Besluitenlijst college 25 april 2022 gemeente Oisterwijk

 

Het college heeft in de vergadering van 25 april 2022 de volgende besluiten genomen:

 

Principemedewerking Gemullehoekenweg 57-59, Oisterwijk

Het college heeft besloten om principemedewerking te verlenen aan de transformatie van het bedrijfsperceel aan de Gemullehoekenweg 57-59 te Oisterwijk naar een appartementengebouw met daarin 12 wooneenheden en de raad hierover te informeren met een raadsinformatiebrief.

 

Ontwerpbeschikking Oisterwijksedreef 4a in Haaren

Het college heeft besloten om de ontwerpbeschikking omgevingsvergunning voor het afwijken van het bestemmingsplan “Buitengebied, herziening 2020” ten behoeve van de uitbreiding van de tuinplantenkwekerij aan de Oisterwijksedreef 4a in Haaren ter inzage te leggen voor zienswijzen. De gemeenteraad wordt hierover geïnformeerd met een raadsinformatiebrief.

 

WSD Jaarrekening 2021 en begroting 2023

Het college heeft besloten om aan de raad voor te stellen kennis te nemen van de jaarrekening 2021 en begroting 2023 van de WSD. Tevens stelt zij aan de raad voor om een zienswijze op de begroting 2023 in te dienen.

 

Jaarstukken 2021, begrotingswijziging 2022 en begroting 2023 van de Veiligheidsregio Midden- en West Brabant

Het college heeft besloten om kennis te nemen van de jaarstukken 2021, de begrotingswijziging 2022 en de begroting 2023 van de Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant. Daarnaast neemt het college kennis van het besluit tot oprichting van en deelname aan de stichting risicobeheer veiligheidsregio’s en de financiële consequenties van de begroting 2023 en deze te verwerken in de meerjarenraming 2023-2025. De raad wordt voorgesteld om op deze begroting 2023 een positieve zienswijze in te dienen.

 

Convenant groene handhaving Noord-Brabant

Het college heeft besloten de samenwerking met het netwerk Samen Sterk In Brabant (SSIB) met betrekking tot handhaving in het buitengebied te continueren en het "Convenant Groene handhaving Noord-Brabant" voor onbepaalde tijd te verlengen.

 

Jaarstukken 2021 en begroting 2023 HvB

Het college heeft ingestemd met de concept jaarstukken 2021 en ontwerpbegroting 2023 van Regio Hart van Brabant en adviseert de Raad zienswijzen in te dienen op de ontwerpbegroting 2023 van Regio Hart van Brabant.

 

Regionale Ambulance Voorziening (RAV) wijziging gemeenschappelijke regeling en begroting 2023

Het college heeft besloten aan de gemeenteraad voor te stellen om in te stemmen met gewijzigde gemeenschappelijke regeling voor de regionale ambulance voorziening (RAV). Daarnaast wordt aan de gemeenteraad voorgesteld om geen zienswijze af te geven op de begroting van 2023 van de RAV. De jaarstukken 2021 van de RAV worden voor kennisgeving aangeboden, hiervoor hoeft geen zienswijze te worden geformuleerd.

 

GGD jaarstukken 2021 en begroting 2023

Het college heeft besloten aan de gemeenteraad voor te stellen om een zienswijze af te geven op de begroting van 2023 van de GGD Hart voor Brabant.

 

Perspectiefnota 2023-2026

Het college heeft ingestemd met het ter vaststelling voorleggen aan de gemeenteraad van de Perspectiefnota 2023-2026 “Koers houden in onzekere tijden”.

 

Beheeraanpak eikenprocessierups

Het college heeft besloten in te stemmen met de beheeraanpak eikenprocessierups en hierover een raadsinformatiebrief naar de raad te sturen.

 

 

Naar boven