluiten (onverharde) wegen in eigendom, beheer en onderhoud zijn bij de gemeente Zundert;

• crossmotoren, quads en terreinwagens de rust in het buitengebied verstoren en vaak aanleiding zijn voor verkeersgevaarlijke situaties voor andere weggebruikers;

• rijden met crossmotoren, quads en terreinwagens er vaak toe leidt dat bepaalde wegen niet meer begaanbaar zijn;

• gemeente Zundert als wegbeheerder verantwoordelijk is voor een veilige begaanbaarheid van de wegen;

• gemeente Zundert geconfronteerd wordt met stijgende onderhoudskosten als gevolg van het ongewenste gebruik van de wegen door crossmotoren, quads en terreinwagens;

• de nu voorgestelde verkeersmaatregelen geen garantie zijn voor het daadwerkelijk volledig weren van gemotoriseerd verkeer op de betreffende (onverharde) wegen en wegvakken;

• de eigenaren van percelen die ontsluiten op een weg of wegvak waarvoor deze verkeersmaatregelen worden voorgesteld, enkel nog ten behoeve van onderhoud of bewerking van het perceel met een motorvoertuig naar hun eigendom mogen rijden;

• het treffen van een verkeersmaatregel een normale maatschappelijke ontwikkeling is waarmee eenieder kan worden geconfronteerd en waarvan de nadelige gevolgen in beginsel voor rekening van betrokkenen behoren te blijven;

• er geen aanwijzingen zijn dat er sprake is van belangen die strijdig zijn met de gewenste verkeersmaatregelen, in die mate dat gesproken kan worden van onevenredigheid als bedoeld in artikel 3:4, lid 2, van de Algemene wet bestuursrecht.

 

Mede gelet op

• Gelet op artikel 24 van het BABW is overleg gepleegd met de politie inzake de handhaafbaarheid. De politie heeft op positief geadviseerd;

• Gelet op artikel 25 van het BABW is overleg gepleegd met het ten aanzien van die andere wegen bevoegd gezag.

• Gelet op artikel 26 van het BABW wordt dit besluit bekendgemaakt door op de in de artikelen 5 onderscheidenlijk 6 van de Bekendmakingswet bepaalde wijze. Dit verkeersbesluit wordt gepubliceerd in het Gemeenteblad.

 

Besluit

Op grond van vorenstaande overwegingen besluiten:

1. Onderstaande (onverharde) wegen in het buitengebied van Zundert af te sluiten voor alle motorvoertuigen, door plaatsing van bord C12 van bijlage I van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 en een onderbord met de tekst ‘uitgezonderd verkeer met aantoonbare bestemming’;

a. Schriekenweg vanaf nr. 11 tot aansluiting Frans Baantje;

b. Bigtelaar vanaf nr. 1 tot aansluiting Frans Baantje;

c. Frans Baantje vanaf aansluiting Schriekenweg-Bigtelaar tot aan Meirseweg;

d. Waaijenbergstraat (onverharde delen grenzend aan Frans Baantje);

e. Gaardsebaan (onverharde deel tussen Krochtenweg en verharde deel Gaardsebaan);

f. Krochtenweg (vanaf Gaardsebaan tot aan Krochtenweg nr. 6);

2. Deze maatregelen uit te voeren volgens de bij dit besluit behorende situatietekeningen met kenmerk ZND22-KO-052.A.

 

Zundert, 3 mei 2022

Hoogachtend,

Burgemeester en wethouders van Zundert,

namens dezen,

drs. A.I.J. Wagemans,

directeur

 

Bijlage n

Situatietekeningen met kenmerk ZND22-KO-052.A. Af te sluiten wegen door plaatsing van bord C12 met onderbord ‘uitgezonderd verkeer met aantoonbare bestemming’

1 van 2

2 van 2

 

Rechtsbescherming

Bezwaar

Bent u belanghebbende en bent u het niet eens met ons besluit? Dan kunt u bezwaar maken. Zorg dat u binnen zes weken na de datum van publicatie van het besluit bezwaar maakt. Anders kunnen wij uw bezwaar niet meer behandelen.

U kunt uw bezwaarschrift op papier bij ons inleveren. Het is niet mogelijk om per e-mail bezwaar te maken. U schrijft een brief met minimaal de volgende onderdelen:

1. Uw naam en adres

2. Datum waarop u het bezwaarschrift schrijft

3. Tegen welk besluit u bezwaar maakt

4. Kopie van het besluit waartegen u bezwaar maakt

5. Waarom u daartegen bezwaar maakt

6. Uw handtekening

U stuurt uw bezwaarschrift naar: Burgemeester en wethouders van de gemeente Zundert, Postbus 10.001, 4880 GA Zundert. U kunt het bezwaarschrift ook bij de receptie van het gemeentehuis inleveren.

U kunt de rechter vragen om voorlopig te oordelen

Het besluit treedt in werking de dag na de datum van publicatie of de dag na afloop van de bezwaartermijn. Het besluit blijft bijna altijd gelden in de tijd dat uw bezwaarschrift in behandeling is. Wilt u dit niet en is er spoed? Dan kunt u aan de rechter vragen om voorlopig te oordelen over ons besluit. Dit heet een voorlopige voorziening. Meer informatie vindt u op: www.rechtspraak.nl. U gaat naar > Uw situatie > Een rechtszaak starten > Voorlopig oordeel bij spoed.

Aanvragen

U kunt de voorlopige voorziening op twee manieren aanvragen:

1. Digitaal via www.rechtspraak.nl. U gaat naar > Uw situatie > Een rechtszaak starten > Voorlopig oordeel bij spoed > Meer over een voorlopige voorziening > Verzoek indienen > Rechtbanken;

2. U stuurt een brief naar: De voorzieningenrechter van de Rechtbank Zeeland-West-Brabant, Postbus 90006, 4800 PA Breda.

Kosten

U betaalt zelf de kosten voor het aanvragen van een voorlopige voorziening. Op www.rechtspraak.nl leest u wat u betaalt. U gaat hiervoor naar > Uw situatie > Griffierecht berekenen > Bestuursrecht.

Heeft u nog vragen?

Wilt u meer weten over het maken van bezwaar? Dan kunt u contact opnemen met de secretaris(sen) van de commissie voor de bezwaarschriften. U kunt bellen naar telefoonnummer 076-599 56 00 of mailen naar gemeente@zundert.nl.

Naar boven