Bekendmaking ontwerpbestemmingsplan ‘nieuw Cederhof Kapelle’ (Kapelle-Biezelinge 13e herziening) en gecoördineerd ontwerpbesluit omgevingsvergunning

Burgemeester en wethouders van Kapelle maken op grond van artikel 3.31 van de Wet ruimtelijke ordening bekend dat met ingang van donderdag 20 januari 2022 gedurende zes weken voor eenieder ter inzage ligt:

  • 1.

    Een ontwerp van het bestemmingsplan ‘nieuw Cederhof Kapelle’ (Kapelle-Biezelinge 13e herziening).

  • 2.

    Een ontwerp van de omgevingsvergunning voor de activiteiten bouw en inrit, ten behoeve van het bouwen van een nieuw zorgcentrum met daarin 77 zorgappartementen.

Plangebied

Het plangebied omvat (een deel van) de kadastrale percelen gemeente Kapelle, sectie E, nummers 2191, 2516, 2912 en F 1847. Dit is het gebied waarop nu de woningen Bruëlisstraat 107 – 149 in Kapelle staan.

Hoofdlijnen van het plan

Het bestemmingsplan regelt de bouw van een nieuw zorgcentrum met 77 zorgappartementen in de plaats van de huidige woningen. De hoofdtoegang voor bezoekers van het zorgcentrum komt aan de Bruëlisstraat te liggen, naast de huisartsenpraktijk. Het nieuwe gebouw krijgt een bouwhoogte van 13,50 meter en bestaat uit vier bouwlagen.

Coördinatieregeling

Met de gelijktijdige terinzagelegging van het ontwerpbestemmingsplan en de ontwerp omgevingsvergunning wordt toepassing gegeven aan de coördinatieregeling van paragraaf 3.6 van de Wet ruimtelijke ordening. Hiermee is het mogelijk dat diverse procedures gezamenlijk worden doorlopen. De bovengenoemde besluiten worden als gevolg hiervan gecoördineerd behandeld en voorbereid. De gemeenteraad is het bevoegde gezag voor het vaststellen van het bestemmingsplan en het college van Burgemeester en wethouders is het bevoegde gezag voor de omgevingsvergunning.

Het plan inzien

U kunt het ontwerpbestemmingsplan en de ontwerp omgevingsvergunning met bijlagen inzien bij de balie burgerservice op het gemeentehuis, Kerkplein 1 te Kapelle. Een digitale versie van het ontwerpbestemmingsplan, met code NL.IMRO.0678.kapbiezHZ013-OW01 is te raadplegen via de website www.ruimtelijkeplannen.nl. Een informatieve webpagina is te vinden op www.kapelle.nl/nieuwbouw-cederhof.

Reageren

Iedereen kan gedurende bovengenoemde termijn van zes weken een (gemotiveerde) zienswijze indienen. Uw schriftelijke zienswijze kunt u sturen aan de gemeente Kapelle, Postbus 79, 4420 AC te Kapelle. Voor het naar voren brengen van een mondelinge zienswijze kan een afspraak worden gemaakt via telefoonnummer 14 0113. Voor burgers bestaat er ook de mogelijkheid om digitaal een zienswijze in te dienen. Kijk hiervoor op www.kapelle.nl/zienswijze-indienen. U dient dan wel over een DigiD te beschikken. Maak daarbij wel zo duidelijk mogelijk kenbaar tegen welk ontwerpbesluit uw zienswijze zich richt (bestemmingsplan of vergunning). Het indienen van een zienswijze per e-mail is niet mogelijk. Voor zover de zienswijze zich richt op het ontwerpbestemmingsplan, wordt deze ter behandeling voorgelegd aan de gemeenteraad bij het voorstel over vaststelling van het bestemmingsplan. Het besluit op de omgevingsvergunning wordt genomen door het college van Burgemeester en wethouders.

Kapelle, 19 januari 2022

Burgemeester en wethouders van Kapelle.

Naar boven